Башнянин Г. Проблеми творення терміносистеми національного безпекознавства України / Григорій Башнянин, Ярослав Дашкевич, Олександр Кондратюк, Павло Письменний // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 133140.


 

УДК 800

 

Григорій Башнянин1, Ярослав Дашкевич2, Олександр Кондратюк3, Павло Письменний4

1Львівська комерційна академія

2Інститут української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України

3Львівський державний університет внутрішніх справ

4Українська Козацька академія теорії і політики безпеки України

 

ПРОБЛЕМИ ТВОРЕННЯ ТЕРМІНОСИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО БЕЗПЕКОЗНАВСТВА УКРАЇНИ

 

© Башнянин Г., Дашкевич Я., Кондратюк О., Письменний П., 2008

 

Досліджено наявні основні поняття зі сфери національна безпека України (НБУ), визначено обов'язки держави та громадськості у сфері державного управління НБУ, запропоновано розробити термінологічний стандарт із основ НБУ.

 

In the paper dasic concepts of national safety of Ukraine are discussed, the duties of state and publicity in state management of national safety of Ukraine, termsnology standard on national safety of Ukraine basic terms is proposed to workout.

.

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008