Бардіна Л. Питання вмотивованості запозичення спортивних термінів-неологізмів / Людмила Бардіна, Наталя Назаренко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 298–301.


 

УДК 81’276.6:796

 

Людмила Бардіна, Наталя Назаренко

Національний університет фізичного виховання і спорту України

 

Питання вмотивованості запозичення спортивних термінів-неологізмів

 

© Бардіна Л., Назаренко Н., 2008

 

Статтю присвячено актуальним проблемам у галузі спортивної термінології, зокрема процесам запозичення іншомовних спортивних термінів-неологізмів. Сприйняття та закріплення в українській мові нових лексичних одиниць, безперечно, пов’язане з розвитком і поширенням певного виду спорту. Україна стала повноправним активним учасником олімпійського руху, що сприяє постійному поповненню термінологічного фонду спеціальної мови спорту іншомовною та інтернаціональною лексикою. У статті наведено аргументи «за» і «проти» запозичень.

 

The paper deals is dedicated the actual questions in the field of sports terminology in particular to the process of borrowing foreign sports terms. The perception and mastering new lexical units connected with the development of the definite sports event. Ukraine became the alleged and active Olympic Movement participant and this fosters to the constant enrichment of the terminological fund of special sports language. The article deals with pros and cons of the borrowings.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 620 2008р.