Бурда О. Міфологеми та ідеологеми як специфічні й етно-соціально забарвлені терміносистеми / Олена Бурда // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 171–174.


 

Олена Бурда

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Міфологеми та ідеологеми як специфічні й етносоціально забарвлені терміносистеми

 

© Бурда О., 2002

 

У німецькій та українській мовах відображено багато рис національно-ментальної ідентичності, що знайшли свій відбиток у прадавніх міфах та переказах. Сьогодні ці стародавні міфи "реанімують" з метою використання їх для досягнення певних політичних цілей. Нашою метою стало унаочнення таких процесів у мові та суспільстві, а також знаходження або запропонування відповідників для таких лексичних одиниць, як ідеологеми, міфологеми, міфеми та слова-міфи.

 

Many similarities are reflected in German and Ukrainian national mentalities. This phenomenon is reproduced in old myths and sayings. Today these old myths are called on to serve specific political purposes. Our goal was to illustrate these linguistic as well as social processes and either, to find the counterparts of the following lexical units: "ideologems", word-myths, "mythologems", and "mythems", or to suggest these counterparts ourselves.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.