Дрозд М. Аспекти формування термінологічних стандартів / М. Дрозд, Тарас Кияк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 501–507.


 

М. Дрозд1, Тарас Кияк2

1Чернівецький національний університет

2Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Аспекти формування термінологічних стандартів

 

© Дрозд М., Кияк Т., 2002

 

У статті виділено головні принципи стандартизації термінології, запропоновано алгоритм укладання стандартів на терміни, в т.ч. українські терміносистеми, подано методологічні засади формування стандартів.

 

In this article stand out the main principles of terminology, is suggested the algorithm of compiling the standard on terms, including Ukrainian term systems, are given the methodological grounds of the formation of standards.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.