Бардіна Л. Навчальні словники як один із засобів засвоєння студентами спортивної термінології / Людмила Бардіна, Наталя Назаренко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 86–88.


 

УДК 409.35:75

 

Людмила Бардіна, Наталя Назаренко

Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ
 

НАВЧАЛЬНІ СЛОВНИКИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ СПОРТИВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

© Бардіна Л., Назаренко Н., 2006

 

Статтю присвячено актуальним дослідженням у галузі спортивної термінології, зокрема процесу створення професійно зорієнтованих навчальних словників з метою удосконалення викладання як української, так й іноземних мов. Підготовлені словники мають полегшити й уніфікувати процес навчання, сприяти активізації термінологічних досліджень у галузі фізичного виховання і спорту. Наводяться принципи та критерії укладання навчальних словників.

 

The article deals with the actual research in the field of sports terminology besides the process of making up professionally oriented training dictionaries with the aim of teaching skills mastering both the Ukrainian and foreign languages. The made up dictionaries are to simplify and unify the teaching process and to promote the activization of terminological research in the field of physical education and sport. The principles and criteria of making up the training dictionaries are also proposed in this work.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2006