ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«Проблеми  української термінології»

№ 453


Моргунюк В. Про деякі вимоги до термінів, встановлені ДСТУ 3966-2000 / Виталь Моргунюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 194–202.


          

Виталь Моргунюк

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Держстандарту і Міносвіти України, м. Львів

 

ПРО ДЕЯКІ ВИМОГИ ДО ТЕРМІНІВ, ВСТАНОВЛЕНІ ДСТУ 3966-2000

 

© Моргунюк В., 2002

 

У статті викладено вимоги до термінів, встановлені стандартом ДСТУ 3966-2000. Вимоги стосуються зокрема особливостей вживання українських віддієслівних іменників, прикметників та дієприкметників. Подано багато практичних прикладів щодо цих правил.

 

This article comprises the requirements for the terms established by standard ДСТУ 3966-2000. This standard specifies the peculiarities of usage for verbal nouns, verbal adjectives and participles in Ukrainian language. The author gives a lot of examples to determined rules.

 

Стандарт ДСТУ 3966-2000 «Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни та визначення понять» розроблено в Українському науково-дослідному інституті стандартизації, сертифікації та інформатики (УкрНДІССІ) Держстандарту України згідно з постановою колегії Держстандарту України №10-97 від 02.09.97, п. 2 «Про перегляд КНД 50-011-93 Основні положення та порядок розробки стандартів на терміни та визначення» та згідно з планом державної стандартизації на 1998 р. (код 09.1.001-98).

Цей стандарт розроблено на заміну КНД 50-011-93, щоб усунути труднощі,  непорозуміння та суперечності, які виникали в процесі роботи (розробляння, експертування, погоджування) над термінологічними стандартами через неправильне розуміння неточно сформульованих настанов КНД 50-011-93, а також через невідповідність деяких вимог сучасному станові справ. Зокрема, чітко визначено об'єкт стандартизації (п. 7.4, 7.4.11.3) та статус складників змісту стандарту на терміни і визначення понять, удосконалено процедуру розробляння їх. Додатки Г і Д доповнено погодженими з Інститутом української мови НАН України вимогами до термінів та визначень понять, дотримування яких сприятиме:

-       усталюванню однозначності термінів;

-       уніфікуванню мовних засобів, необхідному для внутрімовного гармонізування науково-технічної термінології;

-       шліфуванню українського науково-технічного стилю мовлення.

Дотримування цих норм також дасть змогу:

-       полегшити сприймання і розуміння науково-технічного тексту;

-       впорядкувати і пришвидшити процес узгоджування і удосконалювання української науково-технічної термінології;

-       випрацювати українську термінологію, що відповідатиме традиціям, духові й структурі сучас­ної української літературної мови;

-       убезпечити від руйнування, відродити і розвивати цілісність та системність української наукової і ділової мови.

Цей стандарт відповідає ISO 704 Principles and methods of terminology (Засади і методи термінології) в частині загальних (міжнародних) вимог до термінів і визначень понять, до яких, зокрема, належить вимога чітко розрізняти фундаментальні поняття: предмету, процесу, властивості. Крім того стандарт містить вимоги до термінів, зумовлені специфікою української мови, головне місце серед яких належить правилам вживання дієслів, віддієслівних іменників, віддієслівних прикметників та дієприкметників. Ці правила беруть свій початок від рекомендацій для укладачів словників, вироблених Інститутом української наукової мови Української академії наук, спираються на рекомендації низки Міжнародних наукових конференцій «Проблеми української науково-технічної термінології» (Львів, 1992, 1993, 1994, 1996). Зокрема, на 3-ій конференції секція 2 «Теоретичні засади формування української науково-технічної термінології» ухвалила рекомендувати:

а) для подавання понять, позначуваних у російській мові дієприкметниками, в українській мові вживати окремі засоби:

-  перебування у стані дії позначати дієприкметниками та описовими конструкціями,

-  властивості об'єктів і суб'єктів, дії – прикметниками,

-  назви об'єктів і суб'єктів дії – іменниками;

б) розрізняти засоби позначання понять процесу і наслідку процесу.

Отже, щоб задовольнити основні вимоги до термінів, забезпечити внутрімовну згармонізованість української термінології та однозначну зрозумілість і несуперечливість українського науково-технічного стилю, убезпечити від руйнування, відродити і розвивати цілісність та системність структури української наукової і ділової мови, розробляючи терміно­логічні стандарти, ДСТУ 3966 рекомендує, зокрема, дотримуватися правил словотворення і слововживання, викладених у п.п. Г.4.1, Г.9.1–Г.9.11.

Для кожного з таких фундаментальних понять, як дія, подія і наслідок дії, зважаючи на те, що найзагальніша назва дії в українській мові – дієслово недоконаного виду, треба стандартувати різні самостійні терміни, зокрема, дію треба позначати віддієслівними іменниками з суфіксом –ння, утвореними від дієслів недоконаного виду: ізолювання, класифікування, повертання, згинання, устатковування, подію – віддієслівними іменниками з суфіксом –ння, утвореними від дієслів доконаного виду: заізолювання, розкласифікування, повернення, зігнення, устаткування, а об'єкти – відповідними однокореневими іменниками з іншими суфіксами або без них: ізоляція, класифікація, поворот, згин, устаткóвання (Г.4.1).

Терміни-іменники на позначення загальної абстрактної назви дії (процесу) і терміни-іменники на позначення події треба подавати в одній терміностатті, використовуючи для цього квадратні дужки (Г.9.1).

Поряд із кожним іменником у фігурних дужках треба подавати дієслова недоконаного і доконаного видів, від яких ці іменники утворено, щоб:

·         дати змогу в нормативних документах вживати дієслова на правах застандартованих термінів, оскільки для української мови дієслівний спосіб позначання дії (процесу) природніший за іменниковий;

·         уточнити значення віддієслівних іменників на позначення дії і події, необхідних для викладу текстів в українському науковому і діловому стилях;

·         допомогти краще сприймати і розуміти іменники, які означають абсолютно те саме, що й відповідні дієслова, наприклад:

[видовжування {видовжувати}] [видовження {видовжити}]

[Збільшування {збільшувати}] [збільшення {збільшити}] довжини{-у} тіла

Такі дієслова треба подавати в абетковому покажчику окремо від іменників як застандартовані терміни (Г.9.1.1).

Терміни, що означають назви виконавців дії та засобів і способів виконування дії, у розгорнутій формі мають таку структуру:

<назва суб’єкта> (для) <назва дії> (<назва об’єкта>) ,

наприклад: прилад для вимірювання тиску;  алгоритм розв’язування задачі.

Примітка 1. Тут словом суб’єкт позначено як власне виконавця дії, так і засіб чи спосіб виконування дії; (для), (<назва об’єкта>) – необов’язкові складники.

Примітка 2. Кожна з трьох назв-складників терміна може складатися з іменника та його означення чи означень (прикметники, дієприкметники чи іменники, що виражають ознаки пояснюваного іменника): електронний прилад для точного вимірювання атмосферного тиску,

алгоритм наближеного розв’язування осесиметричної задачі теплопровідності.

Назву дії у таких мовних конструкціях треба завжди позначати віддієслівним іменником, утвореним від дієслова недоконаного виду, тобто іменником, що означає загальну назву дії. Не можна в таких випадках вживати іменники, що означають подію (Г.9.2).

Активні дійові властивості суб'єктів дії[1] (їхню здатність чи призначеність виконувати дію, спрямовану на об’єкт дії[2]) треба позначати:

·         віддієслівними прикметниками, утвореними за допомогою суфіксів ‑льн(ий), ‑івн(ий) та ‑ч(ий) від основи інфінітива недоконаного виду: вимірювальний прилад, галь­мівний пристрій, виконавчий орган, або

·         іменниками, утвореними від відповідних прикметників за допомогою суфікса ‑ість: вибиральність (вибиральна здатність), гальмівність (гальмівна здатність) пристрою тощо (Г.9.3 ).

Пасивні дійові властивості об'єктів дії (їхню здатність чи призначеність виконувати пасивну роль у дії – піддаватися впливові суб’єкта дії) треба позначати:

·         віддієслівними прикметниками, утвореними за допомогою суфіксів ‑н(ий),  ‑овн(ий), ‑енн(ий), ‑анн(ий) від основи інфінітива доконаного виду: змінний тиск, виліковна хвороба, скориговний напрям, здеформовне тіло, здійсненна процедура, здоланна перешкода, або

·         іменниками, утвореними від відповідних прикметників за допомогою суфікса ‑ість: виліковність хвороби, скориговність напряму, здеформовність тіла тощо, здійсненність процедури, здоланність перешкоди (Г.9.4).

Неперехідні дійові властивості суб'єктів дії (їхню здатність чи призначеність виконувати неперехідну дію[3]) треба позначати:

·         віддієслівними прикметниками, утвореними за допомогою суфіксів: ‑к(ий), ‑лив(ий), ‑уч(ий), ‑ав(ий) , ‑ив(ий) від основи інфінітива недоконаного виду: летка олія, мінливий відтінок, плавучий док, світивий об’єкт, або

·         іменниками, утвореними від відповідних прикметників за допомогою суфікса ‑ість: леткість олії, мінливість відтінку, плавучість доку, світивість об’єкта тощо  (Г.9.5).

Не можна активні та неперехідні дійові властивості суб'єктів дії позначати активними дієприкметниками (Г.9.6). Наприклад:

неправильно:              ріжучий інструмент,                      плаваючий док;

правильно:                  різальний інструмент,        плавучий док.

Ознаки стану об'єктів, спричиненого подіянням на них суб’єктів (подією), треба позначати:

·         пасивними дієприкметниками доконаного виду, утвореними від основи інфінітива доконаного виду за допомогою суфіксів ‑н(ий), ‑т(ий): змінений тиск, заправлена балка, вилікувана хвороба, скоригований напрям, здеформоване тіло, вимитий ґрунт, або

·         іменниками, утвореними від відповідних дієприкметників за допомогою суфікса  ‑ість: скоригованість напряму, здеформованість тіла, вимитість ґрунту тощо  (Г.9.7).

Ознаки стану об'єктів, спричиненого діянням на них суб’єктів (перебуванням у процесі), треба позначати:

·         пасивними дієприкметниками недоконаного виду, утвореними від основи інфінітива недоконаного виду за допомогою суфіксів ‑н(ий), ‑т(ий): змінюваний тиск, виліковувана хвороба, коригований напрям, деформоване тіло, митий ґрунт, або

·         іменниками, утвореними від відповідних дієприкметників за допомогою суфікса ‑ість: коригованість напряму, деформованість тіла тощо (Г.9.8).

Не можна дієприкметники недоконаного виду як засіб позначання стану, спричиненого перебуванням у дії, вживати для позначання:

·         стану, спричиненого подією (Г.9.7), або

·         здатності об'єкта піддаватися дії (Г.9.4),

Такі поняття треба позначати за­собами прямої призначеності, зазначеними в п.п. Г.9.8, Г.9.7 та Г.9.4, наприклад:

·         коригований напрям – напрям, що перебуває у процесі коригування (Г.9.8);

·         скоригований напрям – напрям, який уже скориговано (Г.9.7);

·         скориговний напрям – напрям, який можна скоригувати (Г.9.4);

·         коригованість напряму – характеристика стану напряму, що перебуває в процесі коригування, наприклад: поточна швидкість коригування напряму (Г.9.8);

·         скоригованість напряму – характеристика стану напряму, який вже скориговано, наприклад: величина, на яку скориговано напрям (Г.9.7);

·         скориговність напряму – характеристика здатності напряму під­даватися коригуванню, наприклад: максимально можлива швидкість коригування напряму (Г.9.4).

Назви активних і пасивних учасників процесу (суб'єктів чи об'єктів) треба позначати віддієслівними іменниками, найпоширенішими твірниками яких є суфікси ач, ник, ар та ін.: подрібнювач, пальник, копіювальник, кресляр. Не рекомендовано вживати для цього прикметники чи дієприкметники в іменниковому значенні:

неправильно: напрямна чи напрямляюча,   правильно: напрямник чи напрямниця;

неправильно: комлектуючі, комлектуюча,           правильно: комплектовання, комплектівка;

неправильно: складова,                                правильно: складник.

Віддієслівні іменники із суфіксом –к(а) можна вживати на позначення об’єктів, суб’єктів та наслідків дії і не можна вживати на позначення дії чи події (Г.9.10):

неправильно: оцінка (дія),                            правильно: оцінка (наслідок дії),

оцінювання (дія),  оцінення (подія);

неправильно: викрутка (дія),                       правильно: викрутка (інструмент);

викручування (дія), викручення (подія);

Добираючи терміни для стандартування, слід віддавати перевагу термінам українського походження перед запозиченими. Однак, у разі доцільності запозичення, іншомовні терміни треба пристосовувати до законів української мови (асимілювати). Зокрема, запозичаючи назву процесу, треба, насамперед, від іншомовного слова утворити українське дієслово недоконаного виду, а далі – всі необхідні похідні слова, наприклад так, як відбулося з похідними від запозиченого слова форма: процес – формувати, формування, сформувати, сформування; наслідок – формовання, формація тощо. Не можна стандартувати іншомовні іменники на позначення дії, що закінчуються на ‑ція, ‑інґ, ‑мент та ін., які не даватимуть змоги розрізняти поняття дії і події і тим руйнуватимуть структуру української мови. Такими іменниками можна позначати інші поняття: наслідки дії, об’єкти, суб’єкти тощо, наприклад: процес – публікування, сляб(інґ)ування, сортування; об’єкт – публікація, сляб, слябінґ, сорт, асортимент (Г.9.11).

Таблиця 1

Дієслова та віддієслівні іменники для позначання дії, події, наслідку та інших понять (згідно з ДСТУ 3966, Додаток Г, п.п. Г.4.1, Г.9.1, Г.9.2)

Дія

(те, що відбувалося, відбувається чи відбуватиметься)

Подія

(те, що відбулося чи відбудеться)

Наслідок, об’єкт, стан та ін.

ввóдити, ввóдження, вводíння

ввéсти, ввéдення

ввід

вибирáти, вибирáння

ви́брати, ви́брання

ви́бір

вивóдити, вивóдження, виводíння

ви́вести, ви́ведення

ви́від

виділя́ти, виділя́ння

ви́ділити, ви́ділення

ви́діл [1; 3]

викóнувати, викóнування

ви́конати, ви́конання[4]

ви́кін

викладáти, викладáння

ви́класти , ви́кладення

ви́клад

вимíрювати, вимíрювання

ви́мірити[5], ви́мірення

ви́мір

випробóвувати, випробóвування

ви́пробувати, ви́пробування[6]

ви́проба [1; 4; 7]

вирізáти, вирізáння

ви́різати, ви́різання

ви́різ

виробля́ти, виробля́ння

ви́робити, ви́роблення

ви́ріб

відбирáти, відбирáння

відібрáти, відібрáння

відбíр

відгалýжувати, відгалýжування

відгалýзити, відгалýження

відгалýзок, відгалýзина [6]

віднóвлювати, віднóвлювання

віднови́ти, віднóвлення

віднóва [1; 2; 6] відновок [2]

відхиля́ти, відхиля́ння

відхили́ти, відхи́лення

вíдхил [1; 3; 4; 6–8]

внóсити, внóшення, вносíння

внести́, внéсення

внéсок

деформувáти, деформувáння

здеформувáти, здеформувáння

деформáція

діли́ти, дíлення

Поділи́ти, подíлення

пóділ

заувáжувати, заувáжування

заувáжити, заувáження

заувáга [1; 3; 7 ;9]

звóдити, звóдження, зводíння

звéсти, звéдення

звíд [1–7]

комбінувáти, комбінувáння

скомбінувáти, скомбінувáння

комбінáція

контролювáти, контролювáння

проконтролювáти, проконтролювáння

контрóль (служба, засіб)

користáти, користáння, використóвувати, використóвування

ви́користати, ви́користання[7]

ви́користаність кóристь

крéслити, крéслення

накре́слити, накре́слення

крéсленик[8] [1; 4; 7; 10]

модифікувáти, модифікувáння

змодифікувáти, змодифікувáння

модифікáція

монтувáти, монтувáння

змонтувáти, змонтувáння

монтáж

навантáжувати, навантáжування

навантáжити, навантáження

навантáга[9]

[1; 7; 10; 11; 12];

надходити, надходження

надійти, надійдення

надхíд

називáти, називáння

назвáти, назвáння

нáзва

напрýжувати, напрýжування

напрýжити, напрýження

напрýга

облáднувати, облáднування

обладнáти, обладнáння

облáддя [9; 10],

облáда [4],

обладýнок [1; 4]

орієнтувáти, орієнтувáння

зорієнтувáти, зорієнтувáння

орієнтáція, зорієнтóваність

оцíнювати, оцíнювання

оціни́ти, оцíнення

оцíнка

пáдати, пáдання[10]

(в)упáсти, (в)упáдення

упáд [1; 3; 7]; упáдина

перевóзити, перевóження, перевозíння

перевезти́, перевéзення

перевíз

передавáти, передавáння

передáти, передання

передáча

позначáти, позначáння

познáчити, познáчення

познáка [1; 3; 7]

покáзувати, покáзування

показáти, показáння

пóказ [1–3; 6]

покривáти, покривáння

покри́ти, покриття́

пóкрив[11] [1–4; 9; 10]

публікувáти, публікувáння

опублікувáти, опублікувáння

публікáція, опублікóваність

редагувáти, редагувáння

зредагувáти, зредагувáння

редáкція, зредагóваність

реєструвáти, реєструвáння

зареєструвáти, зареєструвáння

(запис в реєстрі) реєстрáція

розгалýжувати, розгалýжування

розгалýзити, розгалýження

розгалýзок, розгалýзина

рознімáти, рознімáння

розня́ти, розняття́

рóзнім [7; 11]

розробля́ти, розробля́ння

розробити, розрóблення

розрóбок; розрóбка

сполучáти, сполуча́ння

сполучи́ти, сполýчення

сполýка

стандарт(из)увáти, стандарт(из)увáння

застандарт(из)увáти, застандарт(из)увáння

стандáрт, стандартизáція

застандар-т(из)óваність

управля́ти, управля́ння[12]

упрáва, управник

ухвáлювати, ухвáлювання

ухвали́ти, ухвáлення

ухвáла

 

Сполучність деяких слів з віддієслівними іменниками, що означають дію чи подію

Слова, з якими треба сполучати віддієслівні іменники, утворені від інфінітива недоконаного виду, що означають дію (те, що відбувалося, відбувається чи має відбуватися)

 

Слова, з якими треба сполучати віддієслівні іменники, утворені від інфінітива доконаного виду, що означають подію (те, що відбулося чи має відбутися)

тривалість

 

 

 

 

 

 

 

завжди

 

 

момент

 

 

 

     завжди

 

 

 

 

 

     здебільшого

засоби

 

мить

способи

 

свідоцтво

метод

 

посвідка

методика

 

акт

правила

 

дата

технологія

 

день

процедура

 

місяць

функція

 

рік

порядок

 

план

настанови

 

звіт

рекомендації

під час

в процесі

 

після

Приклади:

тривалість передавáння

 

момент передання́

правила приймáння

 

акт (про) прийняття́

процедура затвéрджування

 

дата затвéрдження

засоби викóнування

 

звіт про ви́конання

технологія складáння

 

момент склáдення.

процедура подавáння

 

день подáння

настанови щодо впровáджування

 

дата впровáдження

порядок видавáння

 

рік видання́

засіб пакувáння

 

свідоцтво про упакувáння

метод розв’я́зування

 

час (момент) розв’язáння

функція перетвóрювання

 

після перетвóрення

спóсіб готувáння

 

пóсвідка про відря́дження

 

Таблиця 2.

Приклади віддієслівних прикметників та дієприкметників

(згідно з ДСТУ 3966, Додаток Г, п.п. Г.9.3, Г.9.4, Г.9.7, Г.9.8 )

Віддієслівні прикметники, що означають призначеність чи здатність суб’єкта виконувати дíяння (перехідну дію)

Дієприкметники,

що означають пасивний стан об’єкта, спричинений спрямованим на них:

Віддієслівні прикметники, що означають призначеність чи здатність об’єкта піддаватися дíянню  (перехідній дії)

дíянням

(перехідною дією)

подíянням

(перехідною подією)

викладáльний

виклáданий

ви́кладений

викладни́й

вимíрювальний

вимíрюваний

ви́мірений

вимірни́й

випробóвувальний випробóвчий

випробóвуваний

ви́пробуваний

випробни́й випробóвний

віднóвлювальний

віднóвчий

віднóвлюваний

віднóвлений

віднóвний

відтвóрювальний

відтвóрюваний

відтвóрений

відтвóрний

гармонізувáльний

гармонізóваний

згармонізóваний

згармонізóвний

деформувáльний

деформóваний

здеформóваний

здеформóвний

екранувáльний

екранóваний

заекранóваний

заекранóвний

застосóвувальний застосóвчий

застосóвуваний

застосóваний

застосóвний

зберігáльний

зберíганий

зберéжений

зберéжний

здíйснювальний

здíйснюваний

здíйснений

здійснéнний

йменувáльний

йменóваний

найменóваний

найменóвний

класифікувáльний

класифікóваний

покласифікóваний

покласифікóвний

комбінувáльний

комбінóваний

скомбінóваний

скомбінóвний

конвертувáльний

конвертóваний

сконвертóваний

сконвертóвний

кооперувáльний

кооперóваний

скооперóваний

скооперóвний

коригувáльний

коригóваний

скоригóваний

скоригóвний

модифікувáльний

модифікóваний

змодифікóваний

змодифікóвний

модернізувáльний

модернізóваний

змодернізóваний

змодернізóвний

навантáжувальний

навантáжуваний

навантáжений

навантáжний

називáльний

нази́ваний

нáзваний

називни́й

нанóшувальний

нанóшуваний

нанéсений

наносни́й

напрýжувальний

напрýжуваний

напрýжений

напружни́й

керівни́й

(не)керóваний

(не)скерóваний

(не)скерóвний

передбачáльний

(не)передбáчуваний

(не)передбáчений

(не)передбачни́й

прогнозувáльний

(не)прогнозóваний

(не)спрогнозóваний

(не)спрогнозóвний

обґрунтóвувальний обґрунтóвчий

обґрунтóвуваний

обґрунтóваний

обґрунтóвний

обрóблювальний обрóбчий

обрóблюваний

обрóблений

обробни́й

обслугóвувальний обслугóвчий обслýжувальний

обслугóвуваний обслýжуваний

обслугóваний обслýжений

обслугóвний обслужни́й

орієнтувáльний

орієнтóваний

зорієнтóваний

зорієнтóвний

оцíнювальний

оцíнюваний

оцíнений

оцінéнний

очищáльний

очи́щуваний

очи́щений

очисни́й

пакувáльний

пакóваний

упакóваний

упакóвний

перевіря́льний

перевíряний

перевíрений

перевірни́й

покривáльний

Покри́вáний

покри́тий

покривни́й

простéжувальний

простéжуваний

простéжений

просте́жний

публікувáльний

публікóваний

опублікóваний

опублікóвний

редагувáльний

редагóваний

зредагóваний

зредагóвний

реєструвáльний

реєстрóваний

зареєстрóваний

зареєстрóвний

ремонтувáльний

ремонтóваний

відремонтóваний

відремонтóвний

рознімáльний

рознíманий

розня́тий

рознімни́й

розрóблювальний розрóбчий

розрóблюваний

розрóблений

розробни́й

специфікувáльний

специфікóваний

розспецифікóваний поспецифікóваний

розспецифікóвний поспецифікóвний

стандарт(из)увáльний

стандарт(из)óваний

застандарт(из)óваний

застандарт(из)óв­ний

уніфікувльний

уніфікóваний

зуніфікóваний

зуніфікóвний

статкувáльний

устаткóвувальний устаткóвчий

статкóваний

устаткóвуваний

устаткóваний

устаткóвний

 

1. Словник української мови (в 11-ти томах). – К.: Наукова думка, 1970–1980. 2. Словарь української мови (в 4-х томах) / Б.Грінченко.– К.: «Наукова думка», 1996. 3. Орфографічний словник української мови: Близько 120 000 слів. / Уклад.: С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко.– К.: «Довіра», 1994.– 864с. 4. Російсько-український словник (у 3-х томах) – К: Наукова думка, 1970. 5. ДСТУ 3966-2000 «Засади і правила розробляння стандартів на терміни та визначення понять». 6. Словник технічної термінології / І.Шелудько, Т.Садовський. – К.: Державне видавництво України, 1928.– 588c. 7. Російсько-український словник наукової і технічної мови / О.Войналович, В.Моргунюк – К.: Вирій, Сталкер, 1997.– 256с. 8. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В.В.Гейченко, В.М.Завірюхіна, О.О.Зеленюк та ін. – К.: Наук. думка, 1998.– 892с. 9. Міжнародна класифікація товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) – К.: Державне патентне відомство України, 1997. 10. Покажчик ключових термінів до Міжнародної патентної класифікації – К.: Державне патентне відомство України, 1997. 11. Російсько-український науково-технічний словник / В.Перхач, Б.Кінаш – Львів, 1997. – 456с. 12. Російсько-українсько-англійський військовий словник / В.Карачун, І.Черненко, С.Чиж та ін. – К., Техніка, 2001. – 750с.

 

 [1] Суб’єкт дії – особа чи предмет, дія якого спрямована на об’єкт дії – обов’язково інший предмет чи особу.

 [2] Об’єкт дії – предмет чи особа, що зазнає впливу від дії на нього суб’єкта дії. 

 [3] Перехідна дія – дія суб’єкта дії, спрямована на об’єкт дії (обробляти, різати).

Неперехідна дія – дія, у якій немає об’єкта дії або його не можна вирізнити (до неперехідної дії належать: взаємодія – перетинатися, радитися; дія, спрямована на себе, – змінюватися,  згинатися;  дія, ні на кого й ні на що не спрямована, – летіти, падати).

 [4] Слово «виконáння» утворено всупереч правилам словотворення (бо немає дієслова «виконáти») і його вживання в значенні дії, події та наслідку скальковано з російського «исполнéние».

 [5] Дієслово “виміряти” не подано свідомо через те, що його доконаний і недоконаний вид відрізняється лише наголосом, адже в термінології краще вживати форми які відрізняються явно.

 [6] Слово «випрóбування» утворено всупереч правилам словотворення (будову дієслова «випрóбувати» скальковано з російського “испы́тывать”, українські дієслова: про́бувати, ви́пробувати і випробо́вувати) і  вживання «випрóбування» в значенні дії, події та наслідку також скальковано з російського «испыта́ние».

 [7] Слово «використáння» утворено всупереч правилам словотворення (бо немає дієслова «використáти») і його вживання в значенні дії та події скальковано з російського «испóльзование».

[8] Крім слова крéсленик у словниках є ще креслюнок, проте його скальковано із слова малюнок всупереч правилам словотворення. Віддієслівні іменники, що означають наслідок дії, на ‑унок (‑юнок) утворюються від дієслів на –увати (‑ювати): малювати – малюнок; пакувати – пакунок; рахувати – рахунок тощо, а від дієслів на –ити – іменники на –еник: варити – вареник тощо.

[9] ДСТУ 3647-97, ДСТУ 3801-98, ДСТУ 3896-99.

[10] Слово «падíння» і його вживання в значенні дії і події скальковано з російського «падéние» (за схемою: ветер – вітер), і воно не походить ні від падати, ні від упасти.

[11] Слово «пóкрив» треба вживати скрізь де йдеться про наслідок дії «покривати» [1; 7; 9; 10], а не тільки там, де це дозволяє російська мова (волосяной покров, травяной покров тощо).

[12] Слово «управлíння» і його вживання в значенні дії і підрозділу установи скальковано з російського «управлéние» (за схемою: ветер – вітер).

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології