Гутиряк О. Синонімія та полісемія в мові бізнесу / Оксана Гутиряк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 109–110.


 

УДК 802.0.801.316.4

 

Оксана Гутиряк

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

СИНОНІМІЯ ТА ПОЛІСЕМІЯ В МОВІ БІЗНЕСУ

 

© Гутиряк О., 2004

 

Стаття присвячена проблемі синонімії та полісемії в професійній мові. Відносна насиченість термінології бізнесу синонімічними та полісемантичними термінами – показник того, що бізнес є не науковою, а суто практичною дисципліною, тісно пов’язаною з побутовими, повсякденними сферами життя. Велика кількість синонімів та багатозначних слів характерна для дисциплін переважно описового характеру.

 

The article deals with the problem of synonymy and polysemy in the professional language. The relative saturation of the business terminology with synonymic and polysemantic terms is the indicator that business is not a scientific but a strictly practical discipline, closely connected with every day spheres of life. A big number of synonyms and polysemantic words is typical for the mainly descriptive disciplines.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004