Гимер Н. Національна лексика в терміносистемі косметики й косметології / Надія Гимер // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 123126.


 

УДК 811.161.2’373.46:687.55

 

Надія Гимер

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

НАЦІОНАЛЬНА ЛЕКСИКА В ТЕРМІНОСИСТЕМІ КОСМЕТИКИ Й КОСМЕТОЛОГІЇ

 

© Гимер Н., 2008

 

Косметика і косметологія як галузі мистецтва і медицини увібрали в себе лексеми цих систем і спроектувати їх на людину, її здоров’я та вдосконалення. Як і кожна наука, вони мають свої підрозділи, а кожен з них і свої терміни. Зупинивши увагу на деяких термінах, знаходимо їх неоднакове трактування у словниках різних типів, а також виявили наявність національних чи іншомовних відповідників до спеціальних назв, що свідчить про становлення цієї терміносистеми в українській мові.

 

Cosmetics and cosmetology as the branches of art and medicine absorbed the vocabulary of these systems and progected it on the human, his health and improvement. Like any other sciences these have their components each of which is filled with terms. Analyzining particular terms, we discover that they may have different definitions in different dictionaries. We also found out the presence of native or foreign equivalents of some terms which servers as an evidence of the establishment of this terminological system in Ukrainian language.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008