Гошовська Л. Про типологію англомовних запозичень у французькій терміносистемі спорту / Лариса Гошовська, Інна Гальченко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 82–85.


 

УДК 81’373.613=111:796+811.133.1

 

Лариса Гошовська, Інна Гальченко

Львівський державний університет фізичної культури

 

ПРО ТИПОЛОГІЮ АНГЛОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФРАНЦУЗЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ СПОРТУ

 

© Гошовська Л., Гальченко І., 2008

 

У статті розглянено шляхи та способи поповнення французької терміносистеми спортивних ігор англомовними запозиченнями; спробувано їх скласифікувати; прослідковано структурні зміни в запозичених лексемах під впливом асиміляційних процесів.

 

The article deals with the ways and methods of the ball games. French terminology system replenishment by means of the English borrowings; an attempt of their classification is effectuated; structural modifications of the loanwords under the assimilative processes are retraced.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008