Якимович-Чапран Д. Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVIXVII ст. / Дарія Якимович-Чапран // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2016. 842. С. 165–170.


 

УДК 811.161.2’373.46-112”15/16”

 

Дарія Якимович-Чапран

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVIXVII ст.

 

© Якимович-Чапран Д. Б., 2016

 

У статті розглянуто 101-ну мовознавчу терміноназву, засвідчену в українськомовній частині «Граматики» спілки Адельфотес. Аналіз мотиваційної бази, граматичних і семантичних особливостей, походження номенів та їхніх складників дає підстави стверджувати, що львівським науковцям 1591 року вдалося створити першу систему термінолексики з морфології та фонетики, яка доволі добре надавалася для опису української та грецької мов і стала основою для граматичних праць науковців подальших поколінь.

Ключові слова: українська мова, термінологія, термінолексика, мовознавче поняття, запозичення, калька, новотвір, загальновживане слово, значення.

 

The article is devoted to the study on 101 linguistic terms, fixed in Ukrainian part of “Grammar” of the author association Adelphotes. The analysis of semantic and grammatical features, motivation and origin of the terms and their elements showed, that Lviv scientists in 1591 have had an opportunity to create the first system of terms of morphology and phonetics, which was suitable for the description of Greek and Ukrainian languages and became a basis for the grammatical works of the authors of the future generations.

Keywords: Ukrainian language, terminology, terminological lexis, linguistis notion, borrowing, calque, neologism, word of common use, meaning

  

Вісник "Проблеми української термінології" № 648 2009р.