Бойченко С. Термінологічні аспекти хіммотології / Сергій Бойченко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 130–131.


 

УДК 665,7.035

 

Сергій Бойченко

Національний авіаційний університет, м. Київ

Інститут транспортних технологій

Український центр авіаційної хіммотології та сертифікації

Українська нафтогазова академія

 

ТЕРМІНОЛОГОЧНІ АСПЕКТИ ХІММОТОЛОГІЇ

 

© Бойченко С., 2004

 

Статтю присвячено основним термінам і поняттям хіммотології. Розглянуто об’єкт і предмет хіммотології. Розтлумачено такі терміни, як експлуатація, техніка, споживання, використання, раціональність, паливо, моторне паливо, мастильні матеріали, технічні рідини. З метою стандартизації основних термінів і понять вважаємо за доцільне створити Національний стандарт хіммотологічних термінів і понять, хіммотологічний словник, а також внести зміни і доповнення до чинних нормативних документів.

 

Paper is devoted to the basic terms and concepts of chemmotology. The object and a subject of chemmotology are considered. Such terms as operation, technics, consumption, use, rationality, fuel, motor fuel, lubricants, technical liquids are explained. With the purpose of standardization of the basic terms and concepts it is considered expedient creation of the National standard of chemmotology terms and concepts, the chemmotology dictionary and also corrective action to currently normative documents.

.

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004