ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Володимир В. Задорожний

доцент, кандидат філологічних наук


 

  Володимир Задорожний

Задорожний Володимир Васильович, 05.03.1953 р.н., кандидат філологічних наук з 1990 р., доцент з 1993 р., професор кафедри іноземних мов Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».  У 1975 р. закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов, спеціальність – Філолог. Викладач німецької мови та літератури. Працює у Львівській політехніці з 1975 р. на посадах лаборанта, завідувача лабораторії, викладача, старшого викладача, завідувача секції німецької мови, завідувача кафедри іноземних мов. Загальна кількість публікацій – понад 140, з них більше 30 з питань науково-технічної, зокрема термінологічної, проблематики. Дисертаційне дослідження на тему «Лінгвостилістичні особливості німецьких патентних описів». Автор та співавтор 4-х підручників з комунікативної німецької мови із грифом Міністерства освіти та науки України, 2-х німецько-українських розмовників, 2-х німецько-українських словників. Публікації українською, німецькою, польською, англійською та російською мовами. Член товариства імені Тараса Шевченка «Просвіта»,  Українського товариства германістів,  заступник голови Правління  Західного товариства геодезії з міжнародної співпраці Українського товариства геодезії і картографії. Нагороджений відзнаками «За заслуги в геодезії і картографії ІІ та ІІІ ступеня», у 1992–2011 рр. завідувач кафедри іноземних мов Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Член редкологегії Вісника національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

 

Див. також:

http://www.lp.edu.ua/im кафедра іноземних мов НУ «Львівська політехніка»

 

  Перелік публікацій з питань науково-технічного мовлення

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.   Статистичні параметри лексики німецьких патентних текстів / Вісник ЛПІ. Серія «Питання мови та стилю зарубіжної науковотехнічної літератури і методики викладання іноземних мов». – 1984. – №189. (Медведів А. Р.)

2.   Особенности использования патентной литературы на занятиях по иностранному языку в неязыковом вузе / НИИВШ: Серия «Содержание, формы и методы обучения в высшей школе». – 1984. – Вып. 6.

3.   Некоторые аспекты использования глаголов в немецких патентных текстах / ИНИОН АН СССР, № 22531 от 18.09.1985.

4.   Роль прилагательных в немецких патентных описаниях / ИНИОН АН СССР, № 30273 от 13.07.1987.

5.   Синтаксичні особливості німецьких патентних текстів / Респуб. міжвідом. наук. зб. «Іноземна філологія». – Львів, 1987. – Вип. 86.

6.   Лингвостилистические особенности немецких патентных описаний / Дис. на соискание ученой степени кандидата филол. наук. – Львів, 1989.

7.   Багатокомпонентні терміни як засіб компресії в патентних описах // Вісник ЛПІ «Мова та стиль зарубіжної літератури». – 1990. – № 249.

8.   До питання української патентної терміносистеми // Тези доповідей I-ї Міжнар. наук. конф. «Проблеми української науково-технічної термінології. – Львів: ДУЛП, 1992.

9.   Лексичне наповнення смислових компонентів українських патентних описів // Тези доповідей ІІ-ої Міжнар. наук. конф. «Проблеми української науково-технічної термінології». – Львів: ДУЛП, 1993.

10. Англомовні запозичення у сучасному українському термінотворенні // Тези доповідей III-ї Міжнар. наук. конф. «Проблеми української науково-технічної термінології». – Львів, 1994. (Байбакова І. М., Буракова О. В.)

11. Співвідношення довготи речень та слів у німецьких науково-технічних текстах» // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми лінгвістики науково-технічного та художнього тексту та питання лінгвометодики». – 1996. – № 308.

12. До питання функціонування правила Ципфа в німецьких та українських науково-технічних текстах / Проблеми української науково-технічної термінології: 4-а Міжнар. наук. конф.: тези доповідей. – Львів, 1996.

13. Довжина речень як стилістичний засіб в патентних описах // Матер. 3-ї Всеукр. наук. конф. «Нові підходи до філології у вищій школі». – Мелітополь, 1996.

14. Sprachkompetenz beim technischen Simultan-dolmetschen // Тези доп. V конференції СУГ «Інтеркультурна германістика та інтеркультурне навчання в українському контексті», Львів, 1997. (Весна М. П.)

15. Стилістичні аспекти німецьких патентних описів // Комп’ютерна лінгвістика та викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: 3-я Міжн. наук. конф.– Львів, 1998.

16. Національні аспекти у викладанні іноземних мов // Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у технічному вузі: матер. регіональної наук.-метод. конф., 3 грудня 1997 р. – Івано-Франківськ, 1998.

17. Проблеми підбору термінологічних одиниць в роботі над створенням навчального посібника «Комунікативна німецька мова для фахових цілей», ч. 2. // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 1998. – № 336. (Весна М. П.)

18. Деякі особливості німецьких багатокомпонентних термінів // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики». – 1998. – № 355. (Весна М. П., Фітьо Л. М.)

19. Деякі прийоми роботи над фаховою лексикою магістерських та аспірантських груп // Вісник Держ. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики». – 1998. – № 355.

20. Деякі особливості німецьких економічних багатокомпонентних термінів // Підприємництво в Україні: проблеми і шляхи розвитку: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 23–26 березня 2000 р. – Львів, 2000. (Весна М. П.)

21. Екстралінгвальні фактори при укладанні науково-технічних текстів іноземною мовою // Вісник Hац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього текстів та питання лінгвометодики». – Львів, 2000. – № 381.

22. Розвиток стильових рис у німецьких патентних описах // Вісник Hац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту» – Львів, 2001. – № 419.

23. Іноземна мова як допоміжний засіб у фаховій комунікації на рівні европейської інтеграції //Rola komunikacji międzykulturowej w procesie integracji europejskiej. Redakcja naukowa : Jerzy Różański, Łukasz Sułkowski. Tom III, zeszyt 2 /Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódż 2001. – P.328332.

24. Якою бути українській науково-технічній термінології? // Вісник HУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка». – № 453. – 2002. – С. 34–38. (А. Медведів)

25. Комунікативна специфіка формули винаходу в німецьких патентних описах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми лінгвістики науково-технічного тексту та питання лінгвометодики». – Львів, 2002. – № 465. – С. 79–81.

26. Англо-німецько-російсько-український словник з мастильних матеріалів і техніки мащення / Ред. нім. частини Задорожний В. В. / Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2003. – 564 с. (Лєбєдєв Є. В., Іщук Ю. Л., Братичак М. М.)

27. Sprachmittlung der ukrainischen Toponimik und Personennamen im modernen Deutsch // Materialien der UDGV-Jubiläumstagung am 26–27.September 2003: Deutsch als Fremdsprache auf dem Tepich der Sprachvielfalt im Bildungssystem der Ukraine. – Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2003. – С. 53–55.(М. Дужа-Задорожна)

28. Проблеми термінології у наукових працях Олекси Горбача // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2006. – № 559 – С. 38–39. (М. Дужа-Задорожна)

29. Проблеми перекладу патентної термінології (на матеріалі німецькомовних патентних формул) // Проблеми української термінології: Збірн. наук. праць учасників 9-ї Міжнар. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2006», м. Львів, 19–21 вересня 2006р. – Львів, 2006. – С. 76–79. (М. Дужа-Задорожна)

30. Німецько-український термінологічний посібник з історії архітектури та містобудування: навчальний посібник / за ред. Г. П. Петришин / Рекомендовано Міністерством освіти і науки України – Львів: ЕКОінформ, 2006. – 260 с. (Петришин Г. П., Топилко С. І., Іваночко У. І., Нестерова Т. І., Криворучко О. Ю.)

31. “Карта Ф. фон Міґа (1779–1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини / Ред. нім. тексту Задорожний В. В. (праці Українського центру історичного містознавства. Вип. 5). – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. – 292 с. (Петришин Г. П.)

32. Німецькомовні патентні описи як акти науково-технічно-правової комунікації/ Збірник наукових праць // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики». – Львів, 2007. – №586 – С. 65–67.

33.  До питання німецько-української  термінології з історії архітектури та містобудування // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2008. – № 620. – С. 136–138 (Г. Петришин)

34. Питання термінологічної відповідності в українських та німецьких економічних текстах // Збірник наукових праць: «Проблеми української термінології». – 2010. – С. 36–37. (М. Дужа-Задорожна, П. Задорожний)

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології