ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

«ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 733


         Фаріон І. Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда / Ірина Фаріон // Вісник Нац. унту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2012. 733. – С. 226233.


     

УДК 811. 6 : 001.404

 

Ірина Фаріон

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ПЕРИФЕРІЙНІ СУБСТАНТИВНІ ЛІНГВОНОМЕНИ МЕТАТЕРМІНА МОВА В ДІЯХРОНІЇ: ДІАЛЕКТ, НАРІЧЧЯ, РІЧ, БЕСІДА

 

© Фаріон І. Д., 2012

 

У статті досліджено периферійні лінгвономени діялект, наріччя, річ, бесіда в діяхронії на тлі основного вживання термінів мова – язик. Виявлено їхнє функціювання, еволюцію лексико-семантичної структури та етимологію. Встановлено, що зазначені терміни не посідали першорядних позицій у номінації метатерміна мова, однак у час неусталеної термінології вони творили лінгвонімний синонімний ряд як світлину тодішнього мовного світосприйняття.

Ключові слова: українська мова, лексикологія, семантика, лінгвономен, діяхронія, лексико-семантична структура.

 

In the article it is analysed peripheral linguistic phenomena such as dialect, speech, conversation through diachrony against the main use of such terms as моваязик (language). It was revealed their functioning, evolution of lexical and semantic structure and etymology. It was determined that above terms did not occupy first-rate positions in the nomination of meta term language, although in the period of not established terminology they created linguistic synonymic row as a picture of lingual world perception of that time

Keywords: Ukrainian language, lexicology, semantics, linguistic phenomenon, diachrony, lexical and semantic structure.

 

 

Ак. ЗР – Акты, относящиеся къ истории Западной Россiи, собранные и изданные Архео-графическою коммиссiею. – СПб., 1853. – Т. V. – 288 с. Арх. ЮЗР – Архивъ Юго-Западной Россіи, издаваемый временною коммиссіею для разбора древнихъ актовъ, височайше учрежденною при Кіевскомъ Военномъ, Подольскомъ и Волынскомъ генерал-губернаторе. Постановленія дворянскихъ провинціальныхъ сеймовъ, въ Югозападной Россіи. – К. ; СПб., 1872. – Ч. 1. – т. V. Виш. – Вишенський Іван. Твори; [вступна стаття, упорядкування, підготовка текстів та примітки І. П. Єрьоміна] / Іван Вишенський. – К. : Держ. вид-во, 1959. – 267 с. ЕСУМ – Етимологічний словник української мови: У семи томах / [за ред. О. С. Мельничука]. – К. : Наук. думка, 1982–2006. – Т. 1–5. КІС – Картотека Історичного словника української мови ХVI – першої половини ХVII століття, що зберігається в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України м. Львова.

 

ЛСБ – Лексикон словенороський Памви Беринди // [підготовка тексту і вступна стаття В. В. Німчука] / Пам’ятки української мови ХVII ст. Серія наукової літератури. – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1961. – 271 с. Мог. ККатехизис Петра Могили / Оригінал 1645 року; [переклад Валерія Шевчука; упорядк. Аркадій Жуковський]. – К.; Париж : Воскресіння, 1996. – 285 с. СУМ ХVI–ХVIIСловник української мови ХVI – першої половини ХVII ст. : у 28-ми вип. – Л. : НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича 1994–2008. – Вип. 1–14. ССУМ ХIV–ХV Словник староукраїнської мови ХIV–Хст.: У двох томах. – К. : Наук. думка, 1977–1978. – Т. 2. СГ – Смотрицький Мелетій. Граматика / [підготовка факсимільного видання та дослідження пам’ятки В. В. Німчука]. – К. : Наук. думка, 1979. – 112 с. СУС – Белей Любомир, Белей Олег. Старосло-в’янсько-український словник / Любомир Белей, Олег Белей. – Л. : Свічадо, 2001. – 318 c. ТМ – Тітов Хв. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в 16-18 вв. Всезбірка передмов до українських стародруків / Хв. Тітов. – К. : Друкарня Української Академії Наук, 1924. – 546 с. ТМС ХV–ХVIIIТимченко Є. Матеріали до Словника писемної та книжної української мови ХV–ХVIII ст. : у 2-х книгах / [підготували до видання В. В. Німчук та Г. І. Лиса]. – К. ; Нью-Йорк, 2003. – Книга I. – 512 с. – Книга II. – 512 с. УЛ ХIV–ХVIУкраїнська література ХIV–ХVI ст. Апокрифи. Агіографія. Паломн. твори. Історіограф. твори. Полем. твори. Переклад. повісті. Поет. твори / [авт. вступ. ст. і ред. тому В. Л. Микитась; упоряд. і приміт. В. П. Колосової та ін.]. – К. : Наук. думка, 1988. – 600 с. УЛ ХVIIУкраїнська література ХVII ст. : Синкрет. писемність. Поезія. Драматургія. Белетристика / [упоряд., приміт. і вступ. стаття В. І. Крекотня; ред. тому О. В. Мишанич]. – К. : Наук. думка, 1987. – 608 с. УП сер. ХVII Українська поезія. Середина ХVII ст. / [упоряд. В. І. Крекотень, М. М. Сулима]. – К. : Наук. думка, 1992. – 679 с.

 

1. Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / М. Брайчевський. – К. : Видавничий дім «КМ Academia», 1998. – 151 с. 2. Бунчич Даниэль. «Простая мова» у Ивана Ужевича (резюме) [електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.daniel.duncic.de/diss/. – 4 с. 3. Житецький П. Г. Нарис літературної історії української мови ХVII ст. / Вибрані праці. Філологія / П. Г. Житецький. – К. : Наук. думка, 1987. – С. 19–139. 4. Костомаров М. І. Твори: У двох томах / М. І. Костомаров. – К. : Дніпро, 1967. – Т. 2. – 450 с. 5. Крекотень В. Українська барокова проза // Українське бароко [кер. проекту Дмитро Наливайко] / Володимир Крекотень. – Х. : Акта, 2004. – Том 1. – С. 331–443. 6. Лизанчук В. Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні / Василь Лизанчук. – Л. : Інститут народознавства НАН України, 1995. – 412 с. 7. Макеева И. И. Языковые концепты в истории русского языка // Язык о языке : Сб. статей / [под общ. рук. и ред. Р. Д. Арутюновой] / И. И. Макеева. – М. : Языки русской культуры, 2000. – 624 с. 8. Мацюк Г. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві : Монографія / Галина Мацюк. – Л. : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 432 с. 9. Мозер М. Що таке «проста мова»? // Причинки до історії української мови / [за заг. редакцією Сергія Вакуленка] / Міхаель Мозер. – Х. : Харківське історико-філологічне товариство, 2008. – С. 75–111. 10. Німчук В. В. Староукраїнська лексикографія в її зв’язках з російською та білоруською / В. В. Німчук. – К. : Наук. думка, 1980. – 303 с. 11. Німчук В. В. Початки літературних мов Київської Русі / В. В. Німчук // Мовознавство. 1982. – № 2. – С. 21–31. 12. Німчук В. Конфесійне питання і українська мова кінця ХVI – початку ХVII століть / Василь Німчук // Берестейська унія і українська культура ХVII століття. – Л. : Інститут історії церкви Львівської Богословської Академії, 1996. – С. 1–48. 13. Огієнко І. Історія української літературної мови / Історія української мови. Хрестоматія / Іван Огієнко. – К. : Либідь, 1996. – С. 137–155. 14. Перетц В. Н. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы ХVІХVIII веков / В. Н. Перетц. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1962. – 252 с. 15. Смаль-Стоцький С. Розвиток поглядів про сім’ю слов’янських мов і їхнє взаємне споріднення / Степан Смаль-Стоцький // Історія української мови : хрестоматія / [упор. С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсеєнко]. – К. : Либідь, 1996. – С. 48–119. 16. Успенский Б. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка / Б. Успенский. – М. : Изд-во Московского университета, 1983. – 143 с. 17. Хвильовий М. Україна чи Малоросія? / Микола Хвильовий // Твори : У двох томах. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – С. 604. 18. Худаш М. Як, чому і відколи Русь стала Україною? (до питання генези хороніма Україна та етноніма українці) / Михайло Худаш // Народознавчі зошити. – 2005. – № 5–6.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології