ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XI Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2010»

1 2 жовтня 2010 р.


Петрух Л. Кінцеві грецько-латинські терміноелементи в «Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику» / Любов Петрух, Ірина Головко, Марія Джура, Роксолана Перхач // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 1−2 жовт. 2010 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2010. ‒ С. 66–71.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Любов Петрух1, Ірина Головко1, Марія Джура2, Роксолана Перхач1

1Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

2Національний університет «Львівська політехніка»

 

КІНЦЕВІ ГРЕЦЬКО-ЛАТИНСЬКI ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТИ В «УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКОМУ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ МЕДИЧНОМУ СЛОВНИКУ»*

 

© Петрух Л., Головко І., Джура М., Перхач Р., 2010

 

Описано словотвірні кінцеві грецькі терміноелементи в «Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику» (УЛАМЕС). Подано приклади з термінами, що містять ці елементи.

Ключові слова: термін, терміноелемент, «Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник».

 

In the given article the authors analyze final term elements of Greek origin presented in the “Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary”. The examples illustrating the use of the medical terms with the final elements are quoted.

Keywords: term, term element, “Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary”.

 

Медичні терміни поділяються на прості, що складаються з однокореневого слова, напр.: альґезія, гіґієна, гормон; складні, що мають два чи більше коренів, об’єднаних в одне слово, напр.: альґолаґнія, гемосидероз, дерматоґліфіка; і складені, що складаються із двох та більше слів, напр.: гемофілія набута, герпес простий, доза гранично допустима.

Мета нашої роботи — дослідити особливості словотвору складних медичних термінів з кінцевими терміноелементами. Аналіз кінцевих терміноелементів складних слів виявив, що більшу частину з них становлять терміни грецького походження (таблиця). Усі вони є латинізовані й підлягають граматичним законам латинської мови, що виявляється в зміні закінчень і наголосу відповідно до норм латинської мови.

У таблиці подано 66 словотворчих терміноелементів з латинською транскрипцією, етимолоґією та їхнім значенням в українській мові. Для унаочнення подаємо приклади на кінцеві терміноелементи, наведені в таблиці. Вибірку термінів здійснено з літери «А» УЛАМЕС.

 

Таблиця 1.

Кінцеві терміноелементи грецького походження

Кінцеві терміноелементи

Значення терміноелементів у медичних термінах

Етимолоґія

1. -aemia*

кров; стос. до крові

G. αἷμα, ατος haima, haimatos кров

2. -aesthesia*

стос. до відчуття, чутливість

G. αἴσθησις aesthesis чуття, відчуття

3. -algia*

біль

G. ἄλγος algos біль

4. -algesia*

відчуття болю

G. ἄλγησις algesis больова чутливість

5. -blastus*

паросток, зародок

G. βλαστός blastos паросток, зародок

6. -cele*

грижа; пухлина

G. κήλη kele грижа

7. -cardia*

стос. до серця

G. καρδα kardia серце

8. -dactylia*

стос. до пальців

G. δκτυλος daktylos палець

9. -dermia*

стос. до шкіри

G. δρμα, ατος derma, atos шкіра

10. -ectasia*

розширення, розтягнення

порожнистого або трубчастого

орґана

G. κτασις ektasis розширення від G. κ- + G. τείνω teino натягувати, напружувати

11. -ectomia*

вирізання, видалення

G. κ- ви- + G. τέμνω temno різати

12. -emesis*

блювота, блювання

G. ἔμετος emetos блювота

13. -ergia*

1) діяння, діяльність;

2) реактивність орґанізму

G. ἔργον ergon робота, діяльність

14. -genes*

який походить із чогось;

який породжує, викликає що-н.

G. -γενης суфікс зі значенням «який виник» від G. γίγνομαι gignomai походити, народжувати, виникати

15. -genesis*

походження, виникнення,

утворення, розвиток хвороби

G. γένεσις genesis зародження, народження, походження

16. -gnosis*

пізнання, вчення

G. γνῶσις gnosis пізнання, наука

17. -gramma*

запис, реєстрація

G. γράμμα gramma, знак, буква від γράφω grapho рисувати, зображати

18. -graphia*

 

1) запис результатів дослідження у вигляді знімка, кривої тощо;

2) реєстрація сиґналів

G. γράφω grapho рисувати, зображати

19. -iater*

лікар

G. ἰατρός iatros лікар

20. -iatria*

наука про лікування хвороб; медична наука

G. ἰατρεία iatreia лікування

21. -lalia*

 

стос. до мови, мовлення

G. λαλιά lalia розмова, балачка від G. λαλέω laleo говорити, балакати

22. -lithus*

 

стос. до конкрементa, щільного утвору

G. λθος lithos камінь

24. -logus*

 

стосовний до науки; спеціаліст (лікар)

G. λγος

25. -malacia*

 

розм’якшення

G. μαλκος malakos м’який;

G. μαλκα malakia м’якість

26. -mania*

 

хвороблива схильність,

пристрасть

G. μανία mania безумство

27. -megalia*

 

збільшення

G. μέγας, μεγάλη megas megale великий

28. -metria*

 

вимірювання

G. μτρον metron міра

29. -meter*

 

стос. до вимірювання; вимірюваль-ний прилад

G. μετρέω metreo міряти

30. -neсrosis*

1) змертвіння; 2) стос. до трупа

G. νεκρός nekros мертвий; труп

31. -odynia*

біль без орґанічної причини

G. ὀδύνη odyne біль

32. -ophthalmia*

стос. до ока, до орґана зору

G. φθαλμός ophthalmos око

33. -opsia*

зір, бачення

G. ψ, πός ops, opos око;

G. ψις opsis зір, зорове сприймання

34. -paedia*

 

1) стос. до дитини;

2) виправлення вад, прищеплення правильних навиків

G. παἶς, παιδός pais, paidos дитина;

G. παιδεία paideia від παιδεύω paideuo виховувати, наставляти, освічувати

35. -pathia*

 

означення хворобливого стану

G. παθός pathos чутливість, чуйність, почуття, пережиття, страждання

36. -penia*

бідність, зменшення

G. πενία penia бідність

37. -pexia*

закріплення, фіксування

G. πῆξις pexis затримання, закріплення

38. -phagia*

1) ковтання; 2) поїдання

G. φαγεῖν phagein поїдати, їсти, ковтати

39. -philia*

схильність, захоплення

G. φιλα philia любов, схильність

40. -phobia*

страх, боязнь

G. φβoς phobos страх

41. -plasia*

стос. до формування, утворення

G. πλάσσω plasso ліпити, утворювати

42. -plasma*

 

стос. до плазми

G. πλάσμα, ατος plasma, atos виліплене, створене, утвір

43. -plastica*

 

моделювання, оперативне

відновлення форми або функції

орґана, пересадка тканин

G. πλαστική plastike утворення

44. -plegia*

удар, параліч

G. πληγή plege удар

45. -poiesis*

 

утворення

 

G. ποίησις poiesis творчість від ποιω poieо робити

46. -praxis*

виконання

G. πρᾶξις praxis справа, діяння

47. -ptosis*

опущення орґана

G. πτσις ptosis падіння

48. -rrhagia*

кровотеча

G. ῥήγνυμι rhegnymi лaмати, розривати

49. -rrhaphia*

зшивання, накладання хірурґічного шва

G. ῥαφή rhaphe шов

50. -rrhexis*

 

розрив кровоносної судини або орґана, крихкість

G. ῥῆξις rrhexis розрив

51. -rrhoea*

теча, сильне виділення

G. ο rhoe теча;

G. ῥέω reo текти

52. -schisis*

розщеплення

G. σχίζω schizo розділяти

53. -scopia*

обстеження, огляд за допомогою інструмента, апарата

G. σκοπω scopeo дивитися, оглядати

54. -sclerosis*

 

хворобливе ущільнення й

затвердіння тканин або орґанів

G. σκληρός skleros твердий

55. -spasmus*

судома, судорога, спазм

G. σπασμός spasmos судома

56. -stasis*

 

застій (стосовно рідин орґанізму: крові, молока, жовчі, сечі, калу тощо)

G. στάσις stasis стояння від ἵστημι histemi стояти, зупиняти, затримувати

57. -stenosis*

стос. до звуження

G. στενός stenos вузький, тісний

58. -sthenia*

стос. до сили, до стану активності

G. σθένος sthenos сила

59. -stomia*

створення штучного отвору, нориці

G. στόμα stoma рот; вуста

60. -therapia*

лікування; способи лікування

G. θεραπεα therapeia від θεραπεύω therapeuo лікувати

61. -thermia*

 

стос. до тепла, підвищеної

температури

G. θέρμη therme тепло, жар

62. -tomia*

розріз, розтин, операція

G. τομή tome розтин від τέμνω temno різати

63. -tonia*

тиск, напруга

G. τόνος tonos тиск, напруга

64. -trophia*

живлення тканин, орґанів

G. τροφή trophe живлення

65. -tropia*

зміна, перетворення, поворот, напрям

G. τρόπος tropos повертання, напрям

66. -uria*

стос. до сечі або до її утворення

G. οὖρον uron сеча

 

Приклади вживання кінцевих терміноелементів у медичних термінах:

АЗОТЕ́МІЯ, ї, ж. — azotaémia, ae, f. [Fr. azot азот + -aemia*]; E. azotemia — надмірна к-сть залишкового азоту в крові; надлишок сечовини та ин. азотистих сполук у крові; розрізняють позаниркову, ниркову й змішану А.; АЛОЕСТЕ́ЗІЯ, ї, ж. — alloaesthésia, ae, f. [G. ἄλλος allos инший + -aesthesia*]; E. alloesthesia — розлад чутливості; нанесене подразнення відчувається в ин. ділянці тіла.; АНҐІА́ЛЬҐІЯ, ї, ж. — angiálgia, ae, f. [G. ἀγγεῖον angeion судина + -algia*]; E. angialgia — біль у кровоносній судині; характерний для вузликового періартриту.; АТАРАЛЬҐЕ́ЗІЯ, ї, ж. — ataralgésia, ae, f. [G. ἀτάρακτος ataraktos незворушний, спокійний + -algesia*]; E. ataralgesia — метод заг. знечулювання за допомогою знеболювальних і заспокійливих засобів.; АНҐІОБЛА́СТ, а, ч. angioblástus, i, m. [G. ἀγγεῖον angeion судина + -blastus*]; E. angioblast — клітина мезенхіми; зародкова клітина ендотелію кровоносних і лімфат. судин.; АДЕНОЛІМФОЦЕ́ЛЄ, невідм., с. — adenolymphocéle, es, f. [G. ἀδήν, νος aden, enos залоза + -cele*]; E. adenolymphocele кістозне збільшення лімфат. вузла, зумовлене закупоркою вивідних лімфат. судин.; АКА́РДІЯ, ї, ж. — acárdia, ae, f. [- + -cardia*]; E. acardia — аномалія розвитку: відсутність серця; АРАХНОДАКТИ́́ЛІЯ, ї, ж. arachnodactýlia, ae, f. [G. ἀράχνη arachne павук, павутина + -dactylia]; E. arachnodactyly видовження й стоншення пальців рук та ніг, які нагадують лапи павука.; АДЕ́РМІЯ, ї, ж. — adérmia, ae, f. [- + -dermia*]; E. adermia аномалія розвитку: ушкодження або відсутність ділянки шкіри.; АНҐІЕКТА́ЗІЯ, ї, ж. — angiectásia, ae, f. [G. ἀγγεῖον angeion судина + -ectasia*]; E. angiectasia стійке розширення кровоносної або лімфат. судини унаслідок хворобл. змін стінки або розладу циркуляції крові.; АНҐІОЕКТО́МІЯ, ї, ж. — angiectómia, ae, f. [ἀγγεῖον angeion судина + -ectomia*]; E. angiectomy — хірурґ. операція: видалення судини; АНЕ́РҐІЯ, ї, ж. — anérgia, ae, f. [ἀν- + -ergia*]; E. anergy — 1) повна відсутність відповіді орґанізму на які-н. подразники; 2) значне зниження псих., рухової та мовної активності.; АРТРОҐЕ́ННИЙ, ї, ж. — arthrógenes, is [G. ἄρθρον arthron суглоб + -genes*]; E. arthrogenic який походить із суглобів.; АБІОҐЕНЕ́З, у, ч. abiogénesis, is, f. [- + G. βίος bios життя + -genesis*]; E. abiogenesis — 1) самозародження; 2) теорія походження живих істот з неорґанічних речовин.; АҐНО́ЗІЯ, ї, ж. — agnósia, ae, f. [- + G. γνῶσις gnosis пізнання, наука ]; E. agnosia 1) повна душевна сліпота; 2) порушення процесів упізнавання предметів і явищ або частин власного тіла за збереження свідомості та функцій орґанів чуття. АМІНОҐРА́МА, и, ж. aminográmma, atis, n. [(ácidum) amínicum + -gramma*]; E. aminogram запис кількісного вмісту амінокислот у білку.; АОРТОҐРА́ФІЯ, ї, ж. — aortográphia, ae, f. [G. ἀορτ aorte від αρω airo піднімати + -graphia*]; E. aortography рентґенол. обстеження аорти та її гілок після введення в її просвіт контрастної речовини.; АВТОЕХОЛА́ЛІЯ, ї, ж. — autoecholália, ae, f. [G. αὐτός autos сам + G. ἠχώ echo луна, відлуння + -lalia*]; E. autoecholalia багаторазова одноманітна вимова тих самих слів або речень.; АКАРОЛО́ҐІЯ, ї, ж. acarológia, ae, f. [G. ἄκαρι akari кліщ + -logia*]; E. acarology наука про роль кліщів як переносників інфекцій, шкідників рослин і харчових продуктів; галузь зоолоґії, яка вивчає кліщів.; АЛЕРҐО́ЛОҐ, а, ч. allergólogus, i, m. [G. ἄλλος allos инший + G. ἔργον ergon робота, діяльність + -logus*]; E. allergist фахівець з алерґолоґії.; АДЕНОМАЛЯ́ЦІЯ, ї, ж. adenomalácia, ae, f. [G. ἀδήν, νος aden, enos залоза + -malacia*]; E. adenomalacia розм’якшення залозистої тканини.; АБЛЮТОМА́НІЯ, ї, ж. ablutománia, ae, f. [ab-lúere, pp. ablútus мити + -mania*]; E. ablutomania — нав’язливе бажання мити руки.; АТРІОМЕҐА́ЛІЯ, ї, ж. atriomegália, ae, f. [átrium передсердя + -megalia*]; E. atriomegaly різке збільш. передсердя, зумовлене його розширенням.; АБСОРБЦІО́МЕТР, а, ч absorptiómeter, tri, m. [ab-sorbére, pp. absórptus втягувати, всмоктувати + -meter*]; E. absorptiometer — апарат для визначення ґазів крові за допомогою вакууму та хем. реактивів.; АВДІОМЕ́ТРIЯ, ї, ж. audiométria, ae, f. [audíre чути + -metria*]; E. audiometry — вимірювання гостроти слуху: дослідження звукопровідного та звукосприймального апаратів вуха за допомогою електронно-слухових апаратів авдіометрів.; АРТЕРІОЛОНЕКРО́З, у, ч.arteriolonecrósis, is, f. [arteríola + G. νεκρός nekros мертвий + -osis*]; E. arteriolonecrosis — фібриноїдний некроз артеріоли; зустрічається в разі злоякісного перебігу гіперт. хвороби, дифузного захворювання сполучної тканини; АХІЛОДИ́НІЯ, ї, ж. achillodýnia, ae, f. [Άχιλλ + -odynia*]; E. achillodynia — біль у ділянці прикріплення п’яткового сухожилка.; АДЕНОФТА́ЛЬМIЯ, ї, ж. adenophthálmia, ae, f. [G. ἀδήν, νος aden, enos залоза + ‑ophthalmia*]; E. adenophthalmia — 1) запалення аденоїдної тканини під кон’юнктивою; 2) запалення залоз хряща повіки.; АНО́ПСIЯ, ї, ж. anópsia, ae, f. [(ν)- + opsis*]; E. anopsia — повне або часткове зниження предметного чи колірного зору.; АНТИПА́ТІЯ, ї, ж. antipáthia, ae, f. [G. ἀντι- anti- проти + -pathia*]; E. antipathy почуття неприязні, огиди, відрази.; АФА́ҐІЯ, ї, ж. aphágia, ae, f. [- + -phagia*]; E. aphagia, dysphagia втрата здатності ковтати.; АЦИДОФІ́ЛIЯ, ї, ж. син. ОКСИФІ́ЛIЯ acidophília, ae, f. [ácidum кислота + -philia*]; oxyphília, ae, f.; E. acidophilia, oxyphilia здатність гістол. структур фарбуватися кислими барвниками (еозин, кислий фуксин).; АВТОФО́БІЯ, ї, ж. autophóbia, ae, f. [G. αὐτός autos сам + -phobia*]; E. autophobia нав’язливий острах самітності.; АЛІМФОПЛА́ЗIЯ, ї, ж. alymphoplásia, ae, f. [- + lympha прозора вода + -plasia*]; E. alymphoplasia аномалія розвитку: відсутність загруднинної залози; часто поєднана з гіпоплазією всієї лімфоїдної тканини.; АКСОПЛА́ЗМА, и, ж. axoplásma, atis, n. [G. ἄξων, ονος axon, onos вісь + -plasma*]; E. axoplasma частина цитоплазми неврона, яка входить до складу аксона; містить численні ниткоподібні мітохондрії, аксоплазматичні міхурці й багато філаментів завтовшки 10 нм.; АНАПЛА́СТИКА, и, ж. anaplástica, ae, f. [G. να- ana- преф., що позначає рух догори; підсилення дії + -plastica*]; E. anaplasty 1) пересадження, відновлення втрачених частин; 2) недорозвиток орґана чи тканини.; АПРА́КСІЯ, ї, ж. apráxia, ae, f. [- + -praxis*]; E. apraxia хворобл. порушення здатності виконувати доцільні звичні рухи і дії, зумовлене ураженням певних ділянок кори півкуль гол. мозку.; АОРТОПТО́З, у, ч. aortoptósis, is, f. [G. ἀορτ aorte від αρω airo піднімати + -ptosis*]; E. aortoptosis — опущення аорти.; АРТЕРІОРА́ФІЯ, ї, ж. arteriorrháphia, ae, f. [G. ἀρτηρα arteria дихальне горло; кровоносна судина; жила + -rrhaphia*]; E. arteriorrhaphy шов на артерії; зшивання артерії.; АМІЛОРЕ́КСИС, у, ч. amylorrhéxis, is, f. [G. ἄμυλον amylon дрібна мука; крохмаль + -rrhexis*]; E. amylorrhexis ферментативне розщеплення крохмалю в артерії.; АЛІКВОРЕ́Я, ї, ж. aliquorrhoéa, ae, f. [- + liquor рідина + -rrhoea*]; E. aliquorrhea недостатнє утвор. спинномозк. рідини внаслідок ураження судинного сплетення гол. мозку.; АМНІОСКО́ПIЯ, ї, ж. amnioscópia, ae, f. [G. ἀμνίον amnion оболонка плода + -scopia*]; E. amnioscopy обстеження зародкового міхура за допомогою амніоскопа.; АНҐІОСКЛЕРО́З, у, ч. angiosclerósis, is, f. [G. ἀγγεῖον angeion судина + -sclerosis*]; E. angiosclerosis ущільнення та потовщення стінки кровоносної судини внаслідок розростання сполучної тканини.; АНҐІОСПА́ЗМ, у, ч. angiospásmus, i, m. [G. ἀγγεῖον angeion судина + -spasmus*]; E. angiospasm хворобливе звуження просвіту артерій, що призводить до обмеження або зупинки течії крові в певній ділянці. АСТА́ЗІЯ, ї, ж. astásia, ae, f. [- + -stasis*]; E. astasia порушення статики, зумовлене розладом координації рухів без паралічів і парезів.; АРТЕРІОСТЕНО́З, у, ч. arteriostenósis, is, f. [G. ἀρτηρα arteria дихальне горло; кровоносна судина; жила + -stenosis*]; E. arteriostenosis звуження просвіту артерії.; АСТЕ́НIЯ, ї, ж. — син. СИНДРО́М АСТЕНІ́ЧНИЙ, КВО́ЛІСТЬ ЗАГАЛЬНА asthénia, ae, f. [G. ἀσθένεια astheneia безсилля]; E. asthenia 1) функц. стан ЦНС; характ. безсиллям; заг. фіз. і псих. слабістю орґанізму (часта зміна самопочуття, плаксивість, зниження апетиту й потенції, швидка втома, розлад сну); 2) стан безсилля.; АПЕНДИКОСТО́МIЯ, ї, ж. appendicostómia, ae, f. [appendix, ícis додаток + -stomia*]; E. appendicostomy хірурґ. операція: формування зовн. нориці червоподібного відростка.; АПІТЕРАПІ́Я, ї, ж. apitherapía, ae, f. [apis бджола + -therapia*]; melissotherapía, ae, f.; E. apitherapy застос. з лік. метою бджолиної отрути, її препаратів та ин. продуктів життєдіяльності бджіл.; АПОНЕВРОТО́МIЯ, ї, ж. aponeurotómia, ae, f. [G. ἀπο- apo- від, далеко від + G. νεῦρον neuron сухожилля; тятива; струна + -tomia*]; E. aponeurotomy хірурґ. операція: розтин апоневроза.; АТО́НIЯ, ї, ж. atónia, ae, f. [- + -tonia*]; E. atonia, atony млявість; ослаблення тонусу, втрата пружності, збудливості та гнучкості тканин, м’язів орґанізму.; АТРО́ФIЯ, ї, ж. atróphia, ae, f. [- + G. τροφή trophe живлення; їжа]; E. atrophy, atrophia 1) прижиттєве зменш. розміру та маси орґана або тканини з послабленням або втратою функцій, зумовлене горм., функц. чинниками, недостатнім живленням, тиском; розрізняють фізіол., вікову і патол. А.; 2) притуплення, втрата якого-н. чуття, властивості.; АЦИДУ́РIЯ, ї, ж. acidúria, ae, f. [ácidus кислий + -uria*]; E. aciduria виділення кислих продуктів із сечею.

Наведені кінцеві терміноелементи поширені в словотворі медичних термінів і словосполук. Виокремлення цих терміноелементів полегшує читачеві УЛАМЕС смислове розуміння термінів грецького походження.

 

1. Arnaudov Georgi D. Terminologia medica polyglotta. — София: Гос. изд-во «Медицина и фізкультура», 1979. — 943 с. 2. Українсько-латинсько-анґлійський медичний тлумачний словник / За ред. чл.-кор. АМН України М. Павловського, докт. фарм. наук, проф. Л. Петрух, канд. мед. наук, доц. І. Головко // Ред.-лексикограф — докт. філол. наук Полюга Л. М. — у 2 т. — Л., 1995. — Т 1. — 656 с.; Т 2. — 788 с.; 3. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник / За ред. докт. фарм. наук, проф. Л. Петрух, канд. мед. наук, доц. І. Головко — у 4 т. — Т 1. — 936 с.

 

* опубліковано зі збереженням авторського стилю — ред.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології