Іваненко І. Проблеми кодифікації української логопедичної термінології / Ірина Іваненко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 218–223.


 

УДК 811.161.2’373’374:376.3

 

Ірина Іваненко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Проблеми кодифікації української логопедичної термінології

 

© Іваненко І., 2008

 

У статті зроблено огляд наявних джерел кодифікації української логопедичної термінології. З’ясовано, що спеціальних лексикографічних видань, присвячених ЛТ, в Україні немає. Вона зафіксована в контексті терміносистем корекційної педагогіки, спеціальної психології. Виявлено й описано особливості фіксації логопедичних термінів у загальномовних словниках. Означено етапи подальшого вивчення стану кодифікації української ЛТ.

 

The article deals with the sources of codification of Ukrainian terminology used in speech therapy. The analysis of scientific literature shows that there are no special publications in lexicography devoted to this kind of terminology in Ukraine. It is fixed in the context of correction pedagogy terminological system and special psychology Ukrainian Terminology Used in Speech Therapy: Problems of Codification. The stages of problem further investigation as well as peculiarities of the terminology fixation in the different dictionaries are shown and described in the article.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 620 2008р.