Герасименко О. Російсько-українські міжмовні омоніми в медичних текстах / Олександр Герасименко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 66–67.


 

УДК 161.1/.2:413.143]:61

 

Олександр Герасименко

Донецький державний медичний університет

 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІ МІЖМОВНІ ОМОНІМИ В МЕДИЧНИХ ТЕКСТАХ

 

© Герасименко О., 2004

 

У статті проаналізовано приклади близьких за формою, але різних за змістом та вживанням слів російської та української мов, що зустрічаються в медичних текстах. Зроблено висновок про необхідність більш ретельного редагування наукових медичних текстів.

 

In the article are analyzed the examples of the Russian and Ukrainian languages words close by form, but different by sense and use, which meet in the medical texts. The conclusion about necessity of more careful editing of the scientific medical texts is made.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004