ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 842 

Cтатті, опубліковані у Віснику Національного університету «Львівська політехніка» Серія «Проблеми української термінології» № 842, подано разом з розширеними англійськими анотаціями. Редагування англійських анотацій здійснено працівниками кафедри прикладної лінгвістики НУ «Львівська політехніка»

 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Л. : Вид-во Львівської політехніки, 2016. – № 842. – 182 с.

 

ISSN 0321-0499

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих та гуманітарних знань.

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендувала Вчена рада Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 20 засідання від 23.02.2016 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

За можливі технічні збіги з іншими науковими працями автори відповідають персонально

 

Редактор Микола Зубков

Комп’ютерне опрацювання Роман Мисак

Художник-дизайнер Анна Христонько

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки

Свідоцтво субєкта видавничої справи № 4459 від 27.12.2012 р.

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Гінзбург М. Правила вживання ся-дієслів у фахових українських. С. 3–17.

Кочан І. Посібники з термінознавства й навчальний процес. С. 18–23.

 

лексикографія та міжмовні зв’язки

Бондарчук Л. Функційно адекватний переклад наукової літератури (на матеріалі англійських й українських текстів економічного змісту). С. 24–27.

Дев’ятко Ю. Електронний багатомовний словник стоматологічних термінів: теоретичні аспекти та спроба укладання. С. 28–31.

Южакова О., Гура В. Лексикографічна праця як відображення матеріальної культури попередніх поколінь (на підставі аналізу «Словника-довідника старовинних і діалектних назв страв, продуктів, харчових виробів та кухонного начиння різних регіонів України»). С. 32–39.

 

Термінологія природничих знань

Бурковська О. Роль Української господарської академії в Подєбрадах (Чехія) для розвитку української термінології лісівництва. С. 40–44.

Влах М. Значення метафори у розвитку географічної термінології. С. 45–48.

Вознюк Г., Наконечна Г. Чужослови в системі української фінансово-економічної термінології: проблеми адаптації. С. 48–50.

Германович Г. Медичні терміни з компонентами карді(о)- та серц(е)- у сучасній українській мові. С. 51–54.

Дорошенко С. Специфіка структури галузевих терміносистем (на прикладі української термінології нафтогазової промисловості). С. 55–58.

Зубченко В., Мішура Ю. Стандартизація актуарної та фінансової термінології. С. 59–64.

Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Іщук Ю., Коваленко С. Нафтохімічне термінотворення в історичному контексті формування і розвитку української науково-технічної термінології: сьогоднішній стан і проблеми. С. 64–72.

Конівіцька Т. Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології. С. 73–76.

Куньч З., Харчук Л. Полісемія в українській електроенергетичній термінології. С. 77–81.

Луковенко Т. Суфіксальний спосіб творення термінів гомеопатії. С. 82–85.

Ментинська І., Наконечна Г. Структурно-словотвірні особливості сучасної комп’ютерної термінології. С. 86–91.

Микульчик Р. Тематична класифікація фізичних термінів-епонімів. С. 92–95.

Нікуліна Н. Явище полісемії в термінознавстві (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми). С. 96–99.

Файчук Т. Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-популярного жанру XVIII ст. С. 99–102.

Фаріон І. До історії наукової мови у роздумах Івана Пулюя. С. 102–106.

 

Термінологія гуманітарних знань

Альбота C. символ vs образ: до питання термінологічної варіативності. С. 107–110.

Булик-Верхола С. Антонімічні відношення в українській музичній термінології. С. 111–114.

Городиловська Г. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука. С. 115–118.

Дуцяк І. Аналізування проблеми дефініювання неясних понять. С. 119–125.

Жангазінова Р. Запозичення в українській літературознавчій термінолексиці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя. С. 126–130.

Козелко І. Лінгвістична термінологія як об’єкт наукових досліджень наукових досліджень у дисертаціях кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя. С. 131–134.

Кримець О. Екстралінгвальні чинники й семантична динаміка терміна. С. 134–137.

Мазур Т., Король Є. Порівняльний аналіз містобудівного змісту термінів «промислово-сельбищний район» – «технополіс». С. 137–140.

Панасюк К. Сучасна українська ракетно-артилерійська термінологія: структурний аналіз. С. 141–145.

Поліщук Н. Активність інноваційних процесів у словниковому складі сучасних мас-медіа. С. 146–150.

Процик І. «Копаний м’яч учить боронити і здобувати»: тематична класифікація української термінолексики кінця ХІХ – початку ХХ століття. С. 151–157.

Сивокінь Г., Мар’янко Я., Картель Т., Зайцева О. Епістемічна модальність у науково-популярному дискурсі щодо викладання навчального матеріалу. С. 157–160.

Чуєшкова О. Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики. С. 161–164.

Якимович-Чапран Д. Внесок авторської спілки Адельфотес в українське термінотворення кінця XVIXVII ст. С. 165–170.

 

повідомлення, матеріали, рецензії

Михалик О., Коваленко М., Шелепетень Л., Чабан І., Кукуруза Л. До 70-річчя з дня народження Любові Іванівни Петрух. С. 171–172.

Процик І. «Житимуть нації, мовою яких говоритимуть комп’ютери» (Рецензія на монографію: Pshemysław Yóżwikewicz “Lingua Ucraina ad res informaticas pertinens. Investigation of Ukrainian computer vocabulary”). С. 173–174.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології