ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Державного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

336 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

      Вісник «Проблеми української термінології» : Матеріали 5-ї міжнародної наукової конференції. –  Л. : Львівська політехніка, 1988.  №  336. 378 с.

 

        Вісник містить статті-доповіді 5-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт'98» (Львів, вересень, 1998), які розкривають такі напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв'язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань.

 

           Відповідальний за випуск: Р. Рожанківський

Матеріяли зверстано з дискет учасників конференції зі збереженням авторської редакції і стилю

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, досяжні для перегляду)

 

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Г. Сулим  Про періодизацію розвитку мов та перспективи національної науки

Л. Полюга  Засади уніфікації українських терміносистем і орфографічні норми

Л. Симоненко  З історії розвитку української біологічної термінології

О. Кочерга, Н. Непийвода  Аналіз тенденцій української термінологічної лексикографії від першої до п'ятої львівської конференції

С. Караванський  Маловживані моделі словотвору - резерва української термінології

Ю. Якименко, Л. Сидоренко (Погребняк), Ю. Стребкова  Деякі рекомендації щодо упорядкування системи української науково-технічної термінології. Теоретичні засади

K. Luciński  Лингвистические характеристики термина.

П. Грицак  Деякі проблеми української абетки

П. Грицак  Спроба оцінки давности букви "ґ"

С. Шнерх, Н. Лещій, О. Дацько  Про відродження автетичної науково-технічної мови

Т. Лещук  Проблеми реформи правописної системи (на німецько-українських співставленнях)

С. Денисенко  Когнітивний аспект проблеми термінотворення (на матеріалі німецько-української термінології)

В. Моргунюк  Про пасивні дієприкметники

В. Пілецький  Дещо про віддієслівні прикметники в українській науково-технічній термінології

Р. Рожанківський  Щодо українського стилю фахової мови

О. Пилипів, Л. Мисловська  Способи перекладу латинських дієприкметників теперішнього часу активного стану в назвах лікарських засобів

Б. Кінаш  Системи формування науково-технічних термінів з дієприкметниками

Н. Андрейчук  Терміносистема у фразеології

А. Гожий  Як удосконалити розвиток українського термінологічного словотворення

В. Гончаренко  Черговий привид бреде до нас. До проблеми запозичень

 І. Корнейко  Специфіка функціонування термінів у тексті

О. Микитюк  До унормування наукових назв "термінний - термінологічний", "синонімний - синонімійний - синонімічний" та інших

Н. Бук., С. Бук  Щодо вживання віддієслівних прикметників "ведучий" і "ведений"

О. Іващишин  Семантична деривація в термінології (на матеріалі текстів з проблем екології та сірчаного виробництва)

Б. Михайлишин  Числове вираження кількісності в термінології (на матеріалі технічних словників)

Т. Михайлова  До вивчення омонімії в українській науково-технічній термінології

Е. Огар  Термінологічне забезпечення сучасного підручника

О. Радченко  Про терміни-варіанти

О. Медведь  До вивчення української морфологічної термінології

В. Федонюк  Про термін "парцеляція" та явища ним означувані

Ю. Крапива  Специфіка використання терміна "імплікація" в мовознавстві

О. Волос  Особливості ріночасових змін синтаксичної терміносистеми (на матеріалі української та англійської мови)

 

Розділ II. ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ

Н. Куземська  Найвагоміша проблема української термінології

А. Білогуб  Термінолексика з огляду на розвиток міжмовних контактів (на матеріалі німецької мови)

М. Кратко, М. Кікець, Є. Мейнарович, В. Павленко, І. Черненко  Про деякі засади, покладені в основу «Англійсько-українського словника з інформатики і математики»

М. Кратко  Важлива праця з української наукової і технічної мови

О. Приставка, І. Міщишин, Г. Разумова  Структура та зміст фахового словника з обчислювальних систем

А. Ґудманян  Словник топонімів та проблема орфограми в написанні топонімічних  анґлізмів.

І. Байбакова, З. Казимира, Б. Шуневич  Іноземна безеквівалентна лексика та способи її перекладу на українську мову

Ж. Поплавська, О. Свірська  Українсько-англійський словник із стратегічного менеджменту

Б. Шуневич, І. Байбакова, Л. Бордюк  Українсько-іншомовні та обернені словники-мінімуми довідникового типу. Особливості укладання.

І. Ключковська  Словник-мінімум як один із компонентів професійно-орієнтованого курсу іноземних мов

Л. Сніцарук  Про інформаційну надлишковість двомовних науково-технічних словників

Л. Мисловська, О. Пилипів  Лінгвокраїнознавчий аспект курсу латинської мови у вищих навчальних закладах.

Б. Лукіянець, С. Баран  Деякі особливості сучасної української науково-технічної термінотворчості.

В. Костирко, І. Кульчицький  Використання термінологічних словникових баз даних та пакетів прикладних програм в сучасній лексикографії

В.Семотюк  Тезаурус основа для побудови комп'ютерної навчальної системи

М. Гінзбург, І. Корніловська  Про комп'ютерну технологію укладання тримовних тлумачних словників-довідників

А. Маненко, У. Лотоцька, Н. Хоп'як, О. Іванова, С. Сверстюк  Термінологія профілактичної та екологічної токсикології

В. Войнов, О. Ізергіна, К. Носов  Словникова стаття для комп'ютерного лексикографічного моніторингу

В. Манюк, В. Осауленко, М. Ковальчук  Про необхідність створення енциклопедичного словника з геології

Н. Григолінська  Граматичні та семантичні аспекти перекладу терміноелементів -bar, -sam, -lich з німецької українською мовою

Є. Антонович, В. Шпільчак, Я. Василишин  Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури

Е. Ісаєв  Основні терміни сучасної соціолінгвістики

А. Герасимович  Німецькі запозичення в українській мові

В. Задорожний, М. Весна  Проблеми підбору термінологічних одиниць в роботі над створенням навчального посібника «Комунікативна німецька мова для фахових цілей», ч.2.

Ю. Безрукава  Про специфіку вживання іншомовних неасимільованих термінів у мові засобів масової інформації

Н. Сенкевич  Українські та болгарські паремії

В. Шеховцов, В. Моргунюк, Л. Пшенична  Деякі практичні рекомендації щодо упорядкування системи української науково-технічної термінології

 

Розділ III. НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

О. Біланюк, С. Трофименко  Транслітераційні манівці

А. Д'яков  Українська латинка та її практичне застосування

Р. Рожанківський, Р. Мисак  Засади та реалізація кирилично-латиничної транслітерації українських назв і текстів

Л. Пшенична  Науково-методичні засади технології формування згармонізованих термінологічних баз даних

М. Гінзбург, І. Корніловська  Огляд напрацювань зі стандартизації термінології з автоматизованих систем та суміжних питань

М. Ганіткевич  Перший український стандарт хемічних термінів «Елементи хемічні і речовини прості» ДСТУ 2439-94.

Т. Михайленко  Про методологію та методику термінологічного планування

А. Д'яков  Зовнішня та внутрішня форми термінологічних одиниць як об'єкти терміно-логічного планування

Б. Прокопович  Про поліпшення термологічних стандартів України з технології виробництва меблів

Л. Шелепетень, І. Голос, І. Чабан  До проблеми стандартизації української наукової термінології.

Б. Колпак  Стандартизація термінології метрологічного забезпечення автоматизованих систем контролю та обліку енергоносіїв

Л. Єршова  Про деякі терміни стосовно надзвичайної ситуації

Н. Морська  Українізація комп'ютерного програмного забезпечення. Стан і напрямки розвитку

Н. Головко, Т. Нестерова  До проблеми стандартизації української будівельної термінології

 

Розділ IV. ТЕРМІНОЛОГЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

І. Кочан  Понятійне поле терміна "техніка"

О. Кочерга  Магнет чи магніт? Спроба об'єктивного аналізу

Б. Рицар, Л. Сніцарук, О. Третяк  Українсько-англійський та англо-український словник з електроніки

Д. Бабченко, В. Сивокобиленко, В. Павловський  Російсько-український термінологічний словник з електротехніки

О. Шегедин  Проблеми впорядкування української електротехнічної термінології

Х. Бурштинська  Про основні розбіжності термінотворення у галузі аерокосмічного знімання та аерофотографії

М. Гінзбург, І. Требульова  Про основні характеристики терміносистеми з автоматики, телемеханіки та використання обчислювальної техніки

М. Гінзбург, В. Колодяжний, Б. Педько  До створення системи тримовних тлумачних словників для працівників газової промисловості.

І. Процик  Грецькі та латинські терміни та терміносистеми в українській фізичній термінолексиці кінця XIX початку XX століття

В. Білецький  Створення української терміносистеми у гірництві

Б. Прокопович, Л. Яремчук  Національне та інтернаціональне в сучасній українській деревообробній лексиці

Л. Малевич  Закономірності та особливості становлення науково-технічної термінології гідромеліорації (лексико-семантичні процеси)

О. Лящук  Короткий російсько-український словник з технічної діагностики та неруйнівного контролю

О. Корнилов, Є. Мейнарович, І. Черненко  «Криця» чи «сталь»?

Т. Мазур, Є. Король  Проблеми архітектурно-містобудівельної термінології

Б. Рицар, Р. Мисак  Інформативність фахової мови на прикладі «Російсько-українського та українсько-російського словника з радіоелектроніки»

А. Міщенко  Деякі актуальні терміни в українському архітектурномовному словнику

О. Болюк  До питання уточнення окремих дефініцій архітектурної термінології

Т. Максимюк  Архітектура простору рідного краю та її озвучення рідною мовою

І. Файдула  Про семантичну сутність архітектурної термінології.

Г. Казаков  Сучасний науково-методичний зміст терміна «світлова архітектура»

О. Фольта, Є. Антонович, О. Онищук, В. Шпільчак  Особливості підручника «Нарисна геометрія»

Б. Фуртак  Про переклад українською мовою підручника з математики для австрійських гімназій

 

Розділ V. ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

Ю. Беспалов, В. Войнов, О. Михальченко, К. Носов, Г. Шпорт  Термінологічна система навчальних гіпертекстів загальногуманітарного змісту

Е. Семенюк, В. Мельник  Структурно-семантична типологія української філософської термінолексики

М. Голець  Про первинне значення відчуття "осязання" в літературних пам'ятках Украї-ни XI-XVIII ст. та необхідність його поновлення в українській мові

М. Петрович, Г. Наконечна  Перший крок зроблено (з досвіду проведення богословської термінологічної конференції)

Венедикта (Щурат-Глуха)  Суфікси -енн, -інн у богословських термінах

В. Семотюк, О. Ярич  BIBLE - комп'ютерна система для вивчення термінів та понять Біблії.

О. Брозь  Мовно-історичні паралелі на матеріалі української богословської термінології.

А. Григораш  Сталі словосполучення як джерело поповнення суспільно-політичної термінології (на матеріалі сучасної преси України 90-х років)

І. Дуцяк  Проблеми становлення української термінології в галузі логіки

В. Андрієвська  Термінологія української психології: проблеми перекладної лексикографії

Х. Дацишин  Термінологія природничих знань як джерело політичної метафорики

О. Махньова  Англо-американські запозичення як шлях формування сучасної української суспільно-політичної термінології та особливості їх функціонування

М. Трофименко  Verba docent. Termini trahunt

Г. Онуфрієнко, Н. Руколянська  Відвербіальні субстантиви в юридичній термінології: словотворчі моделі

Г. Онуфрієнко  Навчальні правничі словники в термінографічному просторі близькоспоріднених мов

О. Федишин  Дериваційні моделі у термінолексиці юридичних наук (суфіксальне словотворення)

А. Токарська  Система термінолексики цивільного права: становлення і розвиток.

М. Пилипенко, І. Корнейко, О. Кононенко  Про образність мови медицини

О. Семенюк  Про уточнення змісту деяких психолого-педагогічних понять

З. Куньч  До проблеми укладання «Риторичного словника»

В. Штонь, О. Штонь  Про фахову мову майбутніх учителів

Я. Ганіткевич  Євген Озаркевич - укладач першого словника української науково-медичної термінології (до 100-річчя від заснування "Лікарського збірника" НТШ).

Л. Петрух, О. Михалик  Вживання іменника "якість" у фармацевтичній термінолоґії.

Л. Петрух, О. Михалик  Семантика іменників "ураження" "враження" в медичній та фармацевтичній термінолоґії

Л. Петрух, О. Михалик, М. Коваленко  Семантичні відтінки іменників "відбиття" та "відображення" у медичній і фармацевтичній науковій мові

О. Михалик, А .Петрух, М. Коваленко  Вживання прислівника "порівняно" та дієприкметника "порівняний"

І. Чабан, М. Коваленко, І. Голос, Л. Шелепетень  До питання української фармацевтичної термінолоґії

Є. Баран, В. Хома, Н. Верхола  Про українську назву Chelidonium majus l.

А. Гела, С. Трохимчук  Курортополіс Трускавець з правами вільної економічної зони

О. Петрова  Джерельна база лінгвістичного дослідження народної медичної термінології в українській мові

О. Федунь  Сучасні терміни в бальнеології

Р. Панас  Особливості виникнення і розвитку екологічної термінології

 А. Орловський, А. Керницька, Б. Геддіс  Деякі термінологічні проблеми екологічної освіти

Л. Максимів, І. Максимів  Формування термінології менеджменту довкілля та еко-аудиту

Л. Максимів, М. Матвеєв  Еко-баланс як важливий інструмент системи менеджменту довкілля

Б. Пунько  Щодо класифікації екосистем і написання українських науково-технічних термінів екоспрямування

М. Нагірний  Німецькі запозичення в українській музичній термінології

Т. Катиш  Особливості функціонування термінологічної лексики в жанрі сучасной української фантастики

Я. Чорненький  Зміст термінів "мова", "діалект", "жаргон" у творчому доробку Василя Стефаника

Д. Тесленко, А. Боруцький  Проблемна ситуація в сучасній українській археологічній термінології

А. Боруцький, Д. Тесленко  Про неохідність укладання археологічного російсько-українського термінологічного словника з курганної архітектури

М. Сташко  Термінологізація бібліотечних понять як результат вторинної номінації

М. Осадчук  Про лексичні запозичення в українській термінології ринкової економіки

Г. Вознюк, А. Загородній  Українська фінансова термінологія: проблеми функціонування та розвитку

Ю. Омельяненко, І. Ферябов, В. Полковський  Деякі особливості англійської економічної терміносистеми та проблеми перекладання українською мовою

Х. Дацишин  Семантичне (метафоричне та метонімічне) термінотворення у сфері фінансово-кредитних відносин та грошового обігу

С. Руденко  Причини й джерела виникнення синонімії в термінології громадського харчування (на матеріалі терміносистеми «змішані напої»)

С. Караванський  Військові команди у «Російсько-українському словнику для військовиків»

Б. Якимович  Українська морська військова терміносистема: історико-лінґвістичні та політико-ідеологічні проблеми творення та функціонування

О. Вацеба, Ю. Козій, І. Янків  Фахова мова спортивної періодики української діаспори

М. Мартинюк  До проблеми упорядкування спортивної термінології.

Л. Бардіна  Способи творення українських спортивних термінів (на матеріалі гімнастики)

А. Кочур, Н. Назаренко  Про формування української спортивної терміносистеми

А. Дулібський  Проблеми української футбольної термінології.

В. Бондаренко  «Сталий розвиток» не найточніший термін.

М. Горошко, М. Мельничук, С. Миклуш  Використання інформаційних технологій у навчальному курсі з «Лісового справочинства»

М. Федоришин  Українська транскрипція англійської мови

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології