Дужа-Задорожна М. Проблеми перекладу патентної термінології (на матеріалі німецькомовних патентних формул) / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 76–79.


 

УДК 811.112

 

Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ПАТЕНТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ПАТЕНТНИХ ФОРМУЛ)

 

© Дужа-Задорожна М., Задорожний В., 2006

 

У статті досліджено стилістичні риси в німецькомовних та українських патентних формулах, екстра- та інтралінгвальні фактори, характерні для науково-ділового мовлення, які необхідно враховувати перекладачам, відтворюючи патентні формули іншою мовою.

 

Stylistics features of German and Ukrainian patent formulas, extra- and intraligual factors typical of scientific and business style to be taken into account by translators when translating them into another language are studied in the paper.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2006