ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«Проблеми української термінології»

№ 620


Блудша М. Гніздо термінів на позначення явищ, пов'язаних із магнетизмом, за термінологічними словниками XX сторіччя / Марина Блудша // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2008. № 620. – С. 182–192.


     

Марина Блудша

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

Гніздо термінів на позначення явищ, повязаних із магнетизмом, за термінологічними словниками ХХ сторіччя

 

© Блудша М., 2008

 

Досліджено структурні зміни гнізда термінів, пов’язаних із поняттям магнетизму, протягом ХХ сторіччя. Розглянуто орфографічні та морфологічні (словотворчі) видозміни цього гнізда, природний його розвиток та вплив зовнішніх чинників.

 

It was investigated the structural changes of term family related to phenomenon of magnetism within 20th century. It was examined orthographical and morphological transformations of this term family, its natural development and the influence of outer factors.

 

Мета роботи – дослідити еволюцію гнізда термінів на позначення явищ, пов’язаних із магнетизмом, за термінологічними словниками ХХ сторіччя.

 

1. Етимологічна розвідка. Логічно почати з академічного етимологічного словника. Словник фіксує твірне слово нашого термінологічного гнізда магнíт [діал. мáґнес] та похідні слова магнетизéр, магнети́зм, магнéтик, магнети́т [мáґнит], магнíтик, магнети́чний, магнетизувáти, магнíтити [маґнесувáти], намагнíчувати, розмагнíчувати(-ся), розмагнíчений [ЕС, с.  355]. Отже, у лексичному гнізді слова магніт із 12 похідників 6 слів (із так званими діалектизмами 8) мають інший корінь. Постає питання: як твірне слово магніт могло утворити похідники з іншим коренем: магнетизм, магнетик, магнетит тощо? Зі словникової статті ми також дізнаємося, що слово магніт: «запозичено в давньоруську мову з грецької, форми з голосним е [підкреслення наше, М.Б.], пізніше, через посередництво західноєвропейських і латинської мов; гр. Μαγνήτις (λίθος) «магнесійський (камінь), магніт» є прикметниковою формою, пов’язаною з Μαγνησία «Магнесія» (назва півострова й міста)». Постає друге питання: якщо з грецької мови запозичено форми з голосним «е» в корені, то чому тепер маємо на цьому місці «і»? Не прояснює ситуації й заувага про вплив латинської та західноєвропейських мов, адже ці мови запозичили це слово (та похідники) з літерою «е»: лат. magnēs (род.в. magnētis), нім. Magnet, англ. magnet, іт. magnète, ісп. magneto тощо.

Звернімося до інших джерел. Етимологічно-семантичний словник української мови І. Огієнка також подає слово «магніт» із вказівкою на його походження з грецької мови [Огієнко І, с. 19], зазначивши, однак, що грецька мова була лише етимологічним джерелом позики, а історичним джерелом була мова німецька (Magnet). У Стилістичному словникові (1924 р.) Огієнко подав це слово в інакшому написанні: «Мáгни́т – з гр. mαγνήτις, давнє магнитъ, в Галичині маґнет, маґнетний» [Огієнко ІІ, с. 220]. Отже, у грецькій мові маємо Μαγνήτις (λίθος) та Μαγνησία, в обох словах корінь містить літеру η. Проте є два варіанти передавання її в українських запозичених словах. І. Огієнко вважав, що відповідний звук в Україні вимовляли лише як и [Огієнко ІІ, с. 169]. А. Білецький у перекладі Геродота послідовно передає її через е. В українському перекладі підручника Вступ до грецької мови Нового Завіту Джеймса Светнама також зазначено, що грецький звук η українська мова передає як е [Светнам, с. 16]. Лексикон Словенороський Памва Беринди містить слово «маґнес» [Беринда, с. 221]. Словник писемної та книжної української мови XV-XVIIІ ст. Є. Тимченка фіксує слово макгнесъ» із посиланням на Ключъ разумђнія І. Галятовського [Тимченко, с. 418]. Отже, давньоукраїнська мова передавала грецьку η через е – «маґнес», а грецьку γ – через ґ (в давніших джерелах кг). Наприкінці ХІХ ст., українську фізичну термінологію творено під впливом західно-європейських мов, зокрема німецької, де Magnet та інші похідники зберегли латинську орфографію. У Материялах до фізичної термінольоґії В. Левицького подано 8 українських відповідників до німецьких термінів – маґнет, елєктромаґнет, маґнетний, елєктромаґнетний, маґнетизм, маґнесувати, маґнесованє і намаґнесованє. Тож вказівка І. Огієнка на німецьку мову як на історичне джерело позичання набуває неабиякої ваги: якщо терміном це слово стало під безпосереднім впливом німецької, то чи так уже важливо, як саме вимовляли в нас грецьку η?

Саме в такій формі – маґнет – функціював цей термін в українській фізичній термінології на зламі ХІХ–ХХ сторіч. У цьому можна легко впевнитися вже з назв статей у Збірнику математично-природописно-лікарської секції НTШ у Львові: «Елєктромаґнетна теорія сьвітла і филї елєктричні» В. Левицького (1897), «Елєктромаґнетна теорія лучистого тисненя» В. Кучера (1916), «Із сучасних дослідів над маґнетизмом» Р. Цегельського (1916) тощо. Не обійшлося тут і без впливу польської мови, яка «магнесійський камінь» називає маґнесом (magnes) [Огієнко І, с. 19].

Щодо паралельності написання г/ґ у слові магнет, пояснення знаходимо в І. Огієнка: «Вимовою звука г як h, а не g українці займають особливе становище серед словянського світу. [...] Але сусіди українців знали переважно г=ґ і цю свою вимову почали потроху защіплювати й українцям; від своїх сусідів, особливо від поляків, українці позичили дуже багато слів, а разом з тим і вимову г=g» [Огієнко ІІ, с. 96].

Звернімося до загальномовних українських словників початку й середини ХХ сторіччя. Русско-малороссійскій словарь Є. Тимченка (1897) перекладає слово магнитъ як ма́кгнесъ (і відповідно макгнеты́чный, макгнеты́змъ), а намагничивать як макгнесува́ты, умакгнесува́ты. У Словнику Грінченка зафіксовано варіанти магніт і маґнес, а також назву процесу – маґнесувати. (До речі, цікаво, що слово «маґнес» в Етимологічному словнику української мови подано з позначкою діал.). Академічний Російсько-український словник А. Кримського і С. Єфремова містить лише магнет в усіх наведених похідниках та терміносполуках.

 

2. Аналіз термінологічних словників. Наявні у словниках1 терміни зведено в Таблицю. За формально-семантичним принципом, залежно від позначуваного поняття й граматичної категорії, їх поділено на 5 груп: обєкт, ознака, явище, процес (дієслово), процес (віддієслівний іменник). На першому місці стоїть слово, що його автори словника рекомендують до вжитку, далі подано факультативні терміно-варіанти. Другорядні терміноваріанти взято у квадратні дужки. Періодизацію розвитку науково-технічної термінології подаємо за М. Ганіткевич та А. Зелізним, а також Г. Наконечною, а саме: 1848–1917 рр. – стихійне нагромадження термінів; 1917–1921 рр. – пошуки термінологічних варіантів; 1921–1933 рр. – уґрунтування наукової термінології; 1933–1990 рр. – під знаком термінологічних Бюлетенів АН УРСР; від 1990 р. і дотепер – термінографічна праця в незалежній державі. Перші два періоди об’єднано, бо до 1917 р. видано лише 2 словники, дотичні до обговорюваної теми.

2.1 Пошуки термінологічних варіантів (1898-1920 рр.). У шести словниках, що припадають на перший період (1898–1920), зафіксовано 5 терміноваріантів: маґнет, магнес (маґнес), магніт, тягунець і морське залізо. Маґнет ‑ двічі, магнет – 1 раз, магнес – 3, маґнес – 1, магніт – 1 раз. Лише 2 словники цього періоду містять слово магнесовий. У називанні ознаки теж нема одностайності. У словниках маємо маґнетний/магнетний, магнетичний та магнітний (останні 2 варіанти фіксує той самий словник – Вікул, 1918). Водночас всі словники одностайно називають явище магнетизму, відмінне хіба що написання (маємо 3 форми з г, і 2 – з ґ). Щодо дієслова, то 3 словники з 4 пропонують магнесувати (1 варіант – з ґ), 1 словник – маґнетувати. Найповнішу парадигму словоформ у категорії «процес», переданих дієсловом, містить фізичний словник Олени Курило 1918 р.: намаґнетовувати, намаґнетувати(-ся) і маґнетизувати, а також маємо дієприкметник намаґнетований. Терміни, висловлені віддієслівними іменниками, знаходимо лише у трьох словниках: (на-)маґнесованє, маґнетизування, магнетизовання.

2.2 Уґрунтування наукової термінології (1921–1932 рр.). Другий, найплідніший період пов’язаний з Інститутом Української Наукової Мови (ІУНМ). У таблиці зафіксовано 13 словників, виданих протягом «золотого десятиріччя», із них 11 видано безпосередньо ІУНМ (пізніше НДІМ2) або за його участю. В усіх словниках цього періоду на першому місці стоїть термін магнет (є єдиний виняток: у технічному словнику В. Дубровського – маґнес). Лише 1 словник ІУНМ (Ів. Шелудька, 19323) фіксує варіант маґнет . Серед периферійних термінів маґнет бачимо двічі, магнес – тричі, маґнес – 1 раз, магніт – тричі (скрізь із посиланням на словник Грінченка); 1 раз маємо також магнит. Отже, переважно в термінологічних словниках упродовж 20-х років усталився термін магнет. Лише один раз у словниках «золотого десятиріччя»4 бачимо слово магнетичний (Дармороси, 1926), у решті випадків на першому місці подано магнетний. І навіть у словнику Дарморосів цей випадок є винятковим, бо не узгоджується із зафіксованим там само терміном електромагнетний. Прикметник з суфіксом -ов- (магнесовий та маґнесовий) містять лише 2 словники. Термін магнетизм в усіх словниках зазначеного періоду має незмінну форму. Дієслово на позначення процесу словники «золотого десятиріччя» подають здебільшого як магнетувати (5 із 7 словників), крім того маємо маґнесувати та намагнетовувати/намагнетувати (у двох випадках – додатково до магнетувати). В одному словнику зафіксовано зворотну дію розмагнетовувати/ розмагнетувати і в одному маємо віддієслівний іменник розмагнетовування. Терміни на позначення процесу, висловлені віддієслівним іменником, зафіксовано лише в 3 словниках (у 2 маємо назву і процесу, і його наслідку). Усі похідники від основних термінів, зафіксовані у словниках цього періоду, мають корінь магнет. Загалом словники «золотого десятиріччя» свідчать, що в українській термінології на початок 30-х років усталилися основні терміни на позначення явищ і процесів, пов’язаних із магнетизмом, сформувався повноцінний словотвірний ланцюжок.

2.3 Під знаком термінологічних бюлетенів (1934–1990 рр.) Фізичний термінологічний бюлетень 1935 р.5 радикально змінює картину: частину термінів, пов’язаних із поняттям магнетизму, подано у цілком відмінному, порівняно з попередніми роками, написанні: магніт, магнітний, магнітити, намагнітити/намагнічувати, проте – магнетизм. Автентичне написання зберіг лише термін на позначення явища: магнетизм. Непослідовно утворено й похідні терміни від магнітний: бюлетень містить варіанти магнетометр і магнітометр(-ія), магнетооптика, але магнітограф, магнітопровідність, магнітоелектричний тощо. Виробничий бюлетень (1935 р.) вторує фізичному, подаючи терміни магніт, магнітний, намагнічуючий зі спільним коренем «магніт», проте виконавця дії називає магнетчиком (до бюлетенів – магнетувальник).

Усі наступні термінні словники, видані в СРСР, взоровано за бюлетенями 1934–1935 рр.6, а українську термінологію творено згідно з їхніми настановами. Цікаво подивитися, як гніздо колись спільнокореневих слів поділилося на два табори. Отже, з одного боку маємо: (електро-)магніт(-ик), магнітний(-ість), магнітити/намагнічувати, намагнічування/намагнічення, магнітопровідність, магнітометр(-ія), магнітограф, магнітооптика, магнітоопір, магніторозвідка (-розвідування), магнітолог(-ія), магнітофон, магнітоелектричний. З іншого – магнетизм, магнетик, магнето, магнетон, магнетрон, магнетометр, магнетчик, магнетодинаміка. Перекинчиками-ренегатами між цими двома таборами були, зокрема, вже згадуваний магні/етограф (магнетограф подає лише Рос.-укр. словник фіз. термінології для сер. школи 1935 р.), магні/етометр (термін магнетометр як паралельний до магнітометра подають 3 із 7 видань: [Фіз. бюлетень, 1935], [Величко, 1961], [Матійко, 1961]), магні/етооптика (термін магнетооптика подає лише фізичний бюлетень). Як бачимо, словники-наступники бюлетенів навіть перевершують своїх наставників, і там, де бюлетень дозволяє корінь «магнет» (магнетометр, магнетооптика), наступники вживають «магніт».

Отже, мусимо констатувати, що провідною тенденцією IV періоду науково-технічної термінології (1933–1990 рр.), що його фактичним джерелом є термінологічні бюлетені 1934–1935 рр., є відверте зросійщення української термінології.

Завважмо, що у словниках, які видавала українська діаспора, терміни, пов’язані з поняттям магнетизму, зберігають своє звичне написання. Прикладом можуть слугувати словник А. Вовка (Англійсько-український словник вибраної лексики (природничі науки, техніка, сучасний побут) / Укл. Вовк А. – Нью-Йорк–Львів, 1998. – 277 с.) і М. Савчука (Deutsch-Ukrainisches electrotechnisches Worterbuch = Німецько-український електротехнічний словник. – Мюнхен: УТГІ, 1981).

2.4 Сплеск термінографічної діяльності в незалежній Україні. Із 11 опрацьованих термінологічних словників цього періоду, у 5 словниках твірним словом гнізда термінів, пов’язаних з поняттям магнетизму, є термін магнет; у 6 словниках – магніт; 1 словник подає подвійне написання всіх термінів вказаного гнізда. В одному зі словників першої категорії маємо навіть радикальніше нововведення: усі терміни утворено від кореня «маґнет». У словниках, що лишилися вірними радянській традиції, помітні однак певні зрушення: у подвійному написанні подано більше слів, ніж раніше [Кочерга, 1998]. У новітньому періоді науково-технічної термінології, позначеному низьким порогом чутливості до чужомов­них запозичень, привертає увагу спроба повернути в українську термінологію власномовний відповідник магнета – тягунець [Вакуленко, 1996]. Цікаво, що в цьому словнику цей термін сусідує з магнітом, а не магнетом, як того можна було чекати, а терміна магнетизм взагалі нема. У цьому ж словнику натрапляємо на авторські новотвори на додаток до чужомовних чи питомо українських термінів: післячин7 (в’язкість), магніторозтяг (магнітострикція).

Підсумовуючи, відзначимо, що словники останніх двох десятиліть зрушили справу знеросійщування української термінології з мертвої точки, і це попри брак підтримки з боку українського правопису, що й досі, на жаль, не унормував українське написання чужомовних слів. Матеріал опрацьованих словників останніх двох десятиліть свідчить, що одностайності в тому, чи бути гнізду термінів, пов’язаних з поняттям магнетизму, знову гніздом (тобто сукупністю спільнокореневих слів), поки що немає. Проте приблизно половина словникарів останнього періоду схильна творити всі терміни згаданого гнізда від одного кореня – магнет.

2.5 Висновки. Дослідивши поступ гнізда термінів, пов’язаних із поняттям магнетизму, протягом ХХ сторіччя і з’ясувавши, у якій формі в українській мові побутувало твірне слово досліджуваних термінів, можемо констатувати зовнішнє втручання в систему гнізда й теперішню його недосконалість. Те, що нині більше половини термінів гнізда мають корінь «магніт» є не природним явищем, умотивованим еволюційним розвитком, а наслідком примусового втручання в українську термінологію на початку 1930-х років. Репресивні термінологічні бюлетені й резолюції комісії НКО «в справі перевірки роботи на мовному фронті» перекреслили кількадесятирічне становлення української термінології, нав’язавши новий принцип термінотворення: «Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади» [пункт 12 з) «Резолюції Комісії НКО для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології»; Українська мова у ХХ сторіччі, с. 147]. Що це означає практично, ілюструє приклад гнізда термінів, пов’язаних із поняттям магнетизму. Починаючи від 30-х років ХХ сторіччя (конкретніше, після фізичного бюлетеня 1934 р.), гніздо перестає, власне, бути гніздом: уподібнившись у написанні до російської мови, терміни вже не утворюють сукупності спільнокореневих слів. Частина термінів зберігає корінь магнет (лише там, де він є в російській мові), але решта набуває нового – магніт.

Від початку 1990-х рр. до термінологічних словників починають повертатися питомі українські терміни та словотворчі моделі. Проте проблему повної реконструкції гнізда досі не розв’язано. Це надзвичайно ускладнює розвиток термінології, адже перед фахівцями й термінологами повсякчас постає проблема, від якої основи утворювати нові терміни. Наше дослідження є спробою розв’язати цю проблему.

Таблиця

Обєкт

Ознака

Явище

Процес (дієслово)

Процес

(віддієслівний іменник)

Словник

1

(елєктро-)маґнет

(елєктро-)маґнетний

маґнетизм

маґнесувати

(на-)маґнесованє

Левицький, 1898

2

магнес

 

 

магнесувати

 

Дубняк, 1917

3

маґнет [маґнес]

(елєктро-)маґнетний

маґнетизм

маґнетувати(-ся); намаґнетовувати/намаґнетувати(-ся);

Похідні: намаґнетований

маґнетизувати

маґнетизування

(через вплив, тертя)

Курило (физ.), 1918

4

магнес (магніт)

магнетичний, магнітний; магнесовий

магнетизм

магнесувати

 

Вікул, 1918

5

магнет

магнетний

магнетизм

 

магнетизовання

Пед. гурт, 1918

6

магнес

магнесовий

магнетизм

 

 

Галин, 1920

7

магнет [маґнет, маґнес, магніт]; маґнетит, магнетит

 

 

 

 

Курило (хем.), 1923

8

магнет [магнес, магніт]; в укр.-рос. тж маґнет, магнит]; магнетіт, (в укр-рос. маґнетит)

магнетний [магнітний;

в укр.-рос. частині також магнитний]; магнесовий

магнетизм

магнетувати [магнесувати, магнитувати]

 

Тутковський, 1923

9

(елєктро-)маґнес

 

 

маґнесувати, маґнетизувати

 

Дубровський, 1926

10

(електро-)магнет

магнетичний, але електромагнетний

Похідні: магнето-машинка

(електро-) магнетизм

намагнетовувати/намагнетувати

Похідні: намагнетований

 

Дармороси,

1926

11

(електро-)магнет

магнетний

Похідні: магнето (Ор.в. магнетом), магнето-зворушення; магнетоскоп

(електро-) магнетизм

магнетувати

 

Шелудько, Садовський,

1928

12

(електро-)магнет

(електро-)магнетний

електро- магнетизм

магнетувати, намагнетовувати/ намагнетувати

Похідні: намагнетований

магнетування

Полонський,

1928

13

(електро-)магнет [магнес]; магнетотримач

(електро-)магнетний

Похідні: магнето (Ор.в. магнетом), магнетоелектричний, магнетрон (магнетокерівна лямпа), магнетозворушення, магнетограф, магнетометер, магнетофон тощо

(електро-) магнетизм

магнетувати/ намагнетувати;

(електро)магнетизувати; розмагнетовувати/розмагнетувати; Похідні (на-)(роз-)магнетований, (роз-) магнетувальний, магнетувальність, електромагнетизований

магнетування/магнетовання; розмагнетовування/ розмагнетування; електромагнетизувáння, електромагнетизóвання, електромагнетизація

Шелудько,

1928

14

магнет

магнетний

магнетизм

 

 

Кисільов, 1928

15

магнет

(проти-), (електро-) магнетний

Похідні: магнетрон, магнетозворушення

 

магнетокерівний

 

Тимковський, 1930

16

магнет; магнетит

магнетний; Похідні: магнетометр(-ія) магнетолог, магнетозакривний

 

Похідні: магнетувальник

 

Василенко, Шелудько, 1931

17

(електро-)магнет; магнетотримач

магнетний; Похідні: магнето, магнетозворушення, магнетометр

 

Похідні: магнетувальник

 

Шелудько, 1931

18

(електро-)магнет [магнес, магніт]

магнетит

(електро-)магнетний; магнетитовий

Похідні: магнетність, магнетограф, магнетометр(-ія), магнетон, магнетооптика, магнетоскоп, магнетострикція, магнетохемія, магнетопровідність, магнетоелектричний

(пара-), (електро-) магнетизм

магнетувати [магнесувати], намагнетовувати/ намагнетувати [(на-)магнетити(-ся), намагнесувати, намагничувати/ намагнитити, намагнезовати]

Похідні: намагнетований [намагнетизований, намагнезований]

магнетування [магнетизування, намагнечування, магнезування, змагнечення] намагнетування/намагнетовання, розмагнетовування [розмагнетування, відмагнесовання]

Фаворський, 1932

19

(електро-)маґнет

(електро-)маґнетний

Похідні: маґнетофон, маґнетрон (маґнетокерівна лямпа), маґнетокристалічний, маґнетозворушення, маґнетопровід, маґнетострикційний

 

 

 

Шелудько, 1932

20

(електро-)магніт

(електро-)магнітний, магнітоелектричний Похідні: магнітність, магнетометр, магнітометр(-ія), магнетооптика, магнітограф, магнітопровідність

магнетизм

магнітити,

намагнічувати/намагнітити

Похідні: намагнічений

намагнічування/

намагнічення

Фіз. бюлетень, 1935

21

магніт

Похідні: магнітотримач

магнітний

Похідні: магніторушна сила, магнітометр

 

Похідні:

намагнічуючий, магнетчик

 

Виробничий бюлетень, 1935

22

(електро-)магніт

(електро-)магнітний

Похідні: магнетограф, магнітопровідність

(електро-) магнетизм

магнітувати

 

Рос.-укр. фіз. словник для сер. школи, 1935

23

магніт

магнітний

магнетизм

 

 

Кириченко, 1936

24

(електро-)магніт

магнетит, магнітик, магнетик

(електро-)магнітний,, магнітооптичний

Похідні: магнітнотвердий магнітножорсткий, магнето, магнетон, магнетрон, магнітомéтр(-ія), магнітоопір, магнітоелектричний, магнітострикційний

(електро-) магнетизм

 

 

Гейченко, 1959

25

(електро-)магніт

магнетит

(електро-)магнітний

Похідні: магнітограф, магнітомéтр(-ія), магніторозвíдка (-розвíдування)

(електро-) магнетизм

 

 

Головащук, 1959

26

(електро-)магніт

магнетит

(електро-)магнітний

Похідні: магнето, магнетрон, магніторушійний, магнітомéтр(-ія), магніторóзвідка, магнітофон, магнітоелектричний

магнетизм

 

 

Ковшуля, 1959

27

(електро-)магніт

магнетит, магнетик

(електро-)магнітний

Похідні: магнето, магнетометр, магнетон, магнетрон, магнітограма, магнітограф, магнітомéтр(-ія), магніторушійний, магнітолог,магнітооптика, магнітопровід

(електро-) магнетизм

 

 

Величко, 1961

28

магніт

магнетит

магнітотримач

магнетик

магнітний; магнетичний

Похідні: магнітність, магнето (маховичне), магнетон, магнетрон, магнетометр і магнітометр,магнітограф, магнітограма, магнітолог, магнетодинаміка, магнітооптика, магнітнорушійний, магнітокрокуючий

магнетизм

магнітити, магнетизувати(ся)

Похідні: магнетизований, магнетчик

магнетизація

Матійко, 1961

29

магнетит

магнітний

 

 

 

Вишняков, 1962

30

діамагнетик, парамагнетик, феромагнетик

(електро-)магнітний Похідні:, магнетон, магніторушійний

магнетизм

намагнічувати(ся)/розмагнічувати Похідні: намагнічуючий, намагніченість

намагнічування/

намагнічення

Біленко, 1979

31

магнет

магнетит

магнетний Похідні: магнетопис, магнето, магнетозапальник

магнетизм

магнетизувати Похідні: магнетизувальний, магнетизований

магнетизування

Sawczuk M., 1981

32

 

магнетичний, магнетний, магнітний (радянське); магнетолевітаційний

 

 

 

Вовк,1992,

Цит. Вовк,1998

33

(електро-)магнет

магнетний

Похідні: магнетодинаміка, магнетодіелектрик, магнетометр, магніко, магнетном’який, магнетність, магнетограма, магнеторушійний (магнетозворушний), магнетоскопія тощо

(електро-) магнетизм

магнетити/ намагнетити(-ся)

Похідні: магнечуваність,

намагнечений, намагнеченість, намагнечуючий (намагнечувальний)

намагнечування

(н. самочинне,

через вплив)

Коновалюк, 1993

34

магніт

магнетит

(електро-)магнітний, магнетитовий

Похідні: магнетоільменіт, магнетопірит, магнетоплюмбіт, магнітограма, магнітограф, магнітометр, магнітосфера

(електро-) магнетизм

Похідні: намагніченість

намагнічування/ намагнічення

розмагнічування

Ципко, 1993

35

(електро-)магніт

магнетит, магнітик, магнітотримач, магнетик

(електро-)магнітний, магнетичний

Похідні: магнето, магнетодинаміка, магнітогідродинаміка, магне/ітооптика, магне/ітодіелектрик, магне/ітометр, магнетон, магне/ітоопір, магнетрон, магне/ітострикція, магнетохімія, магне/ітоелектричний, магніко, магнітограма, магнітограф, магніторушійний

(електро-) магнетизм

намагнічувати(-ся)/

(на-)магнітити

розмагнічувати(-ся)/ розмагнітити(-ся)

Похідні: на(роз-)- магнічувальний,на(роз)магнічений, намагніченість

намагнічування/ намагнічення

розмагнічування

магнетизація

Лискович, 1994

36

(електро-)магні/ет магнетик

(електро-)магні/етний

Похідні: магнето, магнетометр, магнетрон (із внутрішнім навантаженням), магні/етограма, магні/етограф, магні/еторушійний, магні/етодинаміка, магні/етодіод, магні/етола, магні/етологія, магні/етофон, магні/етоелектрика тощо

(електро‑) магнетизм

Похідні: намагні/ечений, намагні/еченість, намагні/ечуваний, намагні/ечувальний (намагні/ечуючий, що (який) намагні/ечує)), самонамагні/ечу-вальний (що (який) намагні/ечується); розмагні/ечений, розмагні/еченість, розмагні/ечуваний (що (який) розмагні/ечують), розмагнічування, розмагні/ечувальний/ розмагні/ечуючий (що (який) розмагні/ечує), розмагнічувач, саморозмагні/етний

намагні/ечування,

намагні/ечення

Рицар, 1995

37

(електро-)маґнет

маґнетит

(електро-)маґнетний

Похідні: маґнетоелектрична машина (маґнето, індуктор), маґнетогідродинаміка, маґнетооммет(е)р, маґнетооптика, маґнетоґрама, маґнетоґраф, (електро-) маґнетомет(е)р, маґнетофон (маґнетний мікрофон) тощо

(електро‑) маґнетизм

намаґнечувати

Похідні: намаґнечуваність, здатний намаґнечуватись, намаґнечувач

намаґнечування (збудження)

Чабан, 1996

38

магніт, тягунець

магнітний

Похідні: магнітострикція (магніторозтяг)

 

 

 

Вакуленко, 1996

39

магнет

магнетит

магнетик

(електро-)магнетний

Похідні: магнетогальмівний, магнетогідродинаміка, магнетодинаміка, магнетооптика, магнетограф, магнетоопір, магнетоскоп, магнетофон, магнетосфера

(електро-) магнетизм

магнетувати/ намагнетувати

знемагнетити

Похідні: на(зне-)-магнетований,

(на-)магнетованість, магнетовність, (зне-)магнетувальний

магнетування/ магнетовання

знемагнетування

Козирський, Шендеров-ський, 1996

40

(електро-)магніт

магнетит

магнетик

(електро-)магнітний Похідні: магнето, магнетон, магнетоопір, магнетохімія, магнетрон, магнітогідродинаміка, магнітограма, магнітограф

(електро-) магнетизм

намагнічувати/ намагнітити

розмагнічувати/ розмагнітити

Похідні: намагнічувальний, намагнічуючий, намагніченість

намагнічування/

намагнічення

 

розмагнічування

Карачун, 1997

41

 

(електро-)магнетний

Похідні: магнеторушійний, магнетопровідність, магнетопружний тощо

 

магнетувати(ся), намагнетовувати(ся)/намагнетувати(ся), знемагнетóвувати/знемагнетувáти. Похідні: намагнетóвуючи/ магнетуючись; магнетувáльний; магнетівнй, намагнетóвний, що магнетує; (на)магнетований, намагнетóвуваний, магнеткий; намагнетóвність/намагнетóваність; + така сама парадигма з префіксом зне-

магнетування, намагнетовування/

намагнетування;

знемагнетóвування/

знемагнетувáння

Войналович, Моргунюк, 1997

42

(електро-)магнет

електромагнетний

Похідні від магнетний: магнеторушійна сила, магнетодіелектрик, магнетоматеріяли, магнетомеханіка, магнетопровід, магнетофон тощо

електро-магнетизм

магнетувати/ намагнетувати,

магнетити/ намагнетити;

розмагнечувати/ розмагнетити

Похідні: (на-)магнетувальний/ магнетóваний, намагнéтний; намагнечений, намагнеченість;

розмагнечувальний/ розмагнечуваний, розмагнéтний, розмагнечений

магнетування, намагнечування

Перхач, 1997

43

(електро-)магніт

магнетит

магнетик

(електро-)магнітний Похідні: магнето, магнетодинаміка, магнітооптика, магнетодіелектрик, магне/ітометр, магнетон, магнетрон, магніко, магнітоваріаційний, магнітообертальний, магнітогазодинаміка, магнітограф, магнітозона, магнітоопір

(електро-) магнетизм

намагнічувати(-ся)/ намагнітити

розмагнічувати/розмагнітити

Похідні:на(роз)магнічений(ість), намагнічувальний, розмагнічувальний, розмагнічуючий

намагнічування/ намагнічення

 

розмагнічування

Гейченко, 1998

44

(електро-)магніт

магнетит

магнітик

магнетик

(електро-)магнітний

Похідні: магнето, магнетометр, магнетон, магнетрон, магнетоелектроніка, магніко, магнітограма, магнітограф, магніторушійний, магнітодіелектрик, магнітооптика, магнітометр, магнітоелектричний, магнітопровід, магніторозвідка, магнітотека тощо; (дієприкметник) магнітоуправляний, магнітокеруваний, магнітокеро(ву)ваний; (властивість) магнітоуправний, магнітокеровний

(електро-) магнетизм

намагнічувати(-ся)/ намагнітити(-ся)

розмагнічувати(-ся)/

розмагнітити(-ся)

 

Похідні: на(роз-)-магнічуючий,

на(роз-)-магнічувальний,

на(роз-)магнічений, намагніченість, намагнічуваний, намагнічний, намагнічуваність

намагнічування/ намагнічення (самодовільне)

 

розмагнічування

Підлипенський, 2000

 

1. Етимологічний словник української мови в семи томах / Мельничук О., Білодід І., Коломієць В., Ткаченко О. – Т. 3 (Кора – М) – К.: Наук. думка, 1989. 2. Огієнко І. Етимологічно-семантичний словник української мови: У 4 т. – Вінніпег, 1979–1995. 3. Огієнко Ів. Український стилістичний словник. – Львів: Друкарня НТШ, 1924. – 496 с. 4. Светнам Дж. Вступ до грецької мови Нового Завіту (у перекладі У. Головач). – Львів: Вид-во Львівської Богословської академії, 1995. – 400 с. 5. Беринда Памво  "http://litopys.org.ua/berlex/be.htm" Лексикон словенороський. – К., 1627. – http://litopys.org.ua. 6. Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови XVXVIII ст.– К.–Нью-Йорк, 2002. – Книга 1. – 512 с. 7. Тимченко Є. Русско-малороссійскій словарь. – К., 1897. – Т. 1 (А–О) – 267 с. 8. Словарь української мови / Зібрала редакція журнала «Кіевская старина». – К., 1908. – Т.2 (З–Н). 9. Російсько-український словник / За ред. Кримського А. і Єфремова С. (Електронна версія) – К.: К.І.С., 2007. 10. Ганіткевич М., Зелізний А. Досягнення в опрацюванні української науково-технічної термінології // Науково-технічне слово. – Львів, 1993. – Ч. 1. – С. 41–56. 11. Наконечна Г. Українська науково-технічна термінологія: Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с. 12. Кочерга О. Магнет чи магніт? Спроба об’єктивного аналізу // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 1998. – № 336. – С. 172–174. 13. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Документи і матеріали / Упорядники Масенко Л., Кубайчук В., Демська-Кульчицька О. – К.: ВД КМА, 2005. – 399 с.

 

Словники: 1. Левицький В. Материяли до фізичної термінольоґії. Ч.3 Маґнетизм, елєктричність і елєктротехніка // Зб. математично-природописно-лікарської секції НТШ. – 1898. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 1–13. 2. Дубняк К. Російсько-український словничок термінів природознавства і географії. – Кобеляк, 1917. – 40 с. 3. Словник української физичної термінольоґії (проєкт) // Уклала О. Курило. – К.: Вид. Терм. Ком. Від. Природн. Наук Укр. Наук. Т-ва, 1918. – 133 с. 4. Вікул Є. Російсько-український словничок термінів фізики і химії. – Гадяч, 1918. – 40 с. 5. Фізична термінологія (російсько-українська). Уложив педагогічний гурток слухачів Вінницького учительського інституту. – Вінниця: Друкарня Й. Файнгольда, 1918. – 32 с. 6. Галин М. Російсько-український медичний словник. Матеріяли до Укр. мед. термінології – К.: Губ. Відділ Охорони Народнього Здоровля, 1920. – 144 с. 7. Словник хемичної термінології (проєкт) // Уклала О. Курило. – К.: ДВУ, 1923. – 142 с. 8. Словник геологичної термінології (проєкт) // Уклав Тутковський П. – К.: ДВУ, 1923. – 202 с. 9. Дубровський В. Російсько-український техничний словник. – К., 1926. –104 с. 10. Дармороси М. і Л. Словник техничної термінології. – К.: Горно, (без року) – 292 с. (Передмову датовано 1.11.1926 р.) 11. Словник технічної термінології (загальний) (проєкт) // Уклали Шелудько Iв. та Садовський Т. – К.: ДВУ, 1928. – 588 с. 12. Словник природничої термінології (проєкт) // Уклав Полонський Xв. –Х.-К.: ДВУ, 1928. – 262 с. 13. Словник технічної термінології (Електротехніка) // Уклав Шелудько Ів. – К.: ДВУ, 1928. – 248 с. 14. Кисільов В. Медичний російсько-український словник. – Х.: ДВУ, 1928. – 142 с. 15. Тимковський В. Словник радіо-термінології російсько-український для технікумів, трудшкіл, ФЗУ і радіоаматорів. – Миколаїв: Секція наукових робітників, 1930. – 52 с. 16. Словник гірничої термінології (проєкт) // Уклали Василенко П. та Шелудько Ів. – Х.: Радянська школа, 1931. – 142 с. 17. Практичний словник виробничої термінології // Уклав Шелудько Ів. – Х.: Радянська школа, 1931. – 110 с. 18. Словник фізичної термінології (проєкт) // Зредаґував Фаворський В. – Х.: УРЕ, 1932. – 214 с. 19. Шелудько Ів. Радіословник (українсько-російський). – Х.-К.: Транспорт і звязок, 1932. – 93 с. 20. Фізичний термінологічний бюлетень. – К.: Вид-во ВУАН, 1935. – № 4. – 81 с. 21. Виробничий бюлетень. – К.: Вид-во ВУАН, 1935. – №5. – 79 с. 22. Російсько-український словник фізичної термінології для середньої школи. – Х.: Радянська школа, 1935. – 146 с. 23. Словник медичної термінології // Уклали Кириченко І. та ін. – К.: Держмедвидав, 1936. – 220 с. 24. Російсько-український фізичний словник // Уклали Гейченко В., Жмудський О., Кузьменко П., Майборода Є. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 212 с. 25. Російсько-український геологічний словник // Уклали Головащук С., Соколовський І. – К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 280 с. 26. Російсько-український гірничий словник // Уклали Ковшуля О., Гармаш М., Зільбан М. –  К.: Вид-во АН УРСР, 1959. – 271 с. 27. Російсько-український електротехнічний словник // Уклали Величко Ю., Соболевський К., Ковальчук-Іванюк Ю., Карпенко В., Рурський Г., Косенко М. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 534 с. 28. Русско-украинский технический словарь // Составили Матийко Н., Матийко А., Родзевич Н., Гнатюк Г., Матвиенко А. – К.: Гостехиздат УССР, 1961. – 648 с. 29. Короткий геологічний словник-довідник // Уклав Вишняков В. – К.: Радянська школа, 1962. – 112 с. 30. Фізичний словник / Уклад. Біленко І. – К.: Вища школа, 1979. – 336 с. 31. Sawczuk M. Deutsch-Ukrainisches electrotechnisches Worterbuch = Німецько-український електротехнічний словник. – Мюнхен: УТГІ, 1981. – 644 с. 32. Англійсько-український словник вибраної лексики (природничі науки, техніка, сучасний побут) / Укл. Вовк А. – Нью-Йорк–Львів, 1998. – 277 с. (перевиданий Вибірковий англійсько-український словник з природознавства, техніки і сучасного побуту / Укл. Вовк А. – Ч.1: АМ. – Нью-Йорк: Т-во укр. інженерів Америки, 1982. – 210 с.). 33. Російсько-український технічний словник / Укл. Коновалюк Д. – Луцьк: Візор, 1993. – 1048 с. 34. Російсько-український словник геологічних термінів / Укл. Ципко О. та ін. – Чернігів: Десна, 1993. – 424 с. 35. Російсько-український словник фізичних термінів / За ред. Лисковича О. – К.: Вища школа, 1994. – 311 с. 36. Російсько-український та українсько-російський словник з радіоелектроніки / Укл. Рицар Б. та ін. – Львів: Логос, 1995. – 608 с. 37. Англо-український електротехнічний словник / Укл. Чабан В. – Львів: Вид-во ДУ «Львівська політехніка», 1996. – 256 с. 38. Вакуленко М. Російсько-український словник фізичної термінології / За ред. Вакуленка О. – К.: Нац. ун-т ім. Шевченка, 1996. – 235 с. 39. Словник фізичної лексики: Українсько-англійсько-німецько-російський / Укл. Козирський В., Шендеровський В. – К.: Рада, 1996. – 932 с. 40. Російсько-українсько-англійський науково-технічний словник / Укл. Карачун В. та ін. – К.: Техніка, 1997. – 532 с. 41. Російсько-український словник наукової і технічної мови: Термінологія процесових понять / Укл. Войналович О., Моргунюк В. – К.: Вирій-Сталкер, 1997. – 254 с. 42. Російсько-український науково-технічний словник / Укл. Перхач В., Кінаш Б. – Львів, 1997. – 456 с. 43. Російсько-український словник наукової термінології: Математика. Фізика. Техніка. Науки про Землю та Космос / Укл. Гейченко В. та ін. – К.: Наук. думка, 1998. – 888 с. 44. Словник російсько-український політехнічний / Укл. Підлипенський В., Петренко В. – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – 486 с.

 


1 Нашою джерельною базою були переважно фізичні словники, а також словники природничих наук (з галузей хімії, геології, радіоелектроніки, медицини тощо) і технічні – загалом усі, де тільки можна було натрапити на терміни, пов’язані з поняттям магнетизму. Опрацьовано насамперед усі приступні словники фізичної термінології. Решту фахових словників опрацьовано вибірково.

2 НДІМ – Науково-Дослідчий інститут мовознавства, пізніше перейменований в Науково-Дослідний інститут мовознавства.

3 Цікаво, що інші 4 словники, чиїм автором чи співавтором був інженер Іван Шелудько, на відміну від цього останнього містять магнет і всі похідні від нього терміни з «г».

4 В українсько-російській частині геологічного словника Тутковського. Позаяк у рос.-укр. частині серед українських відповідників російського терміна ми не знаходимо цього варіанту (магнит), то є підстави вважати це просто друкарською помилкою.

5 Видання було покликане «виправити націоналістичне шкідництво» в царині фізичної термінології.

6 Загалом вийшло 5 термінологічних бюлетенів: медичний (1934), математичний (1934), ботанічний (1935), фізичний (1935) та виробничий (1935).

7 Треба завважити, що у старих словниках це слово було синонімом до теперішнього «післядія».

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології