Бондарчук М. Особливості фразеологічно зв’язаних значень професійно орієнтованих найменувань (на матеріялі лексики ринкових відносин) / Маргарита Бондарчук, Олена Бугайчук // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 114–117.


 

УДК 81’373. 7 :330.133.2(045)

 

Маргарита Бондарчук, Олена Бугайчук

Національний авіаційний університет, м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНО ЗВ’ЯЗАНИХ ЗНАЧЕНЬ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ НАЙМЕНУВАНЬ

(на матеріялі лексики ринкових відносин)

 

© Бондарчук М., Бугайчук О., 2004

 

Статтю присвячено аналізу професійно термінованих найменувань-запозичень лексики ринкових відносин, які перебувають на периферії термінологічної лексики та є джерелом її поповнення. Проаналізовано економічні найменування-запозичення (фразеологічні єдності, фразеологічні сполучення, фразеологічні зрощення) з погляду їх семантичної структури та джерел формування.

 

The article is devoted to the analysis of professionally termed loan appellations in the sphere of market relations, which belong to the peripheral layer and serve as the source of its enrichment. Analysis of economic loan appellations (standardized word-combinations, phraseological unities, fusions) according to their semantic structure and sources of formation has been made.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004