ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Щодо вживання термінів «регістр» і «реєстр» у сучасних українських терміносистемах, зокрема у галузі економічних досліджень


 

Для визначення правомірності уживання регістр і реєстр у сучасних український терміносистемах досліджено низку академічних та вузькофахових термінологічних словників, а також державних стандартів України на терміни та визначення понять, і встановлено:

1. Терміни регістр і реєстр є запозиченими. Термін регістр запозичено через німецьке посередництво з середньолатинської мови (registrum). Його основне значення «ділянка звукового діапазону; регулятор у деяких машинах». А термін реєстр запозичено через польське посередництво також з середньолатинської мови (regestrum, registrum), але зі значенням «список, опис» (Етимологічний словник української мови / К. : Наукова думка, 2006. – Т. 5. – С. 44, 46).

2. У Банку термінів на веб-сайті ДП «УкрНДНЦ» (див. http://uas.org.ua/ua/bank-danih/natsionalniy-bank-terminiv), термін регістр та терміносполуки з цим словом арифметичний регістр, індексний регістр, накопичувальний регістр тощо вжито лише як технічні терміни, наприклад, регістр це «Сукупність тригерів, які використовуються для зберігання інформації в обчислювальній системі та забезпечують швидкий доступ до неї» (ДСТУ 2483-94 «Блоки оброблення даних. Термiни та визначення»). Терміна регістрація український правопис на фіксує. У цьому Банку термін реєстр та його похідники вжито у значенні документа, переліку, покажчика, опису, наприклад, Державний реєстр лікарських засобів «Офіційний документ, який містить інформацію про лікарські засоби, дозволені Міністерством охорони здоров’я до застосування і виробництва» (ДСТУ 2923-94 «Засоби лікарські. Терміни та визначення»). Процедуру внесення до переліку, опису, покажчика позначають як реєстрація, реєстрування: реєстрація «Процедура, за допомогою якої будь-який орган показує відповідні характеристики продукції, процесу чи послуги, або особливості органу чи особи у відповідному загальнодоступному переліку» (ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Терміни та визначення»), реєстрація (документа) «Внесення до інвентарної книги запису про документ, призначений для зберігання» (ДСТУ 2394-94 «Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення»). Термін реєстр є в назвах десятків чинних стандартів України: ДСТУ 33.006:2015 «Страховий фонд документації. Державний реєстр документів страхового фонду документації України. Загальні положення», ДСТУ ISO/IEC 11179-1:2005 Інформаційні технології. Реєстри метаданих. Частина 1. Основні положення (ISO/IEC 11179-1:2004, IDT) тощо.

3. Сучасні фахові словники розрізняють терміни регістр та реєстр:

3.1. Академічний «Українсько-російський словник наукової термінології» (100 тис. слів; За заг. ред. Л. О. Симоненко. – К., Ірпінь : Перун, 2004. – 416 с.) термін регістр фіксує у значеннях: 1 – з галузі мистецтва (про звук, голос, деталі інструмента); 2 – з галузей інформаційних систем/технологій і техніки (регулятор у приладах); натомість російською ці обидва значення перекладено як регистр. Термін реєстр подано у значеннях: 1 – з галузей історій, фінансів і юриспруденції, напр., реєстр цінних паперів; російською реестр; 2 – з галузей бібліотекознавства, економіки та техніки (список, покажчик); російською регистр.

3.2. Академічний «Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки) (Уклад. О. Кочерга, Є. Мейнарович. – Ч. II – українсько-англійська. – Вінниця : Нова книга, 2010. – XXVII+ 1562 с.; див. https://e2u.org.ua) термін реґіст(е)р подає тільки як технічний, зокрема, у значеннях, зсу́вовий ~, ~ клавіяту́ри, нагрома́джувальний ~. Термін реє́ст(е)р подано у загальному значенні як перелік, список, покажчик, а також як реєстр словника.

3.3. Опрацьовано низку фінансово-економічних словників, зокрема «Фінансовий словник» (Уклад.: Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Сможенко Т. С. – К. : Т-во «Знання», 2000. – 587 с.) та «Фінансово-економічний словник» (Уклад.: А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 844 с.), які взагалі не подають термін регістр, а термін реєстр та похідні терміносполуки широко вжито. Так, у «Фінансовому словнику» зазначено:

«РЕЄСТР (від лат. registrum – список, перелік) – 1) перелік, список, опис; 2) книги, картки, аркуші певної форми, що їх використовують у бухгалтерській справі та діловодстві для обліку наявності і руху коштів, цінностей різних документів».

У словнику також наведено низку похідних термінів і терміносполук: реєстр акціонерів, реєстр банківський, реєстр біржовий, реєстр бухгалтерського обліку, реєстратор, реєстратор розрахункових операцій, реєстраторська діяльність, реєстраційний рахунок, реєстрація, реєстрація біржова тощо. Ні термін регістр, ні жоден похідник від нього «Фінансовий словник» не фіксує.

Таким чином:

I. Терміни регістр і реєстр не є синонімами, мають відмінні тлумачення та різну галузеву належність;

II. У галузі економічних досліджень треба вживати термін реєстр у значенні: 1) перелік, список, опис; 2) книги, картки, документи. Термін регістр у цьому значенні не дозволений для вживання, бо може призвести до спотворення та порушення цілісності терміносистеми.

 

Роман Мисак

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології