ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Науково-технічна комісія з питань термінології 

   Положення про науково-технічну комісію з питань термінології

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

              Затверджено

Наказом Держстандарту України

 № 190 від 25 квітня 2001

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про

науково-технічну комісію з питань термінології

при Держстандарті України

 

 

1 Загальна частина

 1.1   Науково-технічну комісію (НТК) з питань термінології при Держстандарті України створено, щоб розглядати та колегіально вирішувати в межах компетенції Держстандарту України питанння, які стосуються стандартизації науково-технічної термінології.

1.2    Науково-технічну комісію формують з відомих в галузі термінознавства фахівців провідних наукових установ та навчальних закладів різних регіонів України,  представників зацікавлених міністерств (відомств), технічних комітетів стандартизації та громадських організацій.

1.3   Склад та Голову науково-технічної комісії затверджує своїм наказом Голова Держстандарту України.

1.4   Організаційно-технічне забезпечення діяльності НТК здійснює УкрНДІССІ.

1.5   Науково-технічна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Положенням про Держстандарт України, нормативними і керівними документами Держстандарту України та цим Положенням.

 

2 Основні завдання НТК

 Науково-технічна комісія відповідно до своєї спеціалізації призначена:

а)  вирішувати спірні питання щодо термінології;

б)  розглядати пропозиції і ухвалювати рішення щодо нових термінів, стосовно яких не досягнуто згоди під час готування до затвердження проектів стандартів;

в) готувати, в разі потреби, зміни до чинних нормативних документів у частині термінології; 

г)  розглядати пропозиції щодо вдосконалення стандартизації науково-технічної термінології;

д)  вдосконалювати експертизу проектів нормативних документів зі стандартизації науково-технічної термінології.

 

3 Порядок розглядання питань та ухвалювання рішень

3.1   УкрНДІССІ назбирує та узагальнює спірні терміни чи термінологічні питання, після чого їх записують в аркуш-питальник встановленої форми.

3.2   УкрНДІССІ розсилає аркуші-питальники з пропонованими варіантами вирішення всім членам НТК.

3.3    Члени НТК повинні опрацювати аркуші-питальники і, зазначивши своє ставлення до запропонованих варіантів вирішення або запропонувавши свій варіант, вернути їх до УкрНДІССІ в двотижневий строк.

3.4   УкрНДІССІ збирає, аналізує аркуші-питальники і залежно від аналізу:

-   опрацьовує їх, якщо кількість отриманих аркушів-питальників становить не менше ніж половину від числа розповсюджених;

-   вважає порушене питання ухваленим, якщо один з варіантів запропонова­ного вирішення набрав переважну більшість голосів (членів НТК) і немає серйозних заперечень щодо суті питання у більшості зацікавлених сторін.

3.5   УкрНДІССІ готує питання щодо спірних термінів до розгляду на засіданні НТК, якщо жоден з варіантів не має належної кількості голосів. У цьому разі УкрНДІССІ пропонує двом чи декільком членам НТК (прихильники різних варіантів вирішення спірного питання) підготувати та оприлюднити на засіданні комісії аргументи на користь свого варіанту.

Засідання НТК скликають за наявності питань, які не вдалося вирішити згідно з порядком, визначеним у п.3.4  цього Положення. 

3.6   Рішення НТК вважають ухваленим, якщо за нього подано переважну більшість голосів, враховуючи голоси, подані письмово відсутніми членами НТК.

3.7   На засідання НТК запрошують розробника проекту стандарту (автора запропонованих на розгляд спірних термінів) і начальника відділу експертизи.

3.8  Терміни або термінологічні правила чи рекомендації, узгоджені (ухвалені) згідно із зазначеною процедурою, оформлюють протоколом, який підписує голова і секретар НТК. 

Ухвала набуває чинності від дня підписання протоколу. 

3.9   УкрНДІССІ надсилає Ухвалу НТК усім технічним комітетам стандартизації і публікує його у черговому номері “Інформаційного покажчика стандартів”. 

 

    Склад науково-технічної комісії

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

                                                                    Додаток

                                                           до наказу № 190

                                            від 25.04.2001

 

 

С К Л А Д

науково-технічної комісії з питань термінології

при Держстандарті України

 

      1.    

Миронюк Генадій Іванович

Голова НТК з питань термінології, заступник голови Держстандарту України, кандидат хімічних наук

      2.    

Нелепов Андрій Анатолієвич

Начальник управління стандартизації Держстандарту України

      3.    

Гречушкіна Тетяна Михайлівна

Головний спеціаліст управління стандартизації Держстандарту

      4.    

Шевченко Олександр Іванович

Начальник відділу єдиного часу та еталонних частот і науково-технічних робіт в галузі метрології Держстандарту України, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 

      5.    

Борисюк Іван Олександрович

Кандидат філологічних наук, Інститут української мови НАН України

      6.    

Вихованець Іван Романович

Член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту української мови НАН України

      7.    

Войналович Олександр Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент Національного аграрного університету

      8.    

Волчок Іван Вікторович

Кандидат технічних наук, професор Запорізького національного технічного університету

      9.    

Герасименко Олександр Іванович

Декан Донецького державного медичного університету, доктор медичних наук, професор

  10.    

Гінзбург Михайло Давидович

Доктор технічних наук, професор, голова Харківської організації Українського термінологічного товариства

  11.    

Гожий Адам Петрович

Доцент, старший науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії НАН України

  12.    

Городенська Катерина Григорівна

Доктор філологічних наук, професор, заступник директора Інституту української мови НАН України

  13 

Дубічинський Володимир Володимирович

Доктор філологічних наук, професор, Харківський державний політехнічний університет

  14 

Душенко Галина Олександрівна

Начальник відділу Державного комітету промислової політики України

  15.    

Кияк Тарас Романович

Доктор філологічних наук, професор, Інститут стратегічних досліджень при адміністрації Президента, голова Київської організації Українського термінологічного товариства

  16.    

Клименко Ніна Федорівна

Доктор філологічних наук, завідувач відділу Інституту мовознавства НАН України, член Української національної комісії з питань правопису

  17.    

Коваль Микола Дмитрович

Доктор технічних наук, професор, Вінницький державний технічний університет

  18 

Козирський Володимир Глібович

Кандидат фізико-математичних наук, Інститут теоретичної фізики НАН України, член редакційної групи Міжнародного енциклопедич-ного бюро з фізики

  19.    

Коновалюк Дмитро Михайлович

Професор Луцького державного  технічного університету

  20.    

Кочерга Ольга Дмитрівна

Кандидат фізико-математичних наук, секретар фізико-математико-астрономічної термінологічної комісії НАН України, Інститут теоретичної фізики НАН України

  21.    

Кратко Мирослав Іванович

Доктор технічних наук, голова Українського термінологічного товариства, проректор Волинського національного університету

  22.    

Лопушинський Іван Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент Херсонського національного університету

  23.    

Мейнарович Євген Володимирович

Кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України, заступник голови Українського термінологічного товариства

  24.    

Міщенко Надія Михайлівна

Кандидат фізико-математичних наук, Інститут кібернетики НАН України

  25.    

Моргунюк Виталь Семенович

Кандидат технічних наук, начальник сектора науково-технічної термінології Українського науково-дослідного інституту стандартизації сертифікації та інформатики

  26.    

Наумовець Антон Григорович

Академік-секретар відділення фізики НАН України, доктор фізико-математичних наук

  27.    

Нізельський Юрій Миколайович

Доктор хімічних наук, Інститут хімії високомолеку­ляр­них сполук НАН України, науковий секретар Українського хімічного товариства

 28.

Німчук Василь Васильович

Директор Інституту української мови НАН України, Член-кореспондент НАН України, професор, член Української національної комісії з питань правопису

  28.    

Опальчук Андрій Савович

Професор, завідувач кафедри Національного аграрного університету

  29.    

Перепадя Костянтин Васильович

Кандидат технічних наук, заступник декана Севастополь­ського державного технічного університету

  30.    

Погрібний Анатолій Григорович

Доктор філологічних наук, професор кафедри історії, літератури та журналістики Інституту журналістики

  31.    

Поліщук Юрій Михайлович

Завідувач головного відділу стандартизації Технічного Центру НАН України, доктор фізико-математичних наук

  32 

Пономарів Олександр Данилович

Доктор філологічних наук, завідувач кафедри стилістики Інституту журналістики, член Української національної комісії з питань правопису

  33.    

Пшенична Людмила Емануїлівна

Кандидат філологічних наук, Український мовно-інформаційний фонд НАН України

  34.    

Радчук Віталій Дмитрович

Доцент Київського національного університету, Голова товариства української мови

  35.    

Ржепецький Леонід Андрійович

Завідувач кафедри українознавства Миколаївського колегіуму

  36.    

Рицар Богдан Євгенович

Голова ТК-19 Стандартизації науково-технічної термінології,

кандидат технічних наук

  37.    

Рожанківський Роман Володимирович

Відповідальний секретар ТК-19 Стандартизації науково-технічної термінології, кандидат технічних наук

  38.    

Сидоренко Любов Омелянівна

Директор Інженерного центру "Система", член управи ТК-19 Стандартизації науково-технічної термінології

  39.    

Симоненко Людмила Олександрівна

Кандидат філологічних наук, Завідувач сектора Інституту української мови НАН України

  40.    

Скороходько Едуард Федорович

Доктор філологічних наук, професор Київського національного університету

  41.    

Шеховцов Володимир Ілліч

Заступник голови ТК-19 Стандартизації науково-технічної термінології, проректор Київського національного технічного університету

  42.    

Шило Ніна Іванівна

Кандидат філолологічних наук, Рівненська міська бібліотека

  43 

Юзьків Ярослав Михайлович

Заступник директора Українського науково-дослідного інституту стандартизації сертифікації та інформатики, кандидат технічних наук

  44.    

Ящук Леонід Омелянович

Професор Української державної академії зв'язку, доктор технічних наук

 

   Протоколи науково-технічної комісії

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

  Протокол № 2.  Щодо вживання слів, похідних від дієслова “застосовувати”  (25.03.2002)     Переглянути PDF 

  Протокол № 3.  Щодо вживання термінів управління, керування тощо (20.06.2002)     Переглянути PDF 

  Протокол № 4.  Щодо вживання віддієслівних іменників (20.06.2002)     Переглянути PDF 

  Протокол № 5. Терміни щодо правил дорожнього руху (20.06.2002)     Переглянути PDF 

  Протокол № 6. Щодо вживання віддієслівних прикметників та дієприкметників (20.06.2002)    Переглянути PDF 

  Протокол № 7.  Щодо вживання термінів... (15.10.2002)     Переглянути PDF 

 

   Рішення науково-технічної комісії

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

  Рішення № 1.  Щодо застосування слова "менеджер" (1.03.2002)    Переглянути PDF 

  Рішення № 2.  Щодо вживання слів, похідних від дієслова “застосовувати” (1.04.2002)   Переглянути PDF 

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології