Антонюк Г. Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов / Галина Антонюк, Орест Семотюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 141–143.


 

УДК 81’ 373.46:3

 

Галина Антонюк, Орест Семотюк

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов

 

© Антонюк Г., Семотюк О., 2004

 

У статті досліджено співвідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології сучасних національних мов. Тенденція до інтернаціоналізації суспільно-політичної термінології не зводиться лише до поширення в ній міжнародних слів і морфем. Вона виявляється в тісній взаємодії інтернаціоналізмів з національно-мовними елементами, у встановленні нових словотвірних відношень та лексико-семантичних зв’язків.

 

Issues of the of the national and the international correlation in the social-political terminology of national languages are considered in the article. The tendency towards the internationalization of the social-political terminology is not only reduced to the spreading of international words and morphemes in it. The tendency reveals itself in the close cooperation of internationalisms and national language elements, in establishing new word-formation relations and lexical-semantic connections.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 503 2004р.