ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XI Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2010»

1 2 жовтня 2010 р.


Чабан Т. Семантичний аналіз термінів до заголовного слова метод в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику (УЛАМЕС) / Тарас Чабан, Ігор Чабан, Леся Шелепетень, Михайло Лебяк // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1−2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2010. ‒ С. 88–90.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Тарас Чабан, Ігор Чабан, Леся Шелепетень, Михайло Лебяк

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРМІНІВ ДО ЗАГОЛОВНОГО СЛОВА МЕТОД В УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ СЛОВНИКУ (УЛАМЕС)*

 

© Чабан Т., Чабан І., Шелепетень Л., Леб’як М., 2010

 

«Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник», семан-тичний аналіз термінів до заголовного слова метод. Подано 66 термінів, які відображають наукові галузі знань і їх значення в медицині.

Ключові слова: Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник, семантичний аналіз, метод.

 

“Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary”, semantic analysis of terms to the head word method.

Keywords: Ukrainian-Latin-English medical encyclopedic dictionary, structural term elements of Latin and Greek origin, semantic analysis, method.

 

Праця над медичною термінолоґією, укладання українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника (УЛАМЕС), забезпечує впровадження державної нормативної, кодифі-кованої медичної термінолоґії, а також сприяє підвищенню культури професійного мовлення лікарів і провізорів.

Метою нашої роботи було дослідити терміни, які групуються навколо заголовного слова метод, утворюючи з ним велике гніздо. Словникові статті розміщені за алфавітом (таблиця 1.). В УЛАМЕС подано 66 термінів у зазначеному гнізді.

 

Таблиця 1.

Складені терміни до заголовного слова метод

М. Адамчика

М. флуоресцентних антитіл

М. Айві

М. філлєробна

М. Амбурже

М. орґанолептичні

М. анамнестичний

М. радіоімунолоґічні

М, анґіотаксичний

методизм

М. антроновий

методика

М. Апґар

М. асептична

М. Ашнера

М. Вестерн-Блот

М. балоноґрафічний

методичний

М. біотермічний

методолоґічний

М. біуретовий

методолоґія

М. Боданського

М. овуляційний

М. валентних зв’язків

М. Папанікулау

М. Ван ґізона

М. Паппенґайма

М. визначення кровотечі за Айві

М. Романовського-Ґімзи

М. визначення кровотечі за Дуке

М. стандартизації

М. Гаґедорна -Єнсена

М. стеротаксичний

М. Гайденгайна

М. Строґанова

М. Гаради-Морі

М. Талалаєва

М. Ґатрі

М. термодилюційний

М. ґлюкооксидазний

М. Трибуле

М. Ґрама

М. Унни-паппенгайма

М. Ґремберга

М. Фаворського

М. Демяновича

М. фарбування Ґрама

М. диспансерний

М. фарбування Максимова

М. диференціальний

М. Єндрашика-Грофа

М. Догеля

М. Жане

М. Дуке

М. Ільки

М. Єндрашика

М. імунофлюоресцентний

М. молекулярних орбіталей

М. імунофлюоресцентних антитіл

М. Фауста

М. інфузійний за Вальдманом

М. Фельтіна-Блєра

М. Като

М. флотації

М. Квіка

 

В УЛАМЕС зазначено: МЕ́ТОД, у, ч. — méthodus, i, f. [G. μέθοδος шлях пізнання, метод]; E. method — 1) спосіб пізнання та його відтворення в мисленні; дослідження або практичне виконання чого-н.; 2) прийом або система прийомів, що застос. у якій-н. галузі діяльності; спосіб дії.

Аналіз словникових статей до заголовного слова метод показує, що серед них 34 терміни є іменними, напр.: М. АДА́МЧИКА méthodus Adamchyki; E. Adamchyks method —люмінесцентний М., за яким виявляють мікобактерії туберкульозу в мазках за допомогою акридинового оранжевого та УФ-світла. Описано 12 мікробіолоґічних методів, напр.: М. РОМАНОВСЬКОГО-ҐІМЗИ — methodus Romanovskyj-Giemsa; E. Romanovskyj-Giemsa method — М. диференційованого фарбування кислих та основних структур гістол. препаратів і клітин, з використ. еозину і метиленового синього. Визначено 13 біохемічних методів, які широко використовуються в медичній практиці й мають важливе діаґностичне значення. Напр.: М. ЄНДРАШИКА-ГРОФА — 1) метод визначення зв’язаного білірубіну в сироватці крові або плазмі, підкисленою хлоридною к-тою, реактивом Ерліха; 2) визначення заг. білірубіну з використ. кофеїну бензоату.

Серед словникових статей є 1-анамнестичний метод, суть якого полягає в збиранні відомостей про попередній стан хворого, дослідження життя хворого та історій його хвороби, напр.: М. АНАМНЕСТИ́ЧНИЙ — méthodus anamnéstica; E. anamnestic method — М. обстеження хворого на підставі вивчення анамнезу. Описано 7 методів лікування різних захворювань, напр.: М. ЖАНЕ — méthodus Janet’; E. Janets méthod — М. лікування ґонореї в чоловіків із промиванням сечівника р-нами антисептиків. Подані 4 — методи діаґностики захворювань, напр.: М. ГАРАДИ-МОРІ — méthodus Harada-Mori;; E. Harada-Mori méthod — М. діаґностики анкілостомідозів на підставі виявлення личинок анкілостомід під час мікроскопії осаду розведеного калу.

Описані фізичні, фізико-хемічні, імуногістохемічні та імунофлюоресцентні методи. Серед них:

-  2 колориметричних методи, напр.: М. ІЛЬКИ — methodus Ilcae; E. Ilkas method - колориметричний М. кількісного визначення холестерину в сироватці крові;

-  1 імуногістохемічний метод, напр.: М. ІМУНОФЛЮОРЕСЦЕНТНИХ АНТИТІЛ — М., який поєднує морфол. аналіз зі специфічністю імунол. методів з метою виявити місцеві ушкодження в орґанах, спричинені імунними факторами чи механізмами; виявляє в тканині речовини різної природи із власт. антиґенів (гаптени) чи антитіл ( імуноґлобуліни);

-  1 квантово-хемічний метод, напр.: М. МОЛЕКУЛЯРНИХ ОРБІТАЛЕЙ — розрахунковий квантово-хемічний М. з використ. одноелектронного наближення й приписуються кожному з електронів у молекулі окремі хвильові функції — молекулярні орбіталі, з яких збудовано заг. хвильову функцію всіх електронів молекули.

-  3 хемічних методи, напр.: М. БІУРЕТОВИЙ — méthodus biuretica; E. biuretic méthod — М. якісного та кількісного визначення білків і продуктів їх часткового гідролізу в крові, сечі, ин. рідинах за р-цію з р-ном міді сульфату;

-  1 імуногістохемічний метод, а саме: М. ІМУНОФЛЮОРЕСЦЕНТНИХ АНТИТІЛ — імуногістохемічний М., який поєднує морфол. аналіз зі специфічністю імунол. методів з метою виявити місцеві ушкодження в орґанах, спричинені імунними факторами чи механізмами; виявляє в тканині речовини різної природи з власт. антиґенів (гаптени) чи антитіл (імуноґлобуліни).

Таким чином, аналіз словникових статей до заголовного слова метод висвітлив усю сукупність різногалузевих наукових знань, які широко використовуються в медицині й представлені в УЛАМЕС.

 

1. Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник: у 2 т. / за ред. М. Павловського, Л. Петрух, І. Головко, Л. Полюга — Л., 1995. — Т 1. — 656 с.; Т 2. — 788 с. 2. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник: у 4 тт. / за ред. Л. Петрух, І. Головко — Т 1. — 936 с.

 

* опубліковано зі збереженням авторського стилю — ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології