ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

2729 вересня 2012 р.


Козирський В. Брак мовного імунітету або втрата самототожности назовництва / Володимир Козирський, Василь Шендеровський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 9‒12.


      

УДК 811.161.2

 

Володимир Козирський1, Василь Шендеровський2

Міжнароднє Енциклопедичне Бюро з Фізики,

1ІТФ ім. М. Боголюбова НАН України,

2Інститут фізики НАН України

 

БРАК МОВНОГО ІМУНІТЕТУ АБО ВТРАТА САМОТОТОЖНОСТИ НАЗОВНИЦТВА

 

© Козирський В. Г., Шендеровський В. А., 2012

 

Наголошено на небезпеці внутрішнього спотворення питомого українського назов-ництва.

Ключові слова: українська мова, назовництво, семантика, спотворення.

 

We stress the danger of internal disfigurement in today natural Ukrainian terminology.

Keywords: Ukrainian language, disfigurement, semantics, terminology.

 

Українська наукова й технічна термінологія все ще надто загрожена й гостроту проблем посилюють не лише невігластво й «призвичаєність» до суржику й чужих термінів, а й потужній зорганізований україножерський опір офіціозних речників словникарства й «пятих колон» між фахівців. Ходить не про неграмотне мавповання «братнього» назовництва, що має власні проблеми, які не розвязують, а про доконечність нормальних умов для питомого українського назовництва, що є набутком тисячоліть творчої потуги нації, культурною спадщиною якої (не завше усвідомлюючи) послуговується цілий світ.

Занедбаність і бездоглядність назовництва вельми небезпечні, бо воно є невідкличний живильний первень лексики: новітні слова науки й техніки дедалі більше ширяться в побуті, терміни й словосполуки виходять за межі кабінетів і лабораторій.

Заки наукову й технічну термінологію було обмежено сферою фаховою, можна було вважати їх вузьковжитковим арґо й не вельми перейматися, чи за основу править латина й грека, чи якісь «братні» покручі. Коли ж породжена україножерством «повстянка» вихлюпує на загальномовне спілкування через масову дезинформацію й дифамацію, то вже є загроза національній безпеці в найглибиннішім сенсі цієї доволі молодої словосполуки.

Нація тратить питому лексику, питому граматику й питому фонологію. Вищавлення природніх складників світосприйняття неухильно породжує манкуртів. Нагадаймо: тільки самототожні об’єкти здатні повновартісно існувати.

Маємо вертати до підвалин [1]. Визначальні засади, що їх мають задовольняти видання, укладені українською мовою, такі:

  термінологія має бути українська лексично (переважно) й максимально зберігати синонімію;

  має бути збережено семантику й узгодження з першоджерелом;

  терміни мають бути узгоджені з мовним довкіллям (можливість утворення термінологічних розгалужень, стислість, милозвучність).

Проблема системного й систематичного нищення правдивої семантики й накидання безпідставних рівнобіжників до набридлих московізмів.

Який – котрий, щоб – аби, тяжко – важко, незважаючи на – попри, ймовірний – імовірний, із (із … лінгвістики) – з, і, й  – та, приступ(ний, на, не) – доступ(…), осягати – охоплювати, усміхатися – посміхатися, приморозки – заморозки, витоки – джерела.

Охочі до правильного мовного вжитку знають: орудник прикметників і дієприкметників замісць називника на кшталт ліпшою – ліпша, систематичною – систематична, непридатним – непридатний, є неодмінним атрибутом – є неодмінний атрибут (неодмінна ознака) є характерний полонізм.

Нестримне «захоплювання запроцесовуванням» геть чистенько всього, надужиття зайвої афіксації й недоконаних форм дієслів і віддієслівних іменників як от використовування, відокремлювання, заканцеляризованішої, означування, організовування, перелітеровувальна, розмежовування, розповсюджування, сполучування, упорядковування, усучаснювання не тільки ускладнюють читання й сприйняття тексту, а й породжують не вельми сприятливі емоції щодо такої «наукової» мови.

Якось ми вже писали про охоту геть усе ввіпхати до одної схеми: якби то було творення нової мови есперлапюк чи принаймні запровадження нового дієслівного пня, то один стрункий шкіц на вжиток певних афіксів на певні дії є природній, логічний і навіть продуктивний спосіб побудови семантично ґрунтованої граматики. Ми ж маємо питомі мовні реалії й той же тяглий ще передісторичний узус. То що, оголосимо все написане досі неправильним? Певно, такі протиставляння безпідставні, недоречні й не мають сенсу.

Шкідництво всередині наукової мови понадто небезпечно через усе зростаючий уплив її на мову буденну. І цей уплив усебічний, його не вичерпує неграмотний і неправильний ужиток власне наукових термінів чи словосполук. Шкодить дивовижне невігластво в царині загальної лексики, що є невідклична складова всякого речення тексту наукового чи технічного. А що наука не втратила ще заробленого колись авторитету, то, сприймаючи з певною довірою наукоподібні речення, слухач і читач ризикують некритично сприйняти й загальну мовну неписьменність.

Багато науковців, до того ж із реґаліями й поважними замірами повчати інших у царині наукової мови й термінології, нехтують питому українську літеру Ґ, бо так, мовляв, простіше. Заялоджена й набила оскомину теза про «призвичаєність» до «общепонятного» вже має виразні клінічні риси.

Питоме Ґ: ґарнітур, ґрадієнт, ґратка, інтеґральний, леґований, ориґінал, редаґування, реґіонал, фраґмент.

Ужиток москвомовних взірців: видання призначене замісць призначено, приводити до змiн – спричиняти зміни, управлiння їх положенням – зміна їхнього розташовання, перезаписувані системи зберiгання iнформацiї – пам’ять змінного змісту, за допомогою впливу зовнiшнього електричного поля – стороннім електричним полем, решітка – ґратниця, плавити, сплави – топити, стопи, cкануюча – сканівна, щiльнiсть запису – густина запису, постiйна напруга – стала напруга, просвi-чуючої електронної мiкроскопiї високої роздiльної здатностi – просвітньої е. м. в. роздільчої здатности, процеси, якi спостерiгаються при перемиканнi – спостережувані під час п., при прикладаннi – за прикладання, існуючi моделi – наявні м., стоки (змоск.) – витоки, поглинання – вбирання, новизна – новітність, вимірювання – міряння, енергетичне положення – розташовання, домінуючий – панів-ний, переважний, кривизна – кривина, просвітлювальна – просвітна, селективне травлення – вибіркове щавлення, інтерфейсна границя – межа розділу, генерує дефекти – створює, зроблено порівняння – порівняно, більших температур – вищих температур, зменшується – меншає, збільшується – більшає, по порядку величини – за порядком, гетероструктура знаходиться у станi – є, перебуває, гетероструктура може бути переключена з LRS в HRS шляхом прикладання порогової напруги – перемкнена прикладанням, стан опору комiрки визначається щiльнiстю кисневих вакансiй – густиною, приводячи до зникнення – знищуючи, комбiнує зберiгання iнформацiї за допомогою орiєнтацiї сегнетоелектричної спонтанної поляризацiї  зі зчитуванням – орієнтацією зі, пов’язана iз змiною щiльностi – зі зміною густини, дослiдження ReRAM на оксидах перехiдних металiв знахо-дяться в початковiй фазi – (щойно) розпочато, на наноiонiках – йон, що володiють перетягнутими петлями-метеликами гiстерезису – з петлями, оскiльки струм, .. повинен дорiвнювати нулю при нульовiй прикладенiй напрузi – бо струм має зникати за нульової напруги, поведiнка значно бiльше виражена – значно виразніша, володiють дiодними вольт-амперними характеристиками – мають, запис/зчитування –запис/випис, низькоенергоспоживаючі – енергоощадні, формування при високiй напрузi – за високої напруги, володiють мультибiтовою щiльнiстю – мають мультибітову густину, шляхи струмопроходження – струмові шляхи, розробляється архiтектура таких пристроїв пам’ятi та дослiджуються можливостi їх скейлiнгу – розробляють і досліджують… їхнього, вдосконалено фiзичну модель мемристорної пам’ятi, засновану на аналiзi чисельного вирiшення зв’язаних рiвнянь, процеси рекомбiнацiї й генерацiї носiїв заряду знаходяться в локальнiй рiвновазi – перебувають у, приводимо до рiвностi – зводимо, рiвняння (...) розв’язуються разом з такими граничними умовами – розв’язують, визначається положенням рiвня Фермi i щiльнiстю електронних станiв – визначає рівень Фермі й густина електронних станів, DOS розраховується квантово-механiчно за допомогою теорiї функцiонала густини – розраховують за теорією функціонала густини, умова (…) приводить до спiввiдношення – призводить, використовуючи (..) i (…), рiвняння Пуассона (…) для електричного потенцiалу зводиться до вигляду – можна подати як, крутизна характеристики падає по вiдношенню до первинної – нахил меншає щодо, бiльш рiзкий – різкіший, виразніший, знаходяться пiд потенцiалом i використовуються у комiрках пам’ятi – є під напругою, найбiльш iнтригуючі  – найцікавіші, багатообiцяючі – обнадійливі, вирiшення цих протирiч – розв’язання суперечностей, володiють цiлим набором станiв – мають цілу низку, при низькому тиску – за низького, провiднiсть визначається кисневими вакансiями i глибоко проникає в пiдкладку – провідність визначають кисневі вакансії, поле управляє густиною носiїв, поле управляє щiльнiстю носiїв – змінює густину, невирiшені проблеми – нерозв’язані проблеми, дiелектричний зазор – прозір, розглядаються нанометровi плiвки – розглядають, заряди з навколишнього середовища – сторонні заряди, введенi позначення – введено, прямокутником позначений – позначено, при подачi електричної напруги – з поданням, при реверсуваннi поляризацiї – з, компенсуючий – компенсівний, складається iз струму – зі, вони повиннi бути добре масштабованi – мають, при виборi – за, вибираючи, подолання iснуючих обмежень – наявних, загальне визначення терміну – означення терміна, проект учбового плану – проєкт навчального, із отриманням – з, важко передбачити – тяжко, складно, в літературі відсутня єдина точка зору –  немає спільної думки, зустрічаються в літературі – трапляються, найбільш обґрунтована – найобґрунтованіша, при формулюванні задач – формулюючи задачі, більше, ніж у роботі […], напрямків, по яким перехрещуються – напрямів, у яких стикаються, метали, полімери і т. д. – і т. і., визначення медицини як науки – означення, приведене в енциклопедії – наведене, найбільш повне – найповніше, типи фахівців із медичної фізики – з, пов’язані із становленням – зі, найбільш логічним при задекларованій стратегії – найлогічніше за д.с., спорідненою із традиційною – з, при розкладі потенціальної енергії по степеням – у розвиненні за степенями, де … є силову постійну n-го порядку – силова стала, ГЩУ решітка – ґратниця, при збільшенні температури ангармонізм посилюється – з ростом температури ангармонізм більшає, що із зменшенням співвідношення між параметрами – з меншанням відношення параметрів, орієнтація таких частинок повинна – має, що приводить до нових фізичних ефектів – спричиняє, системи отримали назву – названо, більш цікаві – цікавіші, ефекти очікується отримати – очікують, енергозберігаючі – енергоощадні, збігається за напрямом з довгою віссю – з напрямком довгої вісі, більш точним визначенням – точнішим, моче-полова система – сечо-статева, кишечник –кишковик, позбавитися від – позбутися (чого), теорія імовірності – ймовірности, посмішка – усмішка, смакуємо – ласуємо, нічого собі – овва, отакої, необхідно – (конче) потрібно, переселенці – пересельці, шкіряні хвороби – шкірні, відновлювальний – відновчий, люба – будь-яка, всяка, та – і, й, відбірний – добірний, від душі – до душі, котрий  – який, відтак – тому, добиватися – домагатися, попри – незважаючи на, всупереч, комбiнує феноменологiчну модель i теорiю функцiонала густини  – поєднує.

На основi спрощеної феноменологiчної моделi сформульовано процедуру обробки результатiв DFT-розрахункiв. Розробка фізичних принципів. Очевидно, що автор не розуміє сенсу геть усіх ужитих термінів – від моделі до розробки. А це вже клініка.

Вулиця має n метрів завдовжки, мають вирішити питання підсипки піску, тривають роботи по обкошуванню території, обрізанню кущів та зняттю сухостійних дерев. Слова наче українські, та фраґменти маразматичні навіть у мові-ориґіналі, якою мислить автор.

Мовознавець на всю країну переконує, що харалужний то є металевий, що навіть близько до правди. Але це той випадок, коли напівправда гірша за брехню. Харалужний то сталевий. Хоча всяка сталь є металевий композит, не всякий композит є сталь, не кажучи вже про якийсь окремий метал. Елементарне невігластво продуковано на цілу країну. Хтось не дасть собі труду зазирнути до словника (а ще ж слід знати, до якого, бо чує серце, що вже є словники зі згаданим тлумаченням) й залишиться на все життя з не вельми правильними уявленнями про мову, науку, техніку й життя.

Лише непереривна сумлінна самоосвіта й правдива вимогливість кожного до мовленого й писаного є реальний лік на ці задавнені хвороби наукової мови. Та щоб це таки подіяло, конче потрібно змінити самооцінку й позбутися накиненого комплексу меншовартости. Отже, шануймося, панове, бо ми того варті!

 

1.  В. Козирський. Засадничі складники Української наукової термінології / В. Козирський // Міжн. конф. «Фізика в Україні». ‒ 1993. й Міжн. наук. конф. «Проблеми української науково-технічної термінології». –  Львів, 1993.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології