ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 675           

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

УДК 800

  

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – № 675. – 204 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрямки, як термінологія природничих знань (фізична, хіміко-біологічна, технічна, сільськогосподарська, охорони здоров’я тощо) та термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо).

Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

  

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 30 засідання від 23.02.2010 р.)

  

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації

серія КВ № 13038-1922Р від 20.07.2007 р.

 

Редактор  Анатолій Івченко

Комп’ютерне верстання  Роман Мисак

Художник-дизайнер  Уляна Келеман

 

Видавець і виготівник Видавництво Львівської політехніки.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 751 від 27.12.2001 р.

 

вул. Ф. Колесси, 2, Львів, 79000

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; чорним тільки анотація)

 

Термінологія природничих знань

Барабанова О., Колган О. Деякі аспекти деривації термінів гірництва. С. 3–6.

Гимер Н. Антонімія у термінолексиці косметики та косметології. С. 7–9.

Дорошенко С. Особливості афіксації при термінотворенні (на прикладі термінології нафтогазової промисловості). С. 10–14.

Задояна Л. Складені найменування як тип термінотворення в цукровому виробництві. С. 15–18.

Книшенко Н. Абревіація в системі сучасної дорожньо-будівельної термінологічної номінації. С. 19–22.

Кримець О. Метафора й метонімія як чинники творення й розвитку української технічної термінології. С. 23–27.

Мазур Т., Король Є. Еволюція змісту термінів «метрополізація», «метрополія», «метрополійний ареал», «метрополійний простір» в контексті урбанізаційних процесів XX – початку XXI століть. С. 28–33.

Міняйло Р. Лексикографічне подання рибальських номенів у словниках сучасної української мови. С. 34–37.

Ніколаєва А., Фоміна Л. Специфіка творення термінів-композитів та юкстапозитів у терміносистемі програмування, комп’ютерних мереж і захисту інформації. С. 38–41.

Польщикова О. Синонімія в українській телекомунікаційній термінології. С. 42–44.

Тур О. Потенціал суфіксального способу творення термінів землеустрою та кадастру. С. 45–49.

Халіновська Л. Особливості абревіації в українській авіаційній термінології. С. 50–53.

Цісар Н. Системотворчий потенціал вторинних медичних найменувань. С. 54–56.

Южакова О. Концепт як головна одиниця когнітивної лінгвістики в аналізі терміносистем (на матеріялі термінології холодильної техніки). С. 57–64.

 

Термінологія гуманітарних знань

Андрейчук Н. Тлумачення терміна лінгвокультурний простір через призму лінгвосеміотики. С. 65–67.

Булик-Верхола С. Лексико-семантична характеристика української музичної термінології. С. 68–71.

Ворона І. Терміни-дублети в українській церковно-релігійній термінології. С. 72–74.

Гаращенко Л. Фонетико-графічне освоєння галліцизмів у сучасній українській фінансово-економічній термінології. С. 75–78.

Голець М. Українська термінологія моніторингу в галузі освіти. С. 79–82.

Гонтар М. Родо-видові відношення в терміносистемі журналістики. С. 83–86.

Горда О. Розвиток значення терміна основа слова в українських граматиках другої половини ХІХ ст. С. 87–92.

Дубічинський В., Васенко Л. Деякі аспекти термінознавства у процесі навчання української мови за професійним спрямуванням. С. 93–97.

Іващенко В. Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики. С. 98–105.

Коваль Р. Переклад лексики українського рукопашу гопак  С. 106–110.

Колісник Ю. Текст і дискурс: проблеми дефініцій.С. 111–114.

Комова М. Творення термінів соціальної комунікації. С. 115–120.

Кость С. Семантико-теоретичний аналіз функціювання терміна дискурс. С. 121–124.

Краснопольська Н. Запозичення в українській термінології менеджменту. С. 125–130.

Крохмальна Г. Літературознавчі терміни вченого — складова терміносистеми його ідіостилю. С. 131–135.

Куньч З. Найдавніші класифікації стилістичних засобів мовлення в українській науці. С. 136–138.

Ляшчынская В. Узаемадзеянне тэрміналагічных і фразеалагічных адзінак мовы. С. 139–143.

Мар’янко Я. Основні етапи формування та розвитку термінології дизайну. С. 144–148.

Мачай Т. Стрижневі термінологічні одиниці як ремо-організатори наукового тексту. С. 149–153.

Онуфрієнко Г., Черневич А. Термін комунікація в поняттєвому вимірі й лінгвістичному контексті. С. 154–160.

Осадчук М. Структурно-семантична характеристика Nomina Agentis в українській економічній термінології. С. 161–164.

Поліщук Н. Термінологічна лексика в газетному тексті (на матеріалах газет «Високий замок», «Газета по-українськи», «Скриня»). С. 165–170.

Процик І. Термінологія спортивного права. С. 171–174.

Романчук О., Матвіяс О., Юрко Н. Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові. С. 175–177.

Фаріон І. До історії термінів роский, рóссійский та словенороский язик (на матеріялі українських пам’яток ХVI–ХVII ст.). С. 178–182.

Черненко І. Антономічні відношення в українській термінології туризму. С. 183–186.

Чорна О. Синонімічні відношення в українській податковій терміносистемі. С. 187–194.

Швець Я. Застосування термінів інтертекстуальність та інтертекст у сучасній комунікативній лінгвістиці. С. 195–197.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології