ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 503 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка».  2004. 503. – 196 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано Вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 7 від 18.02.2004)

 

Вісник видано завдяки фінансовій підтримці Інституту менеджменту та економіки Національного університету «Львівська політехніка»

(директор інституту –  професор, д-р екон. наук О. Кузьмін)

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним – тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Карпіловська Є., Кочерга О., Мейнарович Є.   Структурні зміни української наукової термінології протягом двадцятого сторіччя. С. 3–8.

Кияк Т.    Мовна політика і термінознавство. С. 8–11.

Сметона А., Кулинич В.    Литовська термінологія у злокалізованих компуторних програмах. С 11–14.

Рожанківський Р.    Синтаксично-стилістичні вади сучасної фахової мови. С. 14–20.

Гінзбург М., Ганжа А.    Поліпшення якості нормативних документів – головний чинник зміцнення державного статусу української. С. 20–23.

Куньч З., Голубінка Н.    Пасивні дієслівні конструкції в українському науковому мовленні. С. 24–26.

Боярова Л.   Мовне планування й термінологія. С. 27–29.

Гінзбург М., Левіна С., Требульова І.    Щодо системності подання зворотних віддієслівних прикметників із префіксом само-. С. 29–33.

Кочан І.   Кодифікація термінів з міжнародними компонентами у сучасній українській мові. С. 34–37.

Денисенко С.   Запозичення з класичних мов термінів і фразеологічних одиниць як чинник динамічного розвитку мови. С. 38–39.

Міщенко Н., Щоголева Н.   Про визначення граматичних характеристик лексем текстів для пошуку терміносполук. С. 40–42.

Чуєшкова О.   Проблеми аналітичної термінологічної номінації. С. 43–48.

Пшенична Л., Шишкіна Н.   Термінологічний аналіз: позначування та виозначування. С. 48–52.

Михайлова Т.    Синонімічні відношення в українській науково-технічній термінології. С. 53–57.

Левченко О.    Термін прототип у лінгвокультурології. С. 58–60.

Теглівець Ю.   Термінологічна лексика як активне джерело поповнення фразеології сучасної української мови. С. 61–63.

Бук С.   Поняття семантизації в сучасній лінгвістиці. С. 63–66.

Середницька А.   Ідеографічний словник дієслів переміщення сучасної української мови. С. 67–70.

Онуфрієнко Г.     Продуктивний іменник термінологічної деривації. С. 71–74.

Моргунюк В.    Застандартовані правила ділового та наукового стилю. С. 75–81.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

Козирський В., Маловічко О.   Українське коріння европейської аграрної термінології. С. 82–85.

Пилипенко М., Калашник В., Корнейко І.   Проблеми перекладу медичної термінології. С. 86–88.

Нікуліна Н.   Вироблення національної автомобілевої наукової термінології в 20–30-і роки ХХ століття. С. 88–92.

Шуневич Б.    Зауваги до перекладу на українську мову іноземних власних імен (на матеріалі англомовної літератури з дистанційного навчання). С. 92–96.

Руденко С., Сапожнікова Л.   Класифікація понять як концептуальна основа визначення термінологічних полів в українській підмові харчування та торгівлі. С. 97–103.

Кучеренко О.   Особливості творення української пожежно-технічної терміносистеми у 20–30 роки ХХ століття. С. 103–106.

Процик І.   Українська фізична термінологія на зламі ХІХ–ХХ століть. С. 107–109.

Дячук Н.   Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад. С. 110–114.

Бондарчук Л.   Перші українські переклади наукової літератури економічного змісту: проблеми і здобутки. С. 115–117.

Іщук Ю., Кобилянський Є., Коваленко С., Ярмолюк Б.   Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів. С. 118–120.

Шевченко М.   Структурне моделювання сучасної терміносистеми українського речового права. С. 121–125.

Височанська Л.   Банківська термінологія як об’єкт лінгвістичного аналізу. С. 125–127.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

Карамишева І.   Термін «прагматика» у сучасній лінгвістиці. С. 128–131.

Наконечна Г.   Місце богословізмів у спільнотному дискурсі анонімні алкоголіки. С. 132–133.

Струганець Л.   Відображення процесу термінологізації лексики у загальномовних словниках української мови. С. 134–137.

Дубічинський В., Васенко Л., Кримець О.   Актуальні проблеми формування термінологічної компетенції студентів вищих технічних закладів. С. 137–140.

Антонюк Г., Семотюк О.   Відображення процесів інтернаціоналізації в суспільно-політичній термінології національних мов. С. 141–143.

Стрішенець Н.   Англо-українська бібліотекознавча лексикографія. С. 144–145.

Архангельська А.   Про один забутий термін, або багувріги у термінологічному просторі Славії. С. 146–149.

Лещук Т.   Ідеальна мова з погляду німецько-українських досліджень з термінології (cоціолінгвістична оцінка). С. 149–152.

Паночко М.   Витоки української правничої термінології в Галичині: «Німецько-руский словар висловів правничих і адміністраційних» (1893) Костя Левицького. С. 153–156.

Булик-Верхола С.   Джерела поповнення української музичної термінології. С. 156–159.

Процик М.   Українська видавнича термінологія у 30-х роках ХХ століття. С. 159–162.

Комова М   Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери. С. 163–166.

Сімонок В.   Лексичні запозичення в українській мові: історико-соціолінгвістичний аспект. С. 167–172.

Байбакова І.   Дослідження проблеми створення терміносистеми. С. 173–176.

Іващенко В.   Концепт і концептосфера в термінах метапоняттєвого опису. С. 176–180.

Зелінська О.   Дієслово учитися в системі педагогічної лексики української мови ХVІ–ХVІІІ ст. С. 180–184.

Денисюк В.   Фразеологія військової терміносистеми в «Гисторіи» Г. Граб’янки. С. 184–187.

Суліма Є.   Проблема наукової раціональності як чинника формування глобального соціального порядку постіндустріалізму. С. 188–191.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології