Боровська О. Термінологія настільного тенісу: зародження й функціонування / Ольга Боровська, Оксана Коваль // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 169–171.


 

УДК 796.386:001.4+811

 

Ольга Боровська, Оксана Коваль

Львівський державний університет фізичної культури

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ:

ЗАРОДЖЕННЯ Й ФУНКЦІОНУВАННЯ

 

© Боровська О., Коваль О., 2008

 

У статті проаналізовано термінологію настільного тенісу, її зародження й функціонування. Увагу звернено на шляхи творення спортивних термінів та поповнення і розвиток терміносистеми фізичної культури та спорту. Виділено такі найпродуктивніші словотвірні способи, як морфологічний, аналітичний та семантичний. Виділено конверсію як один зі шляхів творення нового слова. Проаналізовано способи творення назв спортивного спорядження та учасників гри.

 

This article deals with the development and functioning of table tennis terminology. Attention is paid to the ways the sport terms are formed and the way the terms of physical culture and sport emerge and develop. The most productive word forming ways such as morphological, analytical and semantic are singled out. Conversion as one of the ways of forming a new word is pointed out. The ways of forming the names of sports equipment and the participants have also been analyzed.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008