Булик-Верхола С. Джерела поповнення української музичної термінології / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 156–159.


 

УДК 811.161.2374/78

 

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

© Булик-Верхола С., 2004

 

Статтю присвячено генетичній характеристиці української музичної термінології, виявлено два різновиди термінів: слова, що потрапили в термінологію як готові мовні одиниці, і слова та словосполучення, створені як спеціальні найменування. Охарактеризовано джерела поповнення музичної терміносистеми української мови: використання наявних у мові словотворчих моделей, вторинної номінації, словосполучень,  запозичень з інших мов, діалектних назв.

 

The sources of increasing of musical terminological system have been analyzed (the usage of the secondary nomination, the presence of word-building models in the language, word-combinations, borrowed from other languages and dialectal names), the ways and means of term’s derivation have been found out, word-building models of musical terminology have been defined.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 503 2004р.