Павлова О. Структура, зміст і обсяг навчального посібника «Основи термінознавства» / Ольга Павлова // Проблеми української термінології СловоСвіт 2012 : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : доповідь


 

Ольга Павлова

Рівненський державний гуманітарний університет

 

Структура, зміст і обсяг навчального посібника «Основи термінознавства»

 

Доповідь присвячено презентації навчально-методичної праці:  «Павлова О. І. Основи термінознавства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. І. Павлова. – Рівне:  Волинські обереги, 2011. – 200 с.». Ця праця затверджена Міністерством освіти і науки як нормативне видання з відповідним грифом.

У навчальному посібнику розглянуто основні питання курсу з урахуванням сучасного стану термінознавчої науки: загальні відомості про термін і термінознавство як науку, природу і сутність терміна, його лексико-граматичні характеристики, лексико-семантичні процеси в термінології, основні шляхи і способи термінотворення, аспекти прикладного термінознавства тощо. Подано необхідну додаткову інформацію: перелік літератури і контрольні завдання для самоперевірки. Навчальний посібник призначений для студентів 5 курсів факультетів іноземної та української філології вищих навчальних закладів і розрахований на 54 академічні години.

У передмові зазначено, що мета курсу «Основи термінознавства» навчити студентів-філологів розпізнавати і перекладати терміни в процесі читання і перекладу іншомовної науково-технічної літератури. Завдання курсу ознайомити студентів-філологів з логічною і лінгвістичною сутністю терміна, показати специфіку терміна, на відміну від інших одиниць мови, визначити місце терміна і сукупності термінів у системі сучасних літературних мов, а саме: англійської, французької, російської та української.

Навчальний посібник містить 10 розділів: 1) термінознавство як наукова дисципліна; 2) термінологія в мовних процесах; 3) термінознавство в СРСР: короткий нарис історії; 4) термінознавство в Україні: екскурс в історію; 5) загальні уявлення про термін, термінологію і терміносистеми; 6) логіко-поняттєвий аспект термінології; 7) лексико-граматична характеристика термінологій; 8) лексико-семантичні процеси в терміносистемах; 9) основні шляхи і способи термінотворення; 10) основні аспекти прикладного термінознавства.

Десятирічний практичний досвід викладання курсу «Основи термінознавства» на факультеті іноземної філології в Рівненському державному гуманітарному університеті свідчить про те, що його вивчення безумовно сприяє поглибленню уявлень студента-філолога про літературну мову як систему і про мову науки і техніки як одну з її підсистем, поширенню загальної лінгвістичної ерудиції, удосконаленню практичного володіння мовою науки і техніки взагалі і термінологією як складовою частиною її лексичної системи зокрема, формуванню вмінь та навичок читання і перекладу іншомовної  науково-технічної літератури.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 648 2009р.