ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників X Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2008»

30 вересня 2 жовтня 2008 р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

  

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. / 10 Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2008», Львів, 30 вересня ‒ 2 жовтня 2008 р., Нац. ун-т «Львівська політехніка». ‒ Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. − 198 с.

 

ISBN 978-966-553-730-4

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним ˗ тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Нормування та стандартизація термінології

Юзьків Я. Національна система стандартизації на сучасному етапі. С. 3–8.

Друзюк В., Сімчук Г. Реєстрування технічних умов і термінологія: сучасний стан і проблем. С. 9–12.

Galinski Сh. Content interoperability of multilingual content resources. С . 13–30.

Пащенко В. Епістемологічні виправлення наукової термінології. С. 31–34.

Медведів А. Українська наукова термінологія на перехресті. С. 35–40.

Ганіткевич М., Никипанчук М. Стандартизація назв хемічних елементів та використання їх в освіті й науці. С. 41–42.

Слабий Б. Мова та технічна термінольогія. С. 43–48.

Литвин О. Словотвірні норми сучасної української технічної термінології. С. 49–51.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Мисак Р. Комп’ютерні словники: класифікація та укладання. С. 52–55.

Жуковський С., Кінаш Р., Полюга Л., Базилевич В., Дрівко Н. Деякі проблеми перекладу українських термінів будівництва й архітектури у двомовному словнику. С. 56–58.

Петрух Л., Головко І. Унормування наукових медичних термінів в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику. С. 59–61.

Петрух Л., Головко І., Рудницька Г., Михалик О., Петрух Л. Дослідження епонімів в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику. С. 62–63.

Михалик О., Чабан І., Коваленко М., Шелепетень Л., Петрух Л. Наукові медичні терміни в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (фізіолоґічно активні речовини). С. 64–66.

Занічковський М. До справи укладання двомовних навчальних словників. С. 67–68.

Медведів A. Синонімія в японських науково-технічних текстах. С. 69–74.

Мороз А. Скорочення в терміносистемі торгівлі (на матеріялі німецької та української мов). С. 75–77.

Заблоцький Ф., Заблоцька О., Гасько О. Структура англо-українського геодезичного словника та труднощі термінологічного перекладання. С. 78–79.

Гутиряк О. Структурно-семантичні особливості конверсивів сучасної англійської мови бізнесу. С. 80–81.

Гошовська Л., Гальченко І. Про типологію англомовних запозичень у французькій терміносистемі спорту. С. 82–85.

 

Термінологія природничих знань

Довгий Я., Пляцко Р., Процик І. До історії термінотворення у фізиці: роль НТШ. С. 86–87.

Мішура Ю., Шевченко Г., Ямненко Р. Стандартизація ймовірнісно-статистичної термінології. С. 88–91.

Філіппова Н. Лінгвокогнітивні засади створення нових терміносистем (на основі аналізу формування терміносистем міжнародних транспортних перевезень. С. 92–97.

Бардила Т., Сніцарук Л. Концепція формування української фахової наукової термінології електроніки. С. 98–99.

Кульчицький І., Плеша М. Технологічні аспекти вживання української мови в середовищі ОС Windows II. С. 100–101.

Бойченко С., Новікова В., Черняк Л., Луганова Т. Хіммотологія: порівняльний аналіз деяких термінів. С. 102–104.

Білан Н. Неосемантизація в архітектурній термінології української мови. С. 105–107.

Сирохман І., Завгородня В. Формування сучасної термінології в етикетуванні. С. 108–109.

Сирохман І., Лозова Т. Застосування наукової термінології в товарознавстві кондитерських товарів. С. 110–111.

Герасименко О., Романова О. Паронімія в медичній термінології. С. 112–114.

Головко І., Петрух Л., Павловська І. Писемна мова у медичній практиці. С. 115–116.

Хоміцька З. Про значення терміна (полісемія й омонімія у психіатричній термінології). С. 117–122.

Гимер Н. Національна лексика в терміносистемі косметики й косметології. С. 123–126.

Наконечна Г. Етнонім «жид» в українській ботанічній термінології. С.127–128.

Здор Г., Котляр О., Шептуха О. Деякі термінологічні проблеми технології біоконверсії відходів сільськогосподарського виробництва методом вермикомпостування. С. 129–132.

 

Термінологія гуманітарних знань

Башнянин Г., Дашкевич Я., Кондратюк О., Письменний П. Проблеми творення терміносистеми національного безпекознавства України. С. 133–140.

Козирський В., Маловічко О. Первісне назовництво як джерело мови. С. 141–146.

Фіголь Н. Термінологічна лексика на шпальтах періодичних видань. С.147–149.

Юрковський В. Термінологічна неспроможність категорій «первинне» та «вторинне» в марксистсько-ленінській філософії та їх істинне значення. С. 150–152.

Орловський А. Зворотна задача термінології або чому відкинули правопис Желехівського. С. 153–155.

Кучеренко О. Українська термінологія цивільного захисту: процеси становлення й розвитку. С. 156–158.

Хоружева Л., Шепелюк В. Проблеми становлення й утвердження сучасної спортивної термінології. С. 159–161.

Єфимов В. Порівняння спортивної та загальної термінології в українській діаспорі та Україні. С. 162–165.

Литвин А., Боровська О. До проблеми перекладу термінології волейболу. С. 166–168.

Боровська О., Коваль О. Термінологія настільного тенісу: зародження й функціонування. С. 169–171.

Міщенко А. Семіотика й семантика кольорової піраміди для людини. С. 172–176.

 

Урочиста академія

Пулюй П.  Вітальне слово. С.178.

Пляцко Р. Феномен Івана Пулюя. С. 179–180.

Бурштинська Х. З листування до Івана Пулюя. С. 181–183.

Збожна О. Іван Пулюй і українська наукова термінологія. С. 184–187.

Козирський В., Шендеровський В. Роль Івана Пулюя у формуванні української наукової термінології. С. 188–191.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології