ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 620 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка».  2008. –  № 620. – 308 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 10 від 4.03.2008)

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Нормування та стандартизація термінології

Кияк Т. Вузькогалузеві терміни як основа формування та квазіреферування фахових текстів. С. 3−5.

Пшенична Л., Шевченко В.,Шишкіна Н. Термінологічна робота: науковий текст як джерело нових знань. С. 6−13.

Кочан І. Варіанти і синоніми термінів з міжнародними компонентами. С. 14−19.

Моргунюк В. Творення, вживання та йменування слів, яким властива категорія виду. С. 20−25.

Гінзбург М. Синтаксичні конструкції у фахових текстах: практичні висновки з рекомендацій мовознавців. С. 26−32.

Васенко Л., Дубічинський В., Кримець О. Деякі аспекти вивчення фахової української мови. С. 33−36.

Куземська Н. Нове в новому «українському правописі». С. 37−44.

Медведь О. До уточнення характеру та рівневої типології термінологічної системності. С. 45−48.

Павлова О. Терміни, професіоналізми і номенклатурні знаки (до проблеми класифікації спеціальної лексики). С. 49−54.

Рицар Б., Рожанківський Р., Микульчик Р. Транслітерування українських текстів з кирилиці в латиницю. С. 55−61.

Булик-Верхола С. Вторинна номінація як спосіб творення музичних термінів в українській мові. С. 62−65.

Гордієнко О., Корнілов М., Голуб О., Ісаєв С., Толмачова В., Ковтун О. Сучасна хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії. С. 66−69.

Куньч З. Умотивованість терміна як передумова стандартизації науково-технічної термінології. С. 70−73.

Кримець О. Проблема визначення семантичної структури технічного терміна. С. 74−78.

Фаріон І. Еволюція лінгвонімів «язик – мова». С. 79−83.

Южакова О. Ономасіологічна структура термінів з атрибутивним(-и) компонентом(-ами) (на матеріалі термінології холодильної техніки). С. 84−90.

Скорейко-Свірська І. Загальні тенденції фонетико-графічної асиміляції науково-технічних термінів англомовного походження. С. 91−94.

Чуєшкова О. Про поняття оптимальної довжини терміна (на матеріалі економічної термінології). С. 95−99.

Мартиняк О. Явище синонімії у термінологічній лексиці. С. 100−103.

Микульчик Р. Синонімія термінів з прізвищевими компонентами у фізичній терміносистемі. С. 104−106.

Теглівець Ю. Особливості синонімії складених назв із семою ‘вода’. С. 107−109.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Карпіловська Є., Кочерга О., Мейнарович Є. Українська наукова мова в академічному «Російсько-українському словникові» за редакцією А. Кримського та С. Єфремова. С. 150−115.

Левченко О. Словники порівнянь у сучасній фразеографії. С. 116−121.

Денисенко С., Микитка І. Збільшення фахової лексики зі спеціальностей біологічного профілю (на матеріалі німецької мови). С. 122−124.

Зубков М. Сучасний політехнічний російсько-український словник-довідник. С. 125−132.

Думанська Л. Особливості архітектурних термінів (на матеріалі «Словника будівельної термінології» С. Булди). С. 133−135.

Задорожний В., Петришин Г. До питання німецько-української термінології з історії архітектури та містобудування. С. 136−138.

Цимбал Н. Мотиваційний словник будівельної лексики української мови: концепція створення. С. 139−143.

Комова М. Класифікація термінологічних словників. С. 144−147.

Плескач В. Два словники. С. 148−152.

Гайдучок В., Дерпак О. Вихід у світ російсько-українського словника з аграрної механіки та енергетики. С. 153−155.

Середницька А. Метод відбору реєстрових одиниць ідеографічного словника дієслів переміщення української мови. С. 156−159.

Кузик З. Деякі зауваги до науково-технічного термінологічного перекладу з німецької мови в галузі фотограмметрії. С. 160−162.

Файчук Т. Господарські порадники XVIII ст. С. 163−166.

Дорошенко С. З історії лексикографічного опису українських термінів нафтогазової промисловості. С. 167−170.

Бондарчук Л. Метафорична номінація загальноекономічної фахової лексики англійської мови. С. 171−174.

Пілецька Н. Економічна термінологія як об’єкт дослідження. С. 175−181.

 

Термінологія природничих знань

Блудша М. Гніздо термінів на позначення явищ, пов’язаних із магнетизмом, за термінологічними словниками ХХ сторіччя. С. 182−192.

Міщенко Н. Проблеми стандартизації термінів з інженерії якості програмних систем. С. 193−199.

Колган О. Антонімія української гірничої термінології. С 200−203.

Нікуліна Н. Архітектоніка транспортної термінологічної мегасистеми в українській мові. С. 204−207.

Денисюк В. Фразеологізми з назвами – анатомічними термінами в українській мові ХVІХVІІ ст. (на прикладі номена нога). С. 208−213.

Луковенко Т. Функціонування українських номенклатурних лексем у гомеопатичній галузі. С. 214−217.

Іваненко І. Проблеми кодифікації української логопедичної термінології. С. 218−223.

Цісар Н. Ономасіологічні аспекти вивчення метафори (на матеріалі медичної термінології). С. 224−227.

Лисенко В. Синонімні прикметники в українській анатомічній термінології. С. 228−232.

Руденко С. Семантика посткореневих морфем запозичених термінів глютонії. С. 233−238.

Казанюк О. Термінотворення у садово-парковому господарстві. С. 239−241.

Семко Н., Гошко Л., Польна Л., Якобенчук Т. Базові елементи терміносистеми сільського господарства. С. 242−245.

Задояна Л. Синонімія в сучасній українській термінології цукрового виробництва. С. 246−249.

 

Термінологія гуманітарних знань

Бацевич Ф. Проблеми і термінологічний апарат сучасної лінгвістичної прагматики. С. 250−253.

Андрейчук Н. Парадигма як термін. С. 254−257.

Коломийцева В. Найменування еліптичних конструкцій в системі лінгвістичної термінології. С. 258−263.

Мачай Т. Ступінь складності термінологічних одиниць як чинник розвитку смислу науково-технічного тексту. С. 264−267.

Зелінська О. Назви Бога та Ісуса Христа у прозових текстах періоду бароко. С. 268−273.

Безпала Н. Лексема гріх у системі термінології етики в українській мові ХVІ–ХVІІ ст. С. 274−279.

Царенко О. Лексико-семантична опозиція добро/зло в Києво-Печерському патерику. С. 280−284.

Кучеренко С. Історіографічна ситуація: становлення поняття. С. 285−287.

Бабенко В. До характеристики терміна «телевізійний текст». С. 288−290.

Криськів М. Мовленнєвий аспект юридичної діяльності. С. 291−293.

Грегуль Г. Вимоги до юридичних термінів. С. 294−297.

Бардіна Л., Назаренко Н. Питання вмотивованості запозичення спортивних термінів-неологізмів. С. 298−301.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології