ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників 9-ї Міжнародної наукової конференції

«Проблеми  української термінології СловоСвіт 2006»

1921 вересня 2006 року


Моргунюк В. Дійові властивості пасивних учасників дії / Виталь Моргунюк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 1214.


          

УДК 800

 

Виталь Моргунюк

Український науково-дослідний і навчальний центр з проблем

стандартизації, сертифікації та якості, м. Київ

 

ДІЙОВІ ВЛАСТИВОСТІ ПАСИВНИХ УЧАСНИКІВ ДІЇ

 

© Моргунюк В., 2006

 

У цій статті подано аналіз українськомовних засобів позначання дійових властивостей пасивних учасників дії з огляду на відповідність наявних у словниках слів вимогам національного стандарту ДСТУ 3966–2000 «Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни і визначення понять».

 

This article analyses Ukrainian means of process properties designation for passive participant of process from a viewpoint of presence in dictionaries words, corresponding demands of DSTU 3966–2000 "Terminology. Principles and Working-out Procedure of Standards for Terms and Definitions of Concepts".

 

Відповідно до вимог ДСТУ 3966 [1], що їх опубліковано також в [2–4], ознаки дійових властивостей пасивних учасників дії (їхню здатність чи призначеність виконувати пасивну роль у дії – виявляти вплив на себе активного учасника дії) треба позначати віддієслівними прикметниками, утвореними за допомогою суфіксів ‑н(ий), ‑овн(ий), ‑енн(ий), ‑анн(ий) від основи інфінітива доконаного виду: розтяжни́й матеріял, розчи́нна речовина, виліко́вна хвороба, скориго́вний напрям, здеформо́вне тіло, здійсне́нна процедура, здола́нна перешкода. Назви пасивних дійових властивостей треба позначати іменниками, утвореними від зазначених прикметників за допомогою суфікса ‑ість: розтя́жність матеріялу, розчинність речовини, виліко́вність хвороби, скориго́вність напря­му, здеформо́вність тіла, здійсне́нність процедури, здола́нність перешкоди тощо.

Найбільше прикметників, що означають пасивну дійову властивість, наявних у Словнику української мови (далі – СУМ) [5], утворено за допомогою суфікса ‑н(ий). Їх досить багато, тому для прикладу взято лише деякі:

 

(не)висувни́й

–  якого (не) можна

ви́сунути

(отримати

ви́сув)

(не)викидни́й

–  якого (не) можна

вики́нути

(отримати

ви́кид)

(не)змивни́й

–  якого (не) можна

зми́ти

(отримати

змив)

(не)зливни́й

–  якого (не) можна

зли́ти

(отримати

злив)

(не)перемо́жний

–  якого (не) можна

перемогти́

(отримати

перемо́гу)

(не)розтя́жний

–  якого (не) можна

розтягнути

(отримати

ро́зтяг)

(не)розді́льний

–  якого (не) можна

розділи́ти

(отримати

ро́зділ)

(не)розв’я́зний

–  якого (не) можна

розв’яза́ти

(отримати

ро́зв’язок)

(не)підку́пний

–  якого (не) можна

підкупи́ти

(отримати

пі́дкуп)

(не)відкла́дний

–  якого (не) можна

відкла́сти

(отримати

ві́дклад)

(не)повто́рний

–  якого (не) можна

повтори́ти

(отримати

повто́р)

(не)покі́рний

–  якого (не) можна

покори́ти

(отримати

поко́ру)

(не)поливни́й

–  якого (не) можна

поли́ти

(отримати

поли́в)

(не)пору́шний

–  якого (не) можна

пору́шити

(отримати

по́рух)

(не)похи́тний

–  якого (не) можна

похитну́ти

(отримати

по́хит)

(не)призо́вний

–  якого (не) можна

призва́ти

(отримати

при́зов)

(не)розчи́нний

–  якого (не) можна

розчини́ти

(отримати

ро́зчин)

(не)сполу́чний

–  якого (не) можна

сполучи́ти

(отримати

сполу́ку)

(не)упи́нний

–  якого (не) можна

упини́ти

(отримати

упи́н)

(не)випра́вний

–  якого (не) можна

ви́правити

(отримати

ви́праву)

(не)вимо́вний

–  якого (не) можна

ви́мовити

(отримати

вимо́ву)

 

Якщо проаналізувати, як їх утворено, то побачимо, що вони безпосередньо походять швидше від іменників, які означають наслідок події, аніж від дієслів доконаного виду. Це виразніше підтверджують такі приклади як:

 

(не)розвідни́й

–  якого (не) можна

розвести́

(отримати

розві́д)

(не)переносни́й

–  якого (не) можна

перене́сти

(отримати

перено́с)

(не)розбі́рний

–  якого (не) можна

розібра́ти

(отримати

розбі́р)

(не)розри́вний

–  якого (не) можна

розірва́ти

(отримати

розри́в)

(не)прохі́дний

–  якого (не) можна

пройти́

(отримати

прохі́д)

(не)прола́зний

–  якого (не) можна

пролі́зти

(отримати

прола́з)

 

Оскільки наслідок завжди відповідає певній події: розтяг 1%, можна отримати лише, якщо розтягнути зразка так, щоб його довжина збільшилася на 1%, тому логічний зв’язок з дієсловом доконаного виду цілком правильний. Нагадаймо, що відповідно до [1] недоконаний вид дієслова означає дію, а доконаний вид – подію.

Прикметників, що означають пасивну дійову властивість, і які мають суфікси ‑енн(ий), ‑анн(ий), у СУМі не багато, тому їх можна навести усі.

 

(не)спале́нний

– якого (не) можна

спали́ти

(зробити, щоб був

спа́лений)

(не)зціле́нний

– якого (не) можна

зціли́ти

(зробити, щоб був

зці́лений)

(не)дозволе́нний

– якого (не) можна

дозво́лити

(зробити, щоб був

дозво́лений)

(не)утомле́нний

– якого (не) можна

утоми́ти

(зробити, щоб був

уто́млений)

(не)зчисле́нний

– якого (не) можна

зчи́слити

(зробити, щоб був

зчи́слений)

(не)збагне́нний

– якого (не) можна

збагну́ти

(зробити, щоб був

зба́гнений)

(не)розрізне́нний

– якого (не) можна

розрізни́ти

(зробити, щоб був

розрі́знений)

(не)оціне́нний

– якого (не) можна

оціни́ти

(зробити, щоб був

оці́нений)

(не)здійсне́нний

– якого (не) можна

здійсни́ти

(зробити, щоб був

зді́йснений)

(не)поясне́нний

– якого (не) можна

поясни́ти

(зробити, щоб був

поя́снений)

(не)примире́нний

– якого (не) можна

примири́ти

(зробити, щоб був

прими́рений)

(не)зміре́нний

– якого (не) можна

змі́рити

(зробити, щоб був

змі́рений)

(не)знище́нний

– якого (не) можна

зни́щити

(зробити, щоб був

зни́щений)

(не)проще́нний

– якого (не) можна

прости́ти

(зробити, щоб був

про́щений)

(не)припуще́нний

– якого (не) можна

припусти́ти

(зробити, щоб був

припу́щений)

(не)вблага́нний

– якого (не) можна

вблага́ти

(зробити, щоб був

вбла́ганий)

(не)сказа́нний

– якого (не) можна

сказа́ти

(зробити, щоб був

ска́заний)

(не)здола́нний

– якого (не) можна

здола́ти

(зробити, щоб був

здо́ланий)

(не)подола́нний

– якого (не) можна

подола́ти

(зробити, щоб був

подо́ланий)

(не)впізна́нний

– якого (не) можна

впізна́ти

(зробити, щоб був

впі́знаний)

(не)пізна́нний

– якого (не) можна

пізна́ти

(зробити, щоб був

пі́знаний)

(не)порівня́нний

– якого (не) можна

порівня́ти

(зробити, щоб був

порі́вняний)

(не)описа́нний

– якого (не) можна

описа́ти

(зробити, щоб був

опи́саний)

 

З цих прикладів видно, що прикметники на ‑енн(ий) походять від перехідних дієслів доконаного виду на ити, а прикметники на ‑анн(ий) – від перехідних дієслів доконаного виду на ати для яких немає коротких іменників, що означають наслідок події, типу змив, злив, викид або в тих випадках, коли прикметник, утворений від такого наслідкового іменника неоднозначний чи немилозвучний.

Найменше у СУМі прикметників, що означають пасивну дійову властивість, із суфіксом ‑овн(ий). Їх лише шість:

 

(не)виліко́вний

– якого (не) можна

ви́лікувати

(зробити, щоб був

ви́лікуваний)

(не)вгамо́вний

– якого (не) можна

вгамува́ти

(зробити, щоб був

вгамо́ваний)

(не)застосо́вний

– якого (не) можна

застосува́ти

(зробити, щоб був

застосо́ваний)

(не)спросто́вний

– якого (не) можна

спростува́ти

(зробити, щоб був

спросто́ваний)

(не)зруйно́вний

– якого (не) можна

зруйнува́ти

(зробити, щоб був

зруйно́ваний)

(не)погамо́вний

– якого (не) можна

погамува́ти

(зробити, щоб був

погамо́ваний)

(не)з’ясо́вний

– якого (не) можна

з’ясува́ти

(зробити, щоб був

з’ясо́ваний)

 

Відієслівні прикметники на ‑овн(ий) треба утворювати від перехідних дієслів доконаного виду на увати. Для дієслів на увати – це універсальний спосіб творення прикметників, що означають пасивну дійову властивість. Чому ж їх так мало в СУМі? А тому, що російськомовний спосіб мислення їх не потребує. Відповідно до нього пасивні дійові властивості позначають пасивними дієприкметниками, бо через обмеженість російських засобів творення віддієслівних прикметників російська мова замість віддієслівних прикметників вживає пасивні дієприкметники недоконаного виду [6]. Російський дієприкметниковий спосіб мислення спричинився до двох популярних помилок в українській літературній мові.

Перша вже добре засвоєна – вживання дієприкметників у ролі прикметників. Наприклад: непередба́чуваний (непрогнозо́ваний) замість непередбачни́й (неспрогнозо́вний) у значині́ того, що його неможливо передбачити (спрогнозувати).

Друга лише набуває популярности – творення прикметників пасивної дійової властивости від дієслів недоконаного виду. Наприклад: інтегро́вний (деформо́вний) замість зінтегро́вний (здеформо́вний) на позна́ку того, що його можна зінтегрувати (здеформувати). Ознака пасивної дійової властивости в українському розумінні «той, інтегруючи якого можна отримати зінтегрованість» – істотніша ніж та, до якої спонукає російськомовний спосіб мислення «той, якого можна інтегрувати», бо можна інтегрувати та не отримати наслідку.   

Якщо спробувати уточнити правило творення віддієслівних прикметників на познаку пасивної дійової властивости, то можна сказати , що їх треба утворювати від слів, що означають наслідок події:

-  іменників типу, поданих в останніх стовпчиках першої і другої табличок (суфікс ‑ний),

-  іменників, утворених за допомогою суфікса –ість від пасивних дієприкметників доконаного виду, поданих в останніх стовпчиках третьої і четвертої табличок (суфікс ‑енний, ‑анний, ‑овний).

Загальну формулу тлумачення таких прикметників можна подати так.

Розтяжни́й (зціле́нний, упізна́нний, здеформо́вний) – це той, розтя́гуючи (зці́люючи, упізнаючи́, деформу́ючи) якого можна у будь-який момент перебігу процесу розтя́гування (зці́лювання, упізнава́ння, деформува́ння) отримати відповідний (-у) саме цьому моментові ро́зтяг (зці́леність, упі́знаність, здеформо́ваність)

Або коротко: «розтяжни́й – той, розтя́гуючи якого можна отримати ро́зтяг».

 

1. ДСТУ 3966–2000. Термінологія. Засади і правила розробляння стандартів на терміни та визначення понять. – К.: Держстандарт України, 2000. – 32 с. 2. Моргунюк В., Про деякі вимоги до термінів, установлені ДСТУ 3966–2000 // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2002. – № 453. – С. 194–202. 3. Гінзбург М., Десять правил українського ділового та наукового стилю // Стандартизація. Сертифікація. Якість. – 2004. – №2. – С. 22–28. 4. Моргунюк В., Застандартовані правила ділового та наукового стилю // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2004. – № 503. – С. 75–81. 5. Словник української мови (в 11-ти томах). – К.: Наук. думка, 1970–1980 6. Моргунюк В. Про пасивні дієприкметники // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 1998. – № 336.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології