ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Українське термінологічне товариство

УкрТерм

(2000–2002) 

   Про УкрТерм

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

         У вересні 2000 р. українські фахівці-термінологи за ініціативою Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) Держстандарту та Міністерства освіти і науки України заснували Українське термінологічне товариство (скорочено – УкрТерм). Ця подія відбулася під час 6-ої Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2000».

       На установчих зборах Товариства обговорено проєкт Статуту, в якому визначено головну мету - консолідацію зусиль науковців і фахівців-термінологів з усіх царин знань з метою розвитку української мови згідно з 10-ю статею Конституції України. Як добровільна громадська організація Товариство має будувати свою діяльність на демократичних засадах, сприяти практичній діяльності в галузі термінології, популяризувати й поширювати результати цієї діяльності серед широкого кола науковців, фахівців, викладачів і студентів, надавати консультації та інформаційні послуги, розвивати взаємозв'язки з міжнародними термінологічними організаціями тощо. Обрано раду Товариства (голова, два заступники, секретарі, голови первинних осередків, ревізійна комісія), яка має представляти його й організовувати роботу у міжконференційний період, а поточні питання вирішуватиме управа Товариства, до складу якої входять голова, його заступники, секретарі та декілька членів. Головою Товариства обрано відомого вченого і термінолога, проректора з наукових питань Волинського державного університету, професора Мирослава Кратка, а на заступників голови рекомендовано д.ф.н., професора Тараса Кияка, професора Михайла Гінзбурга (Харків),  д.т.н. Дмитра Федасюка (Львів), на вченого секретаря –  к. т. н. Виталя Моргунюка (Київ). В раду товариства обрано голів осередків, а також к.т.н. Богдана Рицаря, к.т.н. Романа Рожанківського та ще п'ятьох провідних термінологів зі Львова. Про товариство зразу ж стало відомо за кордоном, завдяки директорові Міжнародного інформаційного центру (InfoTerm, Відень, Австрія) п. Христіанові Галінському та його заступникові п. докт. Габріелі Сауберер, які були на конференції СловоСвіт 2000. Реакція з-за кордону було негайною – на адресу голови ТК СНТТ п. Богдана Рицаря надійшло привітання від президента Європейської термінологічної асоціації (EAFT – European Association for Termonology) п. Руте Коста з нагоди заснування Товариства та запрошення стати асоційованим членом цієї авторитетної організації.

        На зборах Українського термінологічного товариства 24 вересня 2002 року головою товариства було обрано д.ф.н., професора Тараса Кияка.

        Виходячи з положень 10-ої статті Конституції, Товариство вважає, що сьогодні необхідно якнайшвидше поширювати українську термінологію в усіх сферах освіти, науки, культури та побуту на підставі єдиних засад, випрацюваних передусім на міжнародних наукових конференціях з проблем української термінології. Важливо також ініціювати якнайшвидший перегляд чинних термінологічних стандартів України, чимала кількість яких у перші роки становлення держави розроблялась поспішно й неякісно. До нагальних завдань Товариство ще відносить об'єднання зусиль термінологів у створенні "золотого" фонду української термінології.

    

    Статут УкрТерм

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

СТАТУТ

УКРАЇНСЬКОГО ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА

(проєкт)

1. Загальні поняття

1.1. Українське термінологічне товариство (надалі – Товариство) – організація, яка об'єднує на громадських засадах науковців і фахівців з термінології та фахової мови.

1.2. Товариство будує свою діяльність на демократичних засадах, на підставі самоуправління, відкритості в роботі та розвитку ініціятиви. 

1.3. Головна мета Товариства - консолідація зусиль термінознавців в утверджуванні української термінології в усіх царинах знань на засадах відродження і розвитку української мови, у становленні сучасних українських терміносистем, у термінографічній діяльності для реалізації положень Х статті Конституції України щодо державності української мови та її функціювання в усіх сферах суспільного життя.

1.4. Свою діяльність Товариство здійснює відповідно до Конституції України, чинного законодавства та цього Статуту. Взаємодія з іншими товариствами, спілками, державними та громадськими організаціями будується на добровільних договірних засадах.

2. Завдання та форми діяльності Товариства

2.1. Товариство ставить перед собою такі завдання:

2.2. Для виконання статутних завдань Товариство в рамках, передбачених чинним законодавством:

3. Членство в Товаристві

3.1. Членство в Товаристві добровільне.

3.2. Членами Товариства можуть бути громадяни України та інших держав, які визнають Статут і сплатили вступний внесок. У члени Товариства їх приймають первинні осередки, а в разі їх відсутності - міські, обласні чи регіональні.

3.3. Колективними членами Товариства можуть бути підрозділи підприємств, організацій, установ, навчальних закладів, фірм, громадських об’єднань, а також цілі організації, діяльність яких відповідає меті й завданням Товариства. Колективних членів приймає рада Товариства за письмовою заявою уповноваженого представника підприємства чи його підрозділу.

3.4. Член Товариства має право:

3.6. Член Товариства зобов'язаний:

3.7. Чена Товариства – порушника Статуту рада своєю ухвалою відраховує.

4. Структура та керівні органи Товариства

4.1.Товариство будується на професійних і територіяльних засадах. Члени Товариства можуть об'єднуватися у первинні осередки, утворювані на підприємствах, в організаціях, установах чи за місцем проживання. Первинні осередки бере на облік рада Товариства.

4.2. Первинні осередки Товариства обирають свої керівні органи на власних зборах. Чисельність керівного органу, форму його обрання, термін повноважень, а також форми роботи визначають збори.

4.3. Міські, обласні та регіональні осередки утворюються з ініціятиви первинних осередків Товариства. Їх керівні органи обирають збори повноважних представників членів Товариства. Чисельність керівного органу, порядок його обирання, термін та склад повноважень, а також форми і методи роботи визначають збори.

Первинні, міські, обласні та регіональні осередки Товариства проводять свою роботу на підставі цього Статуту.

4.4. Найвищим керівним органом Товариства є конференція, яку скликає рада один раз на два роки. Норму представництва на конференцію визначає рада пропорційно до кількості членів осередків.

Скликання і розклад роботи конференції оголошуються не пізніше, ніж за 30 днів до її початку. Позачергову конференцію можна скликати за ухвалою управи або на вимогу щонайменше третини членів Товариства. Конференція правочинна, якщо в її роботі беруть участь понад дві третини обраних делегатів. Ухвала конференції правочинна, якщо за неї проголосувала понад половина делегатів.

4.5. Конференція Товариства:

4.6. Раду Товариства обирають делегати конференції. Засідання ради скликають за потреби, але щонайменше один раз на рік. Засідання ради правочинне, якщо в його роботі бере участь понад половина членів ради.

4.7. Рада Товариства:

4.8. Для розгляду поточних питань рада обирає зі свого складу управу, до якої входять голова Товариства, його заступники, секретарі Товариства і декілька членів ради. Періодичність засідань управи визначає потреба розв'язання поточних питань.

4.9. Для виконання поточної організаційної роботи рада формує секретаріят, керівником якого є член ради.

4.10. Голова Товариства:

4.11. Ревізійна комісія щорічно ревізує фінансово-господарчу діяльність Товариства і доповідає раді чи конференції.

5. Кошти, майно та правовий статус Товариства

5.1. Кошти Товариства утворюються за рахунок:

5.2. Розміри внесків членів Товариства

Розмір вступного внеску члена Товариства становить 5 грн.

Розмір вступного внеску колективного члена Товариства встановлюють за домовленістю з радою.

Розміри щорічних внесків членів і колективних членів Товариства визначає Конференція.

5.3. Кошти товариства спрямовуються на ведення статутної діяльності, організаційно-господарські заходи та інші потреби, передбачені Статутом, планом роботи, бюджетом та кошторисом.

5.4. Розпоряджатися коштами та майном Товариства має право рада, яка несе відповідальність за своєчасне надходження та збереження коштів і майна, а також правильне їх використання.

5.5. Товариство - юридична особа, має свою печатку, штампи, символіку та необхідну атрибутику, зразки якої затверджує і реєструє в установленому порядку рада Товариства.

5.6. Товариство, відповідно до чинного законодавства, може: вступати у майнові права, відкривати рахунки в банківських установах, мати самостійний баланс, бути позивачем і відповідачем у суді та арбітражі.

6. Припинення діяльності Товариства

6.1. Товариство може припинити свою діяльність внаслідок реорганізації (з'єднання, приєднання, поділу) або ліквідації за ухвалою конференції, а також у випадках, передбачених чинним законодавством.

6.2. У разі ліквідації Товариства залишені кошти та майно використовуються в порядку, визначеному конференцією або встановленому законом.

6.3. Ліквідацію Товариства проводить ліквідаційна комісія, утворена конференцією, що прийняла таку ухвалу, або орган, що ухвалив ліквідацію.

    

  Осередки УкрТерм

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Контактні адреси осередків Українського термінологічного товариства

(станом на 2002 рік)

 

Прізвище

Звання, посада

Поштова адреса

Електронна пошта

Факс

Телефон

Волинський

Мирослав КРАТКО,  голова

д.ф.-м.н., професор

Волинський державний університет ім. Лесі Українки 

вул.Чернишевського, 149

43001 м. Луцьк

kratko@univer.lutsk.ua

 

(03322) 4-91-58

Микола КІКЕЦЬ,  секретар

к.філ.н., доцент, завідувач каф. прикладної лінгвістики 

 

   

Дніпропетровський

Ніна  ЛЕВУН

голова

к.філ.н., доцент

Дніпропетровський державний університет

вул Козакова

49050 м. Дніпропетровськ

 

   

Андрій БОРУЦЬКИЙ

секретар

викладач кафедри української мови

 

 

46 -92 -71

Запорізький

Володимир ПЛЕСКАЧ, голова

к.т.н., доцент кафедри технології металів

Запорізький державний технічний університет

вул. Жуковського, 64,  к. 270

69063, м. Запоріжжя

rector@zstu.zaporizhzhe.ua

(0612) 64-21-41

(0612) 64-25-06, 64-46-73

Тетяна КАТИШ, секретар

викладач кафедри українознавства

(0612) 69-85-19

Івано-Франківський

Василь БОЙКО,  голова

д.т.н., професор

Державний технічний університет нафти і газу

76018, вул. Карпатська, 15 

м. Івано-Франківськ

 

4-21-39

4-21-39

Євген АНТОНОВИЧ, секретар

к.пед.н., доцент кафедри художніх основ декор.-прикл. мистецтва

Державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука

вул. Кіквідзе, 32

Київ - 103

   

295-77-16

Київський

Тарас КИЯК, голова

д.ф.н., професор

Київський університет ім. Т. Шевченка

бульв. Шевченка, 14

м. Київ

kytar@gu.kiev.ua

(044) 291-55-60

(044) 291-55-60; 291-62-74

Виталь МОРГУНЮК, секретар

канд.т.н., ст.н.п., начальник сектору термінології УкрНДІССІ

Укр НДІ ССІ

вул. Горького, 174

03680 МСП Київ 150

nhmail@nh.net

 

(044) 268-91-09

Львівський

Нестор БИБЛЮК, голова

д.т.н., професор, завідувач  кафедри лісових машин і доріг

Український  державний Лісотехнічний університет

вул. Чупринки, 103

79057 м. Львів 

bybluk@forest.lviv.ua

(0322) 97-17-65

(0322) 39-06-69

Ольга Мацейовська, секретар

технічний секретар ТК СНТТ

Національний університет "Львівська політехніка"

вул. С.Бандери, 6

79013 м.Львів

rytsar@polynet.lviv.ua

(0322) 72-25-20

(0322) 72-25-20

Полтавський

Адам ГОЖИЙ, голова

доцент, ст.н.п., к.т.н.

Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України 

вул. М’ясоєдова 27/29, к. 49

314029 ПГО м. Полтава

 

7-49-03

7-20-39

М. ТИЩУК, секретар

м. н. п.

 

   

Тернопільський

І. ЛУЦІВ, голова

 

Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя

вул. Руська, 56

46001 м.Тернопіль

 

   

О. ЗБОЖНА , секретар

 

     

Харківський

Михайло ГІНЗБУРГ, голова

д.т.н., професор, зав. відділу, академік УНГА

НДПІАСУТРАНГАЗ (АТ “Укргазпром”)

вул. Конєва, 16

61125  МСП  м. Харків 

Ginz.NIPI@ugp.viaduk.net

12-08-32

12-72-50

20-57-80

20-57-34

О. САМОЙЛОВ , секретар

с. н. п.

Міжнародний слов’янський університет

 

   

 

  Українське термінологічне товариство (легалізація)

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології