ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «Проблеми української термінології»


English


 • Збірники наукових праць учасників конференції

 


 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» започатковано ТК СНТТ у 1998 році.

Згідно з постановою ВАК України від 15 січня 2003 р. № 2-05/1 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» увійшов до додаткового списку наукових фахових видань з філологічних наук, а наукові статті, опубліковані у Віснику, на підставі висновку експертної ради ВАК України з мовознавства, окремо у кожному випадку за поданням спеціалізованої вченої ради, зараховуються як фахові в галузі філологічних наук.

Згідно з Додатком до постанови ВАК України від 02 липня 2008 р. № 1-05/6 Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» (мовознавство) увійшов до основного переліку № 21 наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Згідно з Постановою ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5 «Про внесення періодичних наукових фахових видань до нового переліку наукових фахових видань України» Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» (мовознавство) увійшов до нового переліку наукових фахових видань з філологічних наук, у яких можна публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 261 від 06.03.2015 р. (Додаток 5) Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» не потрапив до переліку фахових видань України у 2015 р. Причина: невідповідність складу редакційної колегії вимогам «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.), а саме відсутність у складі редколегії Вісника трьох докторів філологічних наук – штатних працівників Національного університету «Львівська політехніка».

 

З 2015 р. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології» не входить до переліку фахових видань України

 

Одночасно з організуванням і проведенням Міжнародних наукових конференцій СловоСвіт «Проблеми української термінології» з 2004 р. ТК СНТТ видає Збірник наукових праць учасників конференції. Вимоги до статей Збірника такі ж, як до статей Вісника Національного університету «Львівська політехніка» серії «Проблеми української термінології», за винятком: обсяг статті не менше 4 сторінки; не потрібно подавати рецензій і розширеної анотації англійською мовою. До Збірника редколегія відбирає статті учасників конференції, з тематики конференції: теоретичні засади термінознавства й лексикографії; лексикографія та міжмовні звязки; нормування та стандартування термінології; термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорона здоровя, сільськогосподарська тощо); термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військова, спортова, філософсько-богословська тощо).

 

   Фахові видання України: вимоги до видань і наукових публікацій

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УВАГА !  Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України // Наказ Міністерства освіти і науки України № 32 від 15.01.2018 р.  

 

Перелік наукових фахових видань України

 


 

Бюлетень ВАК України, №1, 2003

 

ПРО ПІДВИЩЕННЯ ВИМОГ ДО ФАХОВИХ ВИДАНЬ, ВНЕСЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКІВ ВАК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ

від 15.01.2003р. № 7- 05/1

 

Необхідною передумовою для внесення видань до переліку наукових фахових видань України є їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02,1999 p. № 1-02/3 «Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію». Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються вимог до складу редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК України від 22.05.1997 p. № 16/5, тим самим обмежуючи можливість наукової громадськості знайомитися із результатами дисертаційних досліджень. У зв'язку з цим президія Вищої атестаційної комісії України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень.

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання.

3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної постанови.

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК України разом із клопотанням про внесення видання до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

6. Зобов'язати установи, які є засновниками фахових видань, протягом 2003 року надсилати до ВАК України один контрольний примірник видання із супровідним листом.

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз наукового рівня публікацій у фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін до переліку фахових видань.

 

Голова ВАК України                                      В. В. Скопенко

 

Вчений секретар ВАК України                    Л. М. Артюшин

 

  Редакційна колегія (станом на 2020 р.)

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Редакційно-видавнича рада Національного університету «Львівська політехніка»

Голова

     Наталія Чухрай   професор, д-р екон. наук, НУ «Львівська політехніка»

Відповідальний секретар

     Лідія БАШКО, НУ «Львівська політехніка»

 

Редакційна колегія Вісника НУ «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»

Головний редактор

     Ірина ФАРІОН   доцент, д.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

Заступник головного редактора

     Ірина КОЧАН   професор, д.філол.н., ЛНУ ім. Івана Франка

Відповідальний секретар

     Микола ЗУБКОВ   м.н.с., НУ «Львівська політехніка»

Члени редколегії:

     Надія АНДРЕЙЧУК   професор, д.філол.н., ЛНУ ім. Івана Франка

     Флорій Бацевич   професор, д.філол.н., ЛНУ ім. Івана Франка

     Ігор ДУЦЯК   професор, д.філоc., НУ «Львівська політехніка»

     Федір ЗАБЛОЦЬКИЙ   професор, д.т.н., НУ «Львівська політехніка»

     Володимир ЗадорожнИй   доцент, к.філол.н. 

     Олена КУЗНЕЦОВА   професор, д.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

     Зоряна Куньч   доцент, к.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

     Олена ЛЕВЧЕНКО   професор, д.філол.н., НУ «Львівська політехніка»

     Галина МАЦЮК   професор, д.філол.н., ЛНУ ім. Івана Франка

     Богдан РИЦАР   професор, д.т.н., НУ «Львівська політехніка

     Олександра Сербенська   професор, д.філол.н., ЛНУ ім. Івана Франка

 

 

Адреса редакційної колегії:

Національний університет «Львівська політехніка»

 м. Львів, вул. Карпінського, 2-4, к. 206, 1-й навч. корпус,

Львів-13, 79013

тел.: (032) 258 22 56

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

 

  Вимоги до статті

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

До Вісника приймають статті, матеріали яких раніше не було опубліковано, з таких проблем української термінології: теоретичні засади термінознавства й лексикографії; лексикографія та міжмовні звязки; нормування та стандартування термінології; термінологія природничих знань (науково-технічна, хеміко-біологічна, охорона здоровя, сільськогосподарська тощо); термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військова, спортова, філософсько-богословська тощо).

 

Подані статті повинні мати такі обовязкові частини: поставлення проблеми в загальному вигляді та її звязок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розвязання даної проблеми і на які посилається автор, виокремлення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

 

Вимоги до статті:

 1. Обсяг статті: не менше, ніж 5 сторінок.

 2. Структура статті має відповідати вимогам до фахових видань України й складатися з таких частин: 1) суть проблеми; 2) аналіз останніх досліджень та публікацій; 3) формулювання мети статті; 4) виклад основного матеріялу; 5) висновки; 6) перелік літератури.

 3. Текстовий редактор: MS Word, формат файлу rtf.

 4. Сторінка формату А4 (210х297 мм); поля (береги): ліве – 1,8 см, праве – 2,5 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2,7 см.

 5. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 12; у разі використання інших шрифтів подати їх електронні версії. Міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка – 1 см. Підзаголовки виокремити посередині рядка грубим шрифтом Times New Roman розміру 11.

 6. Нумерація сторінок – унизу посередині.

 7. Посилки на використану літературу в тексті подати за взірцем, напр.: [2, с. 19; 4, с. 237; 7; 9–15].

 8. Рядки: 1-й рядок праворуч – номер УДК (грубий шрифт); 2-й праворуч – ім’я та прізвище автора (грубий шрифт); 3-й праворуч – повна назва організації (звичайний шрифт); через рядок – посередині назва статті (грубий шрифт, розмір 14); через рядок – праворуч (похилий шрифт): знак ©, автор(и), рік видання; через рядок – анотація українською мовою (до 60-ти слів); через рядок – анотація англійською мовою (до 60-ти слів); після анотацій перелічити ключові слова кожною мовою (до 8-ми слів); через рядок – текст статті.

 9. Нумерований перелік літератури подати в кінці статті одним абзацом через крапку з комою (похилий шрифт) за абеткою, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 (див. приклади оформлення)

 10. Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10 пт.

 11. Таблиці: у форматі МS Word; заголовок подати над таблицею справа (похилий шрифт), напр., Таблиця 1; назва таблиці – у наступному рядку посередині (грубий шрифт).

 12. Формули: посередині (сторінки чи колонки), розмір шрифту ‒ 10, великий індекс ‒ 8, малий індекс ‒ 6, великий символ ‒ 17, малий символ ‒ 10 пт.

 13. У тексті не використовувати переноси та автоматичну нумерацію приміток.

 14. Обов’язковий підпис автора (-ів) у кінці статті.

 

Автор може подати до Вісника лише одну статтю, як співавтор – одну або дві.

 

До редколегії збірника треба подати:

1) сформований електронний файл статті;

2) два примірники роздрукованої статті з підписом автора (авторів) на останній сторінці;

3) електронну версію розширеної анотації статті англійською мовою (з українським текстом) обсягом не менше, ніж одна сторінка (1800 знаків) разом із назвою статті, іменем та прізвищем автора й назвою організації (шрифт Times New Roman, розмір 11; інтервал – 1,1). Треба також подати український переклад англійської анотації. Англійською мовою до анотації також додати бібліографію, якщо автор знає переклад, в іншому випадку подати її транслітерацією

Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею // Постанова Кабінету Міністрів України  № 55 від 27.01.2010

online-транслітерація

4) супровідний лист на бланку закладу автора (авторів) на ім’я проректора з наукової роботи НУ «Львівська політехніка» з проханням дозволити публікацію статті, а для автора (авторів) з Львівської політехніки ‒ підпис завідувача кафедри на першій сторінці статті з дозволом до друку;

5) для автора не доктора наук дві рецензії від фахівців з науковим ступенем (хоча б одна з них ‒ від філолога), одна з яких має бути з іншої організації;

6) відомості про автора (авторів).

 

Рецензія на статтю повинна містити розділи:  

1) опис об’єкта дослідження;

2) актуальність праці;

3) наукова новизна;

4) значення отриманих результатів дослідження;

5) недоліки роботи;

6) рекомендації.

 

 Редколегія не розглядає статтю, подану та оформлену з порушенням вимог або, що не відповідає тематиці Вісника. Статтю автору не повертаємо.

 

УВАГА Згідно з наказом по НУ «Львівська політехніка» № 223-10 від 24.10.2017 редколегія перевірятиме рукописи статей на академічний плагіат у системі Unicheck.

 

 Після повідомлення редколегії про прийняття статті до публікації автор(и) повинен сплатити за видання.

 

Статтю та розширену англійську анотацію буде розміщено на сторінці ТК СНТТ в інтернеті.

 

  Вимоги до рецензії на статтю

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Питання, які обов’язково повинні бути висвітлені у рецензії на статтю для опублікування у

Віснику Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології»

 

1.    Опис предмету дослідження

2.    Актуальність роботи

3.    Наукова новизна

4.    Значення отриманих результатів дослідження

5.    Недоліки роботи

6.    Рекомендації

  

Редколегія

 

  Приклади оформлення бібліографічного опису

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

[ДСТУ 8302:2015]  [приклади]

  

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології