ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 675


Романчук О. Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Надія Юрко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» 2010. № 675. – С. 175–177.


     

УДК 796. 322: 811. 111

 

Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Надія Юрко

Львівський державний університет фізичної культури

 

СЛОВОТВІРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМІНІВ ГАНДБОЛУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

 

© Романчик О., Матвія О., Юрко Н., 2010

 

Статтю присвячено особливостям словотворення фахової термінології ігрових видів спорту на прикладі термінологічних одиниць гандболу. Проаналізовано вибірку спортивних термінів гандболу із друкованих джерел та інтернет-ресурсів. Описовим, зіставним та методом системного аналізу досліджено та визначено словотвірні характерристики термінів гандболу в англійській мові. Окреслено перспективні напрямки подальших досліджень у галузі фахової лексики гандболу.

Ключові слова: термін, словотвір, дериват, терміносистема, ігровий вид спорту, гандбол.

 

The article deals with word-formation peculiarities in professional terminology of sport ball games on the basis of handball terminology units. Handball terms samples from library and Internet resources have been analysed. Word-formation characteristics of English handball terminology have been studied and defined by descriptive, comparative and system analysis methods. Further research perspectives in handball professional terminology have been determined.

Keywords: term, word-formation, derivative, terminology system, sport ball game, handball.

 

В умовах кардинальних змін у всіх сферах людської діяльності, пов’язаних із глобальною комп’ютеризацією та інформаційною революцією, значною мірою зросли темпи збагачення словникового складу багатьох мов, зокрема англійської.

Значну роль у словниковому складі будь-якої мови відіграє термінологічна лексика. Нові поняття потребують нових слів, що супроводжується постійною появою нових термінів.

Проблема системності термінології досить широко обговорюється в лінгвістичній літературі, адже системність є однією з найважливіших умов існування терміну. Багато вчених, серед яких Б. Городецький, В. Раскін та ін., дотримуються досить категоричної думки щодо системності термінів, згідно якої термін може існувати лише в системі, тобто серед інших термінів, з якими він пов’язаний певними відношеннями. Існує твердження, що терміносистема — це, по суті, сукупність термінів певної сфери знань, що пов’язані між собою на різних мовних рівнях: понятійному, лексико-семантичному, граматичному та словотворчому [1].

Одним з найсуттєвіших лінгвістичних джерел системності в термінологічній сфері виступає системність морфології і словотвору. Терміни в своїй більшості, як і звичайні слова, утворюються на базі засобів загальної мови. Однак, взявши за основу уже існуючі в мові способи і моделі словотворення, мова науки і техніки виробляє свою словотворчу підсистему, пристосувавши її до основних вимог і функцій термінологічної лексики і мови науки в цілому. Таким чином, словотвірні засоби в термінології являють собою певну систему.

Очевидною є наукова і практична цінність дослідження терміносистеми спортивної галузі. Зростання популярності захоплення спортом у більшості країн світу та доступність великої кількості термінів широкому загалу змушують дуже зважено підходити до системності спортивної термінології.

На сьогоднішній день проблеми упорядкування спортивної лексики та термінології перебувають під пильною увагою як фахівців спортивної галузі, так і сучасних мовознавців [2].

Аналіз джерел показує, що дослідженням проблем спортивної термінології займалися чимало дослідників та науковців (Л. Бардіна, І. Байбакова, Н. Назаренко, З. Казимира, М. Паночко, Б. Шуневич, І. Янків та інші). Проте, досі малодослідженою залишається проблема системності словотвору термінів ігрових видів спорту.

З огляду на актуальність упорядкування галузевих терміносистем на словотвірному рівні та відсутність детального вивчення цього аспекту у термінології ігрових видів спорту, метою нашого дослідження ми обрали словотвірні характеристики термінів гандболу, як одного із найпоши-реніших ігрових видів спорту у світі.

Завдання даного дослідження передбачає визначення та порівняння характеристик словотворення термінологічних одиниць гандболу.

Об’єктом нашого дослідження є англомовна термінологія гандболу.

Предметом дослідження обрано словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, описовий метод, зіставний метод, метод системного аналізу.

Фактичним матеріялом нашого дослідження слугувала вибірка спортивних термінів гандболу із друкованих джерел [3; 4] та Інтернет ресурсів[5; 6].

Як відомо, усі термінологічні системи, у тому числі і терміносистема гандболу, складаються з лексичних одиниць двох основних типів: однокомпонентних та комплексних термінів.

За словотвірною структурою однокомпонентні терміни гандболу розподіляються наступним чином:

●  простих слів — 27,4% від загальної кількості опрацьованих термінів (attack атака; back захисник; centre гравець центру; dribble вести м’яч; feint фінт, обманливий, удаваний рух; final фінал; goal ворота, гол; out вихід м’яча за бокову лінію; pass передача; pivot гравець на лінії; wall заслін, стінка; wing нападаючий гравець; etc.);

●  похідних, або афіксальних — 73,6% (combination комбінація; commentator коментатор; defence захист; exclusion вилучення гравця з поля; forward нападник; holding утримання м’яча; intermission перерва у грі; kicking удар ногою по м’ячу; leader лідер; penalty штрафний кидок; player гравець; restart вільний кидок; semifinal півфінал; shooter гравець, що виконує кидок; substitution заміна гравця; suspension — тимчасове вилучення з гри; warning попередження; etc.).

Таке співвідношення свідчить про чітко виражену перевагу деривативного розвитку термінологічних одиниць гандболу.

Похідні терміни гандболу утворюються за типовими для англійської мови словотвірними моделями:

●  суфіксальними (exclusion вилучення гравця з поля; kicking удар ногою по м’ячу; shooter гравець, що виконує кидок);

●  префіксальними (restart вільний кидок; semifinal півфінал);

●  суфіксально-префіксальними (intermission перерва у грі; substitution заміна гравця).

Особливо широко представлені деривативи, побудовані суфіксальним способом (68,3%), у той час як префіксальний (7,5%) та суфіксально-префіксальний (24,2%) способи виявилися менш продуктивними.

У творенні однослівних термінів було виявлено 6 суфіксів: -ence (defence захист), -er (player гравець), -ing (holding утримання м’яча), -ion (suspension — тимчасове вилучення з гри), -or (commentator коментатор), -ty (penalty штрафний кидок).

Найпродуктивнішими є 3 із них: -er (25,7%), -ion (22,4%) та -ing (19,8%).

Суфікс -er реалізує модель V + -er > N (to lead — лідирувати, вести > leader — лідер; to play — грати > player — гравець; to shoot — кидати м’яч > shooter гравець, що виконує кидок).

Суфікс -ion зустрічається у моделі V + -ion > N (to combine — комбінувати, поєднувати > combination — комбінація; to exclude — вилучати > exclusion вилучення гравця з поля; to suspend — тимчасово усунути > suspension — тимчасове вилучення з гри).

Суфікс -ing реалізує модель V + -ing > N (to hold — тримати, утримувати > holding утримання м’яча; to kick — копати, бити ногою > kicking удар ногою по м’ячу; to warn — попереджати, застерігати > warning попередження).

Як бачимо, найчисельнішу групу серед однокомпонентних термінів гандболу становлять віддієслівні деривативи. Це пояснюється тим, що дієслово, як носій значення дії або її результату, є найпоширенішою частиною мови у термінологічному шарі фахової лексики ігрових видів спорту та гандболу зокрема.

Щодо багатокомпонентних термінів гандболу, аналіз способів словотворення окремих їх компонентів показав, що найуживанішими складовими таких термінів, як і однокомпонентних, є не прості термінологічні одиниці, а деривативи, утворені за наступними типами:

●  V-ing — 28,6% (attacking player — атакуючий гравець; attack with interchanging positions — атака зі зміною місць; forcing through — прорив; goal scoring — взяття воріт; leaning shot — кидок у нахилі зігнувшись; time wasting — затягування часу; etc.);

●  V-ed (combined defence — комбінований захист; feigned shot — обманний кидок; unguarded player — вільний гравець; etc.);

●  V-er (goalkeeper — воротар; play-maker — розігрувач; score-keeper — секретар; time-keeper — хронометрист; etc.);

●  V-ive (defensive foul — порушення правил при захисті; offensive foul — порушення правил у нападі; passive play — пасивна гра; etc.);

●  N’S (referee’s ball — спірний м’яч; referee’s throw — спірний кидок; etc.);

●  N-Prep (set-up — розміщення, розстановка гравців; throw-in — укидання м’яча; throw-off — початок гри; throw-out — кидок від воріт; time-out — зупинка гри; etc.);

●  Prep-N (overhead shot — кидок через голову; underhand pass — передача знизу; etc.).

Найбільшу частку похідних у складі багатокомпонентних термінів гандболу складають компоненти типу V-ing (28,6%) та V-ed (24,7%), тоді як складові типу V-er (8,2%), V-ive (7,4%), N’S (6,8%), N-Prep (6,5%), Prep-N (5,9%) є значно менш поширеними. Кількісне домінування віддієслівних деривативів V-ing та V-ed ґрунтується на їх властивості чіткого відображення динаміки гандболу, як одного з ігрових видів спорту.

Отже, зважаючи на викладене вище, нами було зроблено наступні висновки:

●  Не зважаючи на зростання популярності ігрових видів спорту в усьому світі, проблема системності словотворення у термінології гандболу досі залишається малодослідженою.

●  Унаслідок аналізу досліджуваних одно- та багатокомпонентних термінологічних одиниць було з’ясовано, що деривація є одним із найпотужніших джерел розвитку термінології гандболу.

●  Найпродуктивнішим способом термінотворення фахової лексики гандболу є суфіксально деривативний метод за участі моделей V + -er, V + -ion, V + -ing (серед однокомпонентних термінів) та V-ing, V-ed (серед багатокомпонентних термінів).

●  Віддієслівні деривативи кількісно переважають у термінології гандболу на підставі того, що дієслово, як носій значення дії, її результату та динаміки гри, є найпоширенішою частиною мови у термінологічному шарі фахової лексики ігрових видів спорту та гандболу зокрема.

Перспективою подальших досліджень є системне упорядкування галузевої терміносистеми гандболу на словотвірному рівні та укладення термінологічного словника із урахуванням основних характеристик фахової лексики гандболу.

 

1. Термін та термінологія як об’єкти лінгвістичних досліджень [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uk.wikisource.org/wiki. 2. Бардіна Л. Актуальні аспекти сучасного адекватного перекладу спортивних термінів ігрових видів спорту / Л. Бардіна, Н. Назаренко // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. — 2005. — № 8–9. — С. 80–83. 3. Ручной мяч : спортивные термины на пяти языках. — М.: Русский язык, 1979. — 95 с. 4. Rules of the Game.: International Handball Federation. — Basel, Switzerland, 2005. — 103 p. 5. IOC site [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://www.olympic.org. 6. ITF site [Електроний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ihf.info.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології