ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Щодо вживання термінів відсоток і процент


 

Слова відсоток і процент зафіксовано синонімами як ще в радянському 11-томовому академічному словнику української мови (див. http://sum.in.ua; НАН України, 1970–1980), так і в сучасному 20-томовому академічному словнику (див. https://sum20ua.com; т.т. 1–12; Український мовно-інформаційний фонд НАН України, 2015–2022). У сучасному словнику слово відсоток подано із значеннями: «ВІДСО́ТОК, тка, ч. 1. Сота частина певного числа, що береться за ціле, за одиницю (позначається знаком %); процент. … 2. Дохід, який одержують на кожні сто грошових одиниць капіталу чи грошової суми, покладеної в банк або ощадну касу. … // Плата, яку кредитор одержує від позичальника за користування наданими йому коштами. … 3. Винагорода, що нараховується залежно від обороту, доходу. … 4. Частина кого- або чого-небудь. …». Як видно з останнього прикладу слова відсоток і процент є дублетами, тобто не різняться смисловими відтінками.

Слово відсоток було зафіксовано ще у «Словарі української мови» (1907) Бориса Грінченка. Етимологічний словник української мови у 7-ми томах (Інститут мовознавства ім. О. О.Потебні НАНУ; 1982–2006), у якому зазначено етимологію усіх зафіксованих у XIX і XX ст. слів української літературної мови та діалектів, подає лише слово процент (Н–П; т. 4; 2003) як запозичене з німецької і походить від італійського per cento.

Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК; див. http://uacorpus.org), який охоплює період з 1816 до 2020 р. і містить понад 90 тисяч текстів різних жанрів, подає частоту вживання слів української мови. За даними корпусу за останні 100 років вживання слово процент істотно переважало в «радянський» період, а відсоток – у період «розстріляного відродження» (1920–1930 рр.) та з часу набуття незалежности України 1991 р.

Засади вживання, подання і творення науково-технічних термінів під час розробляння нормативних документів зафіксовано в ДСТУ 3966:2009 «Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять» і ДСТУ 1.5:2015 «Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів». Одна із цих засад – не вживати іншомовних слів і термінів за наявности рівнозначних українських слів і термінів; якщо в академічних словниках є слово іншомовного походження і рівнозначне українське, перевагу треба віддавати українському слову (див., напр., ДСТУ 1.5, п. 6.1.5).

Таким чином треба вживати термін відсоток, а не процент. Такої ж думки дотримувався і д. філол. н., професор. Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Олександр Пономарев. Зокрема, у Вісник НБУ № 3/2008 він ґрунтовно виклав свою позицію щодо вживання термінів відсоток і процент у банківській справі (див. https://journal.bank.gov.ua/archive/2008/3.pdf).

 

 

                     Роман Мисак

07.2022

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології