Герасименко О. Стан українського писемного медичного наукового мовлення / Олександр Герасименко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 275–278.


 

Олександр Герасименко

Донецький державний медичний університет

 

СТАН УКРАЇНСЬКОГО ПИСЕМНОГО МЕДИЧНОГО НАУКОВОГО МОВЛЕННЯ

 

© Герасименко О., 2002

 

Проаналізовано сучасний стан використання наукової медичної термінології в наукових працях, підручниках та посібниках. Зроблено висновок про наявність недоліків у цьому питанні через недостатнє використання авторами та редакторами видавництв сучасних термінологічних, тлумачних та інших словників та через відсутність відповідного контролю з боку термінологічних комітетів.

 

The modern state of use of a scientific medical terminology in scientific works, textbooks and allowances is analysed. The conclusion about availability of defects in this question through insufficient use by the authors and editors of publishing houses of modern terminological, explanatory and other dictionaries and because of absence of the appropriate control is made on the part of terminological committees.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.