Архангельська А. Про один забутий термін, або багувріги у термінологічному просторі Славії / Алла Архангельська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 146–149.


 

УДК 811.162.3‘37

 

Алла Архангельська

Рівненський інститут слов’янознавства

 

ПРО ОДИН ЗАБУТИЙ ТЕРМІН, АБО БАГУВРІГИ У ТЕРМІНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ СЛАВІЇ

 

© Архангельська А., 2004

 

Статтю присвячено витокам композитної номінації у слов’янських мовах, основу якої у давнину складали багувріги –  специфічні складні слова, що їх у європейських граматиках називають атрибутивними, посесивними чи присвійними. Через аналіз ономасіологічної структури багувріг простежується роль людського чинника у процесі номінації, семантична еволюція таких композитних номінантів та їх спеціалізація як термінологічних найменувань різних наукових сфер у слов’янських мовах.

 

The article is devoted to the sources of compound terminological nomination in Slav languages, the background of which in ancient times made bahy bpûhy – special compound words called attributive, possessive in European languages. Through the analysis of onomasiological structure the role of a human factor in nomination, semantic evolution of the compound nominations and their peculiarities as terminological nomination in different spheres in Slav languages could be followed.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 503 2004р.