ТК  СНТТ

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Геннадій Л. Вознюк

доцент, кандидат філологічних наук


 

  Вознюк Геннадій Леонідович

Вознюк Геннадій Леонідович (14.09.1949 р., м. Хуст Закарпатської обл.) кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка», лауреат премії імені Івана Огієнка. Автор близько 140 публікацій з проблем українського літературознавства та мовознавства, зокрема з питань історії української, літератури, франкознавства, сучасного літературного процесу, теоретичних аспектів письменницької критики, а також термінології, культури мовлення, методики викладання української мови тощо.

Закінчив відділення української філології філологічного факультету Львівського університету ім. І. Франка 1973 року.

3 1975 р. на викладацькій роботі у Львівському політехнічному інституті. З 1982 по 1985 рр. навчався в стаціонарній аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України (Київ), у 1985–1986 рр. працював науковим співробітником цього інституту. 1986 року захистив кандидатську дисертацію з проблем письменницької критики в українській літературі XX ст. У цей період активно виступав у періодиці з літературно-критичними статтями та рецензіями.

З 1986 р. працював на різних посадах у Львівській політехніці (старший викладач, доцент, заступник декана по роботі з іноземними студентами). У грудні 1989 р. очолив новостворену кафедру української мови Львівської політехніки, яка стала навчальним і науково-методичним осередком у справі гуманітаризації технічної освіти, унормування української науково-технічної термінології, опрацювання правописних проблем, удосконалення культури мовлення та ділового спілкування. На кафедрі вперше у незалежній Україні ще на початку 90-х років було розроблено і впроваджено для студентів технічних та економічних спеціальностей навчальні курси практичної стилістики української мови та ділової української мови. З 2017 р. − заступник завідувача кафедри та професор кафедри української мови.

Г. Л. Вознюк має широкий діапазон наукових зацікавлень у галузі прикладного мовознавства й методики викладання ділової української мови; як керівник авторських колективів брав участь у створенні понад тридцятьох навчально-методичних видань; є членом редколегії Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології».

Активно працює в ділянці фінансово-економічної термінології, робить вагомий внесок у її вдосконалення та розвиток, створюючи окремі нові і коригуючи наявні терміни і терміносполуки, приводячи їх у відповідність до словотворчих засобів сучасної української мови. Підготував у співавторстві з А. Г. Загороднім низку термінологічних словників, серед яких «Фінансовий словник» (Львів, 1996; 1997; К., 2000; 2002), «Словник банківських термінів» (К., 2000), «Облік і аудит» (Львів, 2002), «Інвестиційний словник» (Львів, 2005), «Фінансово-економічний словник» (Львів, 2005; К., 2007), «Ринок фінансових послуг» (Львів, 2008), а також чимало галузевих економічних словників. Брав співавторську участь у підготовці тритомної «Економічної енциклопедії» (К., 2000) та «Енциклопедії банківської справи України» (К., 2001).

 

Див. також:

 http://www.lp.edu.ua/um  кафедра української мови НУ «Львівська політехніка»

 

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Шпак Н.О. Вексель. Вексельний обіг: термінологічний словник. 2-е вид., випр. та доп. - Львів: Центр Європи, 1999. – 44 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. Вид. 2-е, випр. та доп. - Львів: БаК, 2000. - 168 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. – Львів: БаК, 2000. - 184 с.

Загородній А.Г., Сліпушко О.М., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Словник банківських термінів. Банківська справа: Термінологічний словник. – К.: Видавництво „Аконіт”,2000. – 608 с.

Енциклопедія Банківської справи України / Редкол.: В.С. Стельмах (голова) та ін. – К.: Молодь, Ін Юре,2001. – 680 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник. – 2-е вид., випр. та доп. – Львів: Бескид Біт, 2002. – 104 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: Термінологічний словник. – Львів: Центр Європи, 2002. – 671 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. 4-те вид., випр. та доп. – К.: Знання,2002. – 566 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Податки, збори, обов’язкові платежі. Термінологічний словник. Вид. 2-е, виправлене та доповнене. – Львів: ЛьвівІнтелект-Захід, 2003. – 192 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Інвестиційний словник: Навч. посібник. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 512 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Управлінський облік: Термінологічний словник. – Львів: ЗУКЦ, 2005. – 96 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Біржа. Біржові операції: Термінологічний словник. - Львів: ЗУКЦ, 2005. - 159 с.

Загородній А.Г., Вознюк ГЛ. Фінансово-економічний словник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – 714 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. –  К.: Знання, 2007. - 1072 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник. Підручник. - Львів: Бескид Біт, 2008. – 544с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Біржа. Біржові операції: Термінологічний словник. – 2-ге вид., випр. та допов. – К.: Алерта, 2008. – 186с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Кредитування: Термінологічний словник. – К.: Кондор, 2007. – 168с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Бвнківська справа: термінологічний словник. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2010.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник: 3 вид., доп. та перероб. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Комарницький І.М. Торгівля, маркетинг, реклама: термінологічний словник. - Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк Словник економічної афористики. - Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013.      

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології