Бардіна Л. Значення адекватного перекладу іншомовних термінолексем в укладанні російсько-українського словника спортивних термінів / Людмила Бардіна, Наталія Назаренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 164–166.


 

Людмила Бардіна, Наталія Назаренко

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

Значення адекватного перекладу іншомовних термінолексем в укладанні російсько-українського словника спортивних термінів

 

© Бардіна Л., Назаренко Н., 2002

 

У статті розглядаються деякі проблемні моменти розробки й унормування спортивної термінології, пов’язані з неадекватним перекладом з інших мов однокомпонентних та багатокомпонентних термінів російською мовою і запозиченням таких термінів через її посередництво в українську. Щоб не повторювати помилок, притаманних російським термінам, варто враховувати етимологію іншомовних слів, у відтворенні термінів орієнтуватися на мову-оригінал, робити безпосередній, а не подвійний переклад.

 

Some problem moments of the workout and the norms of sports terminology connected with unadequate translation from other languages single-component and multi-component Russian terms and loaning of such terms through their mediation to Ukrainian are considered in this paper. Not to repeat the mistakes belonged to Russian terms, its worth to take into account the ethimology of foreign language words. It’s also worth to orient on original language while reflecting the terms, and not to do double translation but direct translation itself.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.