ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК 

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 453 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2002. –  № 453. – 554 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань. У статтях збережено авторський стиль. В окремому розділі поміщено статті, щодо яких редакційна колегія не мала однозначної думки.

Розрахований на науковців і фахівців різних галузей знань, а також усіх, хто цікавиться термінологією.

 

 Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 6 від 26.03.2002)

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Б. Рицар  Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 10 років: здобутки, проблеми, перспективи. С. 3−12.

М. Кратко  Проблеми української наукової мови. С. 12−13.

О. Пономарів   Повернення до національних засад в українській термінології. С. 14−16.

О. Сербенська   Сучасна українська термінографія і проблеми екології мови. С. 17−20.

Л. Полюга   Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності. С. 21−23.

О. Микитюк   До проблеми розвитку української термолексики. С. 24−29.

Ф. Бацевич   Термінологія комунікативної лінгвістики: аспекти дискурсивного підходу. С. 30−34.

А. Медведів, В. Задорожний  Якою бути українській науково-технічній термінології? С. 34−38.

В. КозирськийВ. Шендеровський  Термінологія як підвалина менталітету: проблема автентичности. С 39−43.

Б. Слабий  Чи необхідні чужоземні слова в українській «термінології». С. 44−48.

І. Кочан  Слова з міжнародними компонентами на позначення кількості, розміру, сукупності у сучасних терміносистемах. С. 49−54.

Т. Лещук  Когнітивно-лінгвальна характеристика греко-латинських термінологічних запозичень у німецькій мові. С. 54−59.

Я. Яремко  Міжмовні відношення і національно-мовна картина світу. С. 59−63.

Н. Литвиненко  Роль термінів у сфері фахової комунікації. С. 63−67.

Л. Дацюк  Системотвірні та системонабуті властивості слова і терміна. С. 68−70.

Г. Онуфрієнко  Ознаки фрактальної гармонії у фаховій термінології. С. 71−74.

Л. Малевич  Теоретичні проблеми термінологічної варіантності. С. 75−81.

О. Медведь  До вивчення основних понять сучасного термінознавства (зміст та обсяг поняття «термінологія» у вітчизняній термінознавчій традиції). С. 82−89.

Г. Меуш  Термін «номенклатура» у синхронічних та діахронічних мовознавчих студіях. С. 90−93.

І. Котеленець  Механізми експресивної забарвленості термінів. С. 94−96.

І. Трубчанінова  Українська термінологія лінгвістики тексту. С. 97−100.

 

Розділ II. ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ

В. Войнов, С. Лук’яненко, К. Носов Можливі комп’ютерні еквіваленти традиційних (паперових) тлумачних словників. С. 101−105.

М. Беднарчук, А. Костенко, І. Кульчицький, О. Шумський   Комп’ютерна технологія укладання класифікаторів товарів. С. 106–108.

В. Семотюк, В. Шрам   Організація бази знань в комп'ютерному середовищі для вивчення понять і термінів предметної області з нечіткою структурою. С. 109–113.

Р. Вовченко, Л. Бохорська, О. Полубічко   Про етимологію мінералів в українській геологічній термінології. С. 113–121.

О. Шаблій   Термінологічні «псевдодрузі перекладача». С. 122–126.

В. Войнов, С. Тимофєєв  АРМ лексикографа: критичний аналіз сучасної концепції лексичної картотеки. С. 127–130.

С. Денисенко  Лексикографія та міжмовні зв’язки в Україні на початку XXI ст. С. 130–132.

Н. Библюк  Про лісотехнічний словник призабутих термінів. С. 133–134.

А. Ґудманян  Укладання словника чужомовних онімів. С. 135–141.

С. Гулкевич, З. Данилова  Навчальний словник активних слів у практиці викладання іноземних мов. С. 141–145.

А. Медведів, М. Федоришин  Особливості побудови україно-англо-японського розмовника. С. 145–146.

В. Підвойний  До проблеми укладання турецько-українських галузевих словників. С. 147–151.

Б. Шуневич   Проблеми укладання словників-мінімумів нових терміносистем. С. 152–157.

О. Зеленська  Структура «Українсько-російсько-англійського словника ділової людини» та використання його для навчання англійської мови для спеціальних цілей. С. 158–163.

Л. Бардіна, Н. Назаренко  Значення адекватного перекладу іншомовних термінолексем в укладанні російсько-українського словника спортивних термінів. С. 164–166.

В. Рудий  Прикметники, що означають кольори, у сучасній німецькій мові. С. 167–170.

О. Бурда  Міфологеми та ідеологеми як специфічні й етно-соціально забарвлені терміносистеми. С. 171–174.

З. Куделько  Автоматичне реферування текстів. С. 175–178.

В. Федина  Арабські лексичні запозичення в українській мові. С. 179–182. 

 

Розділ III. НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

М. Гінзбург, С. Левіна, І. Требульова   Досвід та проблеми впровадження ДСТУ 3966-2000 в термінологічну діяльність. С. 183–189.

А. Руднік, М. Гінзбург, В. Колодяжний   Термінологічне підґрунтя для створення сучасної нормативної бази газової промисловості України. С. 189–193.

В. Моргунюк Про деякі вимоги до термінів, встановлені ДСТУ 3966-2000. С. 194–202.

Р. Рожанківський   Зведення правил унормовування української фахової мови. С. 203–209.

О. Литвин   Російсько-українсько-англійський словник машинобудівних термінів. С 210–214.

В. Пілецький  Назви опредметнених дій у науково-технічній термінології. С. 215–221.

М. Медюх, А. Пундик   Про вдосконалення, впорядкування і використання фізичних термінів. С. 222–223.

О. Кочерга   Проблема прикметника в науковій термінологі. С. 224–227.

С. Ярема  Про вжиток іменників на -ння у зв'язку з ДСТУ 3966-2000. С. 228–231.

І. Процик  Українські фізичні терміни, утворені лексико-семантичним способом. С. 232–236.

Е. Огар, М. Процик  Комп’ютиризація видавничої галузі та розвиток сучасної видавничої термінології. С. 237–241.

Р. Микульчик   Щодо вживанння термінів «керування» та «управління». С. 241–243.

 

Розділ  IV. ТЕРМІНОЛОГЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

О. Попович   Українська хемічна термінологія на роздоріжжі. С. 244–247.

Н. Нікуліна   Національні тенденції в автомобілевій термінолоґії на зламі віків. С. 247–250.

Л. Козак  Типи відношень у багатокомпонентних словосполученнях в українській електротехнічній термінології. С. 250–253.

Х. Бурштинська  До проблеми термінотворення в аерокосмічному зніманні. С. 254–255.

Н. Демчук  До питання про стиль ділової письмової мови: на матеріалі французької комерційної кореспонденції. С. 256–259.

А. Воробкевич, М. Соколовський   Проблеми технічної термінології в західноукраїнській періодиці міжвоєнного часу. С. 260–262.

Н. Місник, Л. Симоненко  Про «стан здоров’я» мови медицини (термінологічний аспект). С. 262–269.

Л. Петрух  Стан української мови, фармацевтичної та медичної термінології на початку третього тисячоліття. С. 270–274.

О. Герасименко  Стан українського писемного медичного наукового мовлення. С. 275–278.

М. Пилипенко, В. Калашник, I. Корнейко, В. Рогожин, Л. Розенфельд  Українська радiологiчна термiнологiя: iсторiя, проблеми й перспективи. С. 279–284.

О. Петрова  До когнітивного аспекту вивчення галузевих терміносистем. С. 285–288.

І. Проць  Специфіка терміна “біопошкодження”. С. 289–290.

С. Руденко  Лексико-семантичні процеси в номенклатурі української підмови технології громадського харчування. С. 291–296.

О. Дуда  Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів (на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови). С 296–300.

Л. Бордюк  До питання семантичної та конотативної модифікації інтернаціональних слів у англо-українських ділових контекстах. С. 301–303.

О. Плаксій  Метафора як спосіб творення сучасних економічних термінів (на матеріалі аналітичних конструкцій). С. 304–308.

І. Теплий, Л. Бондарчук  Стилістичні особливості вживання термінологічної лексики з економіки у науково-популярному дискурсі (на матеріалі української мови). С. 309–313.

М. Кратко  Деякі зауваги до термінології в галузі математичної логіки і основ математики. С. 313–314.

О. Шаповал  Мовна норма як спосіб усунення деформацій математичного поняттєвого простору. С. 315–320.

 

Розділ V. ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

О. Лосик    Філософська артикуляція “дискурсу” та “свободи дискурсування” в постмодерністському світі. С. 321–327.

З. Куньч  Зародження української риторичної термінології у пам´ятках Київської Русі. С. 328–331.

І. Карамишева  Дихотомія термінів “предикативність”: “предикація” у сучасному мовознавстві. С. 332–335.

Т. Космеда  До питання про лінгвістичну термінологію: “вузьке” та “широке” розуміння “мовної гри”. С. 336–339.

І. Вислободська  До питання специфіки мовознавчих термінів. С. 340–342.

О. Лопатка  До питання про формування терміносистеми при вивченні лінгво-дидактичних особливостей засвоєння українських відмінків чужомовними слухачами. С. 342–345.

Т. Катиш  Медичні терміни в мові сучасної української фантастики. С. 345–351.

У. Вовк  Поняття дитячої літератури та її художня специфіка. С. 352–356.

Г. Наконечна  Українсько-польсько-російські термінологічні паралелі (на матеріялі релігійної літератури). С. 357–360.

В. Юрковський  Значення терміну аналог розуму” у філософії І. Канта та у сучасній філософії та естетиці. С. 360–362.

М. Яцимірська  Мислення – мова – мовлення: когнітивні та психолінгвістичні аспекти. С. 363–367.

Т. Мацієвська  Вербалізація психічних станів: термінологічні проблеми психології та лінгвістики. С. 368–372.

С. Булик-Верхола  Діалектна лексика як джерело поповнення української музичної термінології. С. 373–378.

А. Міщенко  Деякі кольористичні терміни в архітектурі на прикладі "кольорової піраміди анатомії людини". С. 379–380.

І. Грицюк  До проблеми термінології в галузі дизайну одягу. С. 380–382.

А. Токарська  Актуальні ресурси української правничої термінології (проблемні аспекти). С. 383–385.

О. Гумін, Р.Сибірна, В. Сас, Л. Сергієнко, О. Устюгова, Н. Хмельовська  Сучасна українська криміналістична та кримінально-процесуальна термінологія. С. 386–389.

М. Буракова  Из истории развития юридической терминологии в белорусском языке. С. 389–392.

О. Федишин  Розширення потенційного правничого словника на заняттях французької мови. С. 393–396.

Н. Руколянська  Прислівникова деривація в українській юридичній термінології. С 396–399.

М. Криськів  Правнича термінологія у мовленні студента-юриста. С. 400–402.

З. Кісіль  Національна військова похідна термінологія. С. 403–404.

В. Гапонова, М. Осадчук  Проблеми творення української термінології прикордонної та митної служби. С. 405–410.

М. Влах  Історія становлення українського географічного словникарства. С. 410–414.

І. Голиборода  Особливості формування та перекладу сучасної нумізматичної термінології (дослідження англо-українських відповідників). С. 415–416.

М. Коваль, А. Шадрін  Логіко-семантичний аналіз та реконструювання визначень в пожежній термінології. С. 417–421.

М. Козяр  Про деякі проблеми термінографії у сфері пожежної безпеки. С. 421–424.

О. Кучеренко  Антонімія в сучасній українській пожежно-технічній терміносистемі. С. 425–428.

О. Вацеба  Вплив видавничої діяльності на формування української термінології в галузі фізичної культури і спорту першої половини ХХ століття. С. 428–432.

О. Боровська  Автентичні терміни в сучасній українській термінології з фізичної культури та спорту. С. 433–435.

М. Мартинюк  Започаткування української спортової лексики в часописі «Вісти з Запорожа». С. 435–437.

Х. Дацишин  Спортивна термінологія у політичному контексті: конотативний аспект. С. 438–442.

М. Кукляк  Суспільно-політичні умови виживання української мови. С. 443–448.

А. Григораш  Суспільно-політична термінологія фразеологічного характеру як невід´ємна частина публіцистичного стилю (на матеріалі преси України 90-х років). С. 448–453.

Г. Антонюк  Cпіввідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології національних мов. С. 454–457.

Н. Коцюба  Терміни і номени державного управління. С. 458–460.

М. Кікець, З. Кікець  Деякі проблеми нормування та стандартизації лексики гуманітарних знань (на матеріалі української та англійської мов). С. 461–462.

 

Розділ VІ. Дискусійні матеріяли

Л. Азарова  Деякі засади формування української науково-технічної термінології. С. 463–467.

О. Збожна  Спадщина і нові проблеми української наукової термінології. С. 468–470.

О. Шпак  Варіативність складених термінів як прояв принципу економії мовлення. С. 471–474.

С. Бук  Лексичний мінімум: теоретичні засади і принципи виділення. С. 474–479.

З. Казимира, І. Карий, Г. Олексів  Абревіатури в електронній пошті. С. 479–482.

В. Білецький  Створення першої вітчизняної “Гірничої енциклопедії”. С. 483–487.

Р. Григорчук  До питання друкування карт України мовами з латинською абеткою. С. 488–491.

Г. Величко  Термінологічне забезпечення навчального процесу в університеті залізничного профілю. С. 492–495.

М. Комова  50 років термінологічної лексикографії. С. 496–501.

М. Дрозд, Т. Кияк  Аспекти формування термінологічних стандартів. С. 501–507.

А. Гожий  Про необхідність удосконалення і стандартизації правописання українських власних імен і прізвищ рідною і чужими мовами. С. 507–510.

В. Плескач  Кальки в українській технічній термінології. С. 510–512.

С. Вдовцова  Особливості спеціальної термінології як визначальний чинник змістового компоненту навчання у технічному коледжі. С. 513–516.

М. Осадчук  Власні імена в математичних термінах. С. 516–520.

О. Винник  Бінарні метафоричні словосполуки у фінансовій термінології. С. 521–525.

Н. Ктитарова  Формування і розвиток металургійної термінології в Україні. С. 526–529.

С. Дорошенко  Мотиваційні поля в термінології нафтогазової промисловості. С. 530–533.

І. Сирохман, Г. Рудавська, Л. Демкевич, В. Завгородня, Т. Раситюк  Деякі проблеми сучасної термінології у товарознавстві. С. 533–535.

Н. Левун, Ю. Рисич  Професійні назви орнаментики в термінології художньої кераміки. С. 535–539.

н. Григолінська  Проблема об’єму поняття в перекладі німецької та австрійської військової термінології. С. 540–542.

В. Пижов  Психологічні аспекти використання народної термінології при прискореному перенавчанні плавців-самоуків раціональній техніці плавання. С. 542–545.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології