Занічковський М. До справи укладання двомовних навчальних словників / Михайло Занічковський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 версн. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 67–68.


 

УДК 81’374.822

 

Михайло Занічковський

Львівська комерційна академія

 

ДО СПРАВИ УКЛАДАННЯ ДВОМОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ СЛОВНИКІВ

 

© Занічковський М., 2008

 

У статті розглянено потребу укладання двомовних галузевих словників. Автор описує власний досвід укладання словників. Це дозволило забезпечити процес викладання німецької мови до появи на книжковому ринку німецько-українських галузевих словників більшого обсягу.

 

The article is about assembling bilingual training field dictionaries. The author describes his own experience of making up such dictionaries. This allows to provide teaching of German before the German – Ukrainian Field Dictionaries of bigger volume appear.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008