ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Щодо вживання термінів «керування», «управління», «менеджмент» і «менеджування»


     

ТК 19 «Науково-технічна термінологія» (ТК СНТТ) цілком підтримує ухвалу Науково-технічної комісії з питань термінології при Держстандарті України від 20.06.2002 Протокол № 3 щодо вживання термінів керування, управління, менеджмент і менеджування.

Комісія запропонувала переклад англійських термінів management, control у значенні «Сукупність цілеспрямованих дій, що охоплює оцінювання ситуації та стану об’єкта керування, вибирання керівних дій та здійснювання їх» подавати тільки як керування, а не управління.

Лексема управління є віддієслівним іменником. Отже, її утворили від дієслова. Спробуймо віднайти дієслово-деривант. З таким значенням в академічному одинадцятитомовому  словнику української мови є два дієслова: управляти (недоконаний вид) і управити (доконаний вид). Від них, згідно з правилами словотвору, утворюються управляння – від управляти і управлення – від управити. Дериванта для управління у словнику не виявлено. Отже, лексема управління не є мовно правильною і порушує вимоги ДСТУ 3966-2009 до терміна (Г.2.7 Мовна правильність).

Також зазначмо, що у Протоколі № 3 ухвалено перекладати англійський термін quality management як керування якістю.

Однак комісія зазначила, що той самий англійський термін management у значенні «Сукупність принципів, методів, засобів і форм організації та керування виробництвом і виробничим персоналом з метою підвищення ефективності виробництва та одержуваного прибутку» треба перекладати тільки як менеджмент. Що ж до діяльності організації чи працівника, то тут треба використати термін менеджування (анг. management): «Професійна діяльність в ринкових умовах працівника, який організує виконування стратегічних завдань, поставлених керівником чи керівництвом і який має повноваження вирішувати тактичні питання щодо них».

 

Див. також:

1. Протокол спільного засідання ТК 19 і ТК 93 щодо вживання термінів управління і керування у національних стандартах, гармонізованих із стандартами ISO серій 9000, 10000 і 14000.

2. Лист ТК 19 «Щодо вживання термінів управління та керування» № 68/311 від 8.06.2007 першому заступникові голови Держспоживстандарту України п. І. Саєвичу

   Додаток 5. Лист директора Інституту української мови НАН України чл.-кор. НАНУ В. В. Німчука № 307/197 від 12.03.2002 заступникові директора з наукової роботи УкрНДНЦ Я. М. Юзьківу

   Додаток 6. Переклад російського терміна «управление» в російсько-українських словниках

   Додаток 7. Національні стандарти України, у яких застандартизовано термін «система керування» та похідні від нього

3. Гінзбург М. Термінологічні поради: Що таке «керування якістю», «управління якості» та «менеджмент якості»? / М. Гінзбург // Стандартизація, сертифікація, якість, 2004. – № 3. – С. 3234.

4. Гінзбург М. Д. «Управління» чи «керування»? Як перекладати російськомовний термін «управлять» і «управление» [Електронний ресурс] / Гінзбург М. Д. // SET Laboratory: Лабораторія СЕТ: Науково-технічна лабораторія новітніх інформаційних технологі. − Режим доступу: http://www.setlab.net/?view=management-term.

5. Микульчик Р. Щодо вживанння термінів «керування» та «управління» / Роман Микульчик // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 241–243.

 

Роман Микульчик

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології