Герасименко О. Паронімія в медичній термінології / Олександр Герасименко, Олена Романова // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 112114.


 

УДК 61:001.4 + 413.144

 

Олександр Герасименко, Олена Романова

Донецький національний медичний університет

 

ПАРОНІМІЯ В МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

© Герасименко О., Романова О., 2008

 

Паронімія стає все помітнішою в різних терміносистемах, зокрема медичній. Кількість паронімів постійно зростає, бо постійно виникає потреба уточнювати інформацію, диференціювати значення. Наведено приклади використання паронімічних зв’язків у вузько- та загальномедичних термінах та лексемах. Таким чином, паронімія допомагає глибше вивчити лексику, сприяє кращому засвоєнню поняттєвого змісту слова та практичному оволодінню багатствами мови й грамотному використанню її у професійній сфері.

 

Paronimy becomes more noticeable in different term eyetems, in particular medical. The amount of paronyms increases constantly, because constantly there is a necessity to specify information, differentiate a value. The resulted examples of the use of paronimy connections are in narrow and widespread medical terms and lexemes. Thus, paronimy helps deeper to study a vocabulary, renders assistance the best mastering of concept maintenance of word and practical capture and competent use riches of language her in a professional sphere.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008