Чуєшкова О. Проблеми аналітичної термінологічної номінації  / Оксана Чуєшкова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 43–48.


 

УДК 811.161.2:001.4

 

Оксана Чуєшкова

Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

 

ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ НОМІНАЦІЇ

 

© Чуєшкова О., 2004

 

У статті висвітлено актуальні питання, пов’язані з неоднослівними термінами, зокрема неусталеність назви, відсутність загальноприйнятого та вичерпного визначення. Значну увагу приділено морфологічному вираженню компонентів терміносполучень, а також синтаксичній структурі аналітичних конструкцій. Уточнено та доповнено перелік критеріїв термінологічності словосполучень, за допомогою яких можна виділити  клас термінологічних одиниць, які адекватно відображатимуть систему понять певної галузі знань.

 

The urgent questions of non-single word terms were observed in the article, i.e. instability of a nomination, absence of a generally accepted and comprehensive definition. Great attention was paid to a morphological expression of components of terminological collocations and also to a syntax structure of analytical constructions. There were specified and added the criteria enumeration of terminologity of collocations, which help to pick out the class of terminological units that adequately reflect a system of notions of a definite sphere of knowledge.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 503 2004р.