ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК 

Наукових праць учасників VIII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології»

79 вересня 2004р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. 8-ї Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004» (Львів, 79 вересня 2004 р.) / Нац. ун-т «Львівська політехніка». ‒ Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2004. − 228 с.

 

ISBN 966-8293-64-9

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства, лексикографії та стандартизації термінології; лексикографія та міжмовні зв’язки; термінологія природничих знань та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

(статті та матеріяли, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Козирський В., Шендеровський В.   Тяжка недуга української наукової мови. С. 3–6.

Ярема С.   Структура термінного гнізда та термінні прикметники. С. 7–8.

Петрова О.   Деякі сучасні тенденції розвитку української термінології та інтелектуалізація мови. С. 9–10.

Гожий А.   Недосконале творення власних назв – могутнє джерело нівечення мови. С. 10–12.

Рожанківський Р.   Інформаційна мова та інформаційні терміни програмного продукту Ворд компанії Майкрософт. С. 12–16.

Литвин О.   Осново- і словоскладання в українській технічній термінології. С. 17–18.

Медведь О.   Префіксація та суфіксація в сучасній українській граматичній терміносистемі. С. 18–19.

Козак Л.   Словотвірні негаразди сучасного термінотворення. С. 20–21.

Фуртак Б., Назаренко О.   Вживання в українській мові слів іншомовного походження. С. 22–23.

Григорчук Р.   Транслітерація назв населених пунктів України з літерами “г” та “ґ” на англомовних картах. С. 23–25.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Жуковський С., Кінаш Р., Полюга Л., Базилевич В.   Новий «Російсько-український та українсько-російський словник термінів будівництва й архітектури». С. 26–27.

Нізельський Ю.   Стандартизація термінів у поліграфії й видавничій справі. С. 28–29.

Нізельський Ю.   Енциклопедична справа в Україні: проблеми та перспективи. С. 29–30.

Жалкаускас В.   Электронные базы новейших многоязычных словарей в Литве. С. 30–32.

Андрейчук Н.   Сім аспектів вивчення історії словникарства. С. 32–33.

Маненко А., Хоп’як Н., Лотоцька-Дудик У.   Особливості редагування словника з профілактичної та екологічної токсикології. С. 34–35.

Юкало В.   Особливості лексикографічного опрацювання термінів у медичних словниках О. Мусія, С. Нечая та ін. С. 35–38.

Семотюк В.   Аспекти реалізації банку терміносистем СловоСвіт. С. 39–40.

Бабійчук О., Василевський А.   Електронний словник PolyDic. С. 41–44.

Медведів А.   Розуміння та переклад англійського усного науково-технічного мовлення. С. 44–47.

Медведів А.   Графічна структура ієрогліфів і переклад японських науково-технічних текстів на українську мову. С. 47–51.

Медведів А.   Переклад французької наукової термінології на українську мову та її захист від англіцизмів. С. 51–53.

Шевців Р.   Термінолоґічна насиченість текстів: лінґвістичні та прикладні методи вирішення проблеми. С. 54–56.

Малицька В.   Таксономія термінів інформаційних технологій у китайській мові. С. 56–59.

Дубічинський В., Кримець О., Васенко Л.   Лексичний аспект науково-технічного перекладу в термінологічній підготовці фахівця. С. 59–62.

Семотюк О., Антонюк Г.   Термінологія та багатомовне інформаційне суспільство. С. 62–63.

Ільницька Л.   Інтернаціональна лексика в комп’ютерній термінології та її опрацювання на практичному занятті з англійської мови в технічному ВНЗ. С. 64–65.

Герасименко О.   Російсько-українські міжмовні омоніми в медичних текстах. С. 66–67.

Михайленко В., Сапожник І.   Еквівалентність у перекладі термінів торговельного права. С. 68–69.

Друзь Ю., Ніцецька О., Павлова М.   Врахування чинників взаємодії термінології електронно-обчислювальної техніки в українській та англійській мовах. С. 70–71.

Ніцецька О., Павлова М., Тітова В.   Роль запозичень з англійської термінології електронно-обчислювальної техніки у розвитку сучасної української мови. С. 72–74.

Весна М., Драпалюк Г., Фітьо Л.   Економічні терміни в посібнику «Комунікативна німецька мова» в світлі нового правопису німецької мови. С. 74–75.

Лях І.   Композити в складі термінологічних словосполучень (на матеріалі німецької термінології гірництва). С. 75–78.

Рудий В.   Флороніми екзоцентричного типу в німецькій мові та їх українські відповідники. С. 79–81.

Гулкевич С., Данилова З.  Структура навчального посібника з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування». С. 81–84.

Падура М.   Німецько-російсько-український з грецько-латинською етимологією зооветеринарний тлумачний словник професора О. Хоміцького. С. 84–86.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

Петрух Л.   Іншомовна лексика в науковій українській мові, фармацевтичній та медичній термінолоґії. С. 87–92.

Корженко З., Корженко В.   Терміни архітектури та дизайну. С. 92–94.

Воробкевич А., Крушельницька Т., Соколовський М.   Технічна і фізична термінологія україномовних публікацій Олександра Смакули. С. 94–96.

Романюк А.   Термінологічні особливості фахової мови торгівлі (на матеріалі німецької та української мов). С. 96–98.

Костенко А., Кульчицький І., Шумський О.   Соціальні аспекти вжитку українських термінів. С. 99–102.

Кудиба С.   Специфіка термінів у рекламному тексті. С. 103–106.

Куделько З.   Антонімія в терміносистемі ринкових взаємин. С. 106–108.

Гутиряк О.   Синонімія та полісемія в мові бізнесу. С. 109–110.

Осадчук М.   Семантико-стильові особливості бізнес-сленгу в українській мові. С. 110–113.

Бондарчук М., Бугайчук О.   Особливості фразеологічно зв’язаних значень професійно орієнтованих найменувань (на матеріялі лексики ринкових відносин). С. 114–117.

Сирохман І., Лозова Т.   Проблеми термінології споживних властивостей харчових продуктів. С 117–118.

Сирохман І., Завгородня В.   Систематизація термінів навчального курсу «Товарознавство пакувальних матеріалів і тари». С. 118–120.

Бойко Т.   Термінологічні особливості фахової мови фармацевтики. С. 120–122.

Бурштинська Х.   Про стан утвердження науково-технічної термінології в сучасних виданнях з геодезії, картографії та аерознімання. С. 122–123.

Бардила Т., Сніцарук Л. Проблеми української термінології радіотехніки та радіоелектроніки. С. 123–124.

Гільченко Р.   Інтернаціоналізми як один зі шляхів поповнення української авіакосмічної терміносистеми. С. 125–127.

Чепура Г.   Українська термінологія шинної галузі. С. 128–129.

Бойченко С.   Термінологічні аспекти хіммотології. С. 130–131.

Шадрін А.   Упорядкування пожежної термінології. С. 132–133.

Дорошенко С.   Проблеми лексичного нормування української термінології нафтогазової промисловості. С. 134–136.

Ганіткевич М.   Держстандарт України «Елементи хімічні та речовини прості ДСТУ 2439-94» та використання його в освіті й науці. С. 137–138.

Мітрясова О. До питання про проблеми хімічної термінології. С. 138–139.

Коваль А., Плескач В.   Про оптимізацію термінів у галузі термічного оброблення. С. 140–141.

Бондарчук К., Гузенко Л., Плескач В.   До питання відповідності термінів терміносистеми «Технологія конструкційних матеріалів» нормам термінологічних стандартів та українського правопису. С. 142–144.

Івченко А.   Засади уточнення українських таксономічних термінів з дендрології. С. 145–147.

Кукляк М.   Про некоректність термінів “кромка” – “кромка” та “черв’як” – “червяк”. С. 147–150.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

о. Василь Зінько, Андрушко В., Огірко О.   Причинки до української церковної термінології. С. 151–154.

Крамарчук Х.   Проблематика нормативної термінології словника архітектурних і предметно-просторових форм (визначення терміна і асоціативно-образна продуктивність поняття). С. 155–162.

Юрковський В.   Значення терміна “естетична теорія”. С. 163–166.

Дужа-Задорожна М., Задорожний В.   Функціонування національних мов в умовах глобалізації процесів сьогодення. С. 167–168.

Орловський А.   Термінологія як показник розумового поневолення. С. 169–170.

Бордюк Л.   До питання гармонізації української академічної терміносистеми з міжнародною. С. 171–172.

Зеленська О., Посохова А.   Навчання фахової лексики у ВНЗ МВС України з організованою самостійною працею студентів. С. 172–174.

Бондарець О., Павлова Г., Терещенко Л.   Дотримування вимог Держспоживстандарту України – один зі складників успішного навчання фахової мови. С. 174–175.

Мартинюк М.   Українська спортова преса на межі 19 і 20 століть. С. 176–179.

Єфимов В.   Метрологічна термінологія у фізичній культурі та спорті. С. 180–182.

Руда О.   Роль конверсії і префіксації в утворенні термінів зі сфер спорту та ігор в англійській мові. С. 182–184.

Ісаєва Л.   Порівняльний аналіз термінології оздоровчих гімнастичних вправ. С. 184–186.

Бардіна Л., Назаренко Н.   Деякі зауваження щодо адекватності перекладу спортивних термінів. С. 187–188.

Солоіденко Г.   Термінотворча діяльність у галузі бібліотечної справи в Україні. С.189–192.

Сергєєва Г.   Інтернаціоналізація права і проблеми унормування української правничої термінології. С. 192–196.

Буракова М.   Особенности семантической структуры многословных юридических терминов белорусского языка. С. 197–198.

Снігур C.   “Карний” vs “кримінальний” або до Впорядкування національної правничої термінології. С. 199–202.

Уманців Б.   Роль словників в утвердженні української географічної термінології у 20-х роках ХХ ст. С. 202–204.

Міщенко А.   Актуальні колірні терміни у сфері фахової творчості. С. 204–207.

 

Повідомлення

Занічковський М.   Цінний здобуток вітчизняної лексикографії. С. 208

Ухвали науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України. С. 209–222.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології