ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Олександра А. Сербенська

професор, доктор філологічних наук,

академік АН вищої школи


 

 

Олександра Антонівна Сербенська закінчила український відділ Львівського державного інституту, з 1949р. працює педагогом у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Вона – голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій на філологічному факультеті ЛНУ, виступає офіційним опонентом  на захисті докторських та кандидатських дисертацій, член редакційних колегій наукових видань, учасник багатьох науково-теоретичних конференцій. Під її керівництвом написали і захистили  кандидатські дисертації І. Стецула, Л. Павлюк, Л. Конюхова, Х. Дацишин, О. Мітчук, Н. Лобур, В. Бабенко.

Автор близько  250 публікацій з питань української термінології, культури української мови, лінгводидактики, франкознавства, автор і співавтор словників, посібників, монографій. З питань термінології опублікувала понад 30 праць, є членом редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

 

Див. також:

Олександра СЕРБЕНСЬКА: «На нас спрямована потужна інформаційна пропаганда» // Високий Замок: щоденна газета, 27.02.2009

 кафедра радіомовлення і телебачення факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка

 

 

  Вибрані праці з питань термінології

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

1.     Про розроблення української юридичної термінології // Радянське право. – 1958. – Ч. 4. – С.106–112.

2.     З історії вивчення української юридичної термінології // Питання слов’янського мовознавства. – 1963. – Кн.7–8. – С.179–189.

3.     Про українські юридичні терміни “свідок”, “сторона”, “справа” // Збірник робіт аспірантів: Сер. філол. наук. – 1963. – С.15–20.

4.     Дбаймо і про юридичну лексику // Літературна Україна. – 1967. – 13 січня.

5.     Українські терміни, зв’язані з веденням слідства // Вісник Львів. ун-ту: Сер. філол. – 1969. – Вип. 6. – С.60–63.

6.     Функції терміна у газетному тексті // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Журналістика: Актуальні питання теорії та історії журналістики. – Львів,  – 1976. – С.76–81.

7.     Науково-технічний термін у мові сучасної публіцистики // Тези доп. респ. конф.: Науково-технічний прогрес і мова. – Житомир, 1976. – С.135–136.

8.     Взаємини української та польської мов у процесі формування адміністративно-юридичної лексики другої половини Х1Х ст. // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами: Тези доп. – Ужгород, 1982. – С.141–142.

9.     Терміни і вирази з інформатики. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету прикладної математики. – Львів, 1990. – 158 с. (у співавторстві)

10.   Формування і розвиток української наукової термінології // Наукове товариство ім. Т.Шевченка і українське відродження: Перша наукова сесія НТШ, березень 1990: Доп., повідомл., мат. – Львів, 1992. – С. 431–433.

11.   Проблеми культури української науково-технічної мови // Проблеми української науково-технічної мови і термінології: Тези допов. третьої міжнарод. конф. – Львів, 1994. – С. 125–127.

12.   Мова проекту «Кримінального Кодексу України» // Кримінальний Кодекс України. Проект: Проблеми теорії та практики: Наук.-практ. конф.: Доп. та виступи. – Львів, 1994. – С. 59–67.

13.   Дієслівні конструкції в українському науково-технічному мовленні // Проблеми науково-технічної термінології: Тези доп. 4-ої Міжнародн. наук. конф. – Львів, 1996. – С. 3–6.

14.   Рудименти російського канцеляриту в сучасній українській мові // Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні. – К., 1998. – С.43–45.

15.   Сучасна українська термінографія і проблеми екології мови // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. –  № 453. – С. 17–20.

16.   Судові промови: від стагнації до нових параметрів розвитку // Наукові записки Національної Києво-Могилянської Академії. – Т. 22. У 3-х частинах. Ч. ІІ. Суспільні науки. – К., 2003. – С. 256–259.

17.   Комунікативна функція терміна: теоретичні засади і практика Івана Франка // Франкознавчі студії. Збірник наукових праць. – Дрогобич, 2007. Вип. 4.  С. 765773.

18. Засади лексикографічного опрацювання медійної термінології в довіднику Słownik terminologii edialnej (Краків, 2006) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2010. – № 676. – С. 117–120.

19.  Професор Лев Полюга (квітка на могилу) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2012. – № 733. – С. 255–257.

20.  Термін медійний та споріднені з ним // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2014. – № 791. – С. 152–153. (Вікторія Бабенко)

 

  Окремі видання

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

 Українська мова. Практикум. Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР як навчальний посібник для студентів факультетів журналістики університетів. – К., 1983. – 142 с. (у співавторстві)

 Словник паронімів української мови. – К., 1986. – 221 с.; 2-е вид. доп.і виправлене – К., 2008. – 320 с. [Співавт.: Гринчишин Д.]

 Мова преси в контексті вимог перебудови. – Львів, 1989. – 63с.

 Словник труднощів української мови. Близько 15000 слів / За ред. С. Я. Єрмоленко. – К., 1989. – 336 с. (у співавторстві)

 Терміни і вирази з інформатики. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету прикладної математики. – Львів, 1990. – 158 с. (у співавторстві)

 Украинский язык для начинающих – Львів, 1991. – 238 с. [Співавт.: Терлак З.].

 Основи мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка: Тексти лекцій. – Львів, 1993. – 111 с.

 Антисуржик: Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. Навч. видання / За заг. ред. О. Сербенської. – Львів, 1994. – 150 с. (у співавторстві)

 Словник-довідник з культури української мови. – Львів, 1996. – 368 с. [Авт. кол.: Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак].

 Українська мова. Практикум: Навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих закладів освіти. – К., 2000. – 384 с. [Співавт.: Пазяк О. М., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю.]

 Актуальне інтерв’ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей: Наук.-популярне видання. – К., 2001. – 206 с. [Співавт.: Волощак М.]

 Практичний словничок нормативних висловів: Довідкове видання. – Львів, 2002. – 35 с.

 Культура усного мовлення. Практикум.– Львів, 2003. – 212 с. ; – К., 2004. – 216 с.

 Екологія українського слова. Практичний словник-довідник. – Львів, 2003. – 68 с.; друге доповнене  вид. – Львів, 2005. – 88 с. [Співавт.: М. Білоус].

 Мовний світ Івана Франка. Статті, роздуми, матеріали. Монографія. – Львів, 2006. — 372 c.

 Франкові думки про мову / Упор, і автор вступного слова О.Сербенська.– Львів, 2006. – 50 с.

 Основи телетворчості. Практикум. Навчальне видання. – Львів, 2007. – 112 с. [Співавт.: В. Бабенко].

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології