ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

2729 вересня 2012 р.


Петрух Л. Про іменники чоловічого роду иншомовного походження в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику / Любов Петрух, Марія Коваленко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2012. ‒ С. 46–47.


      

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Любов Петрух, Марія Коваленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ПРО ІМЕННИКИ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ИНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКО-ЛАТИНСЬКО-АНҐЛІЙСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНОМУ СЛОВНИКУ

 

© Петрух Л. І., Коваленко М. М., 2012

 

У статті подано аналіз іменників чоловічого роду иншомовного походження, що містяться у 1 томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника», їх значення і способи творення.

Ключові слова: українська мова, латинська мова, англійська мова, медична термінологія, лексикографія, термінографія, Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник, іменник чоловічого роду.

 

The article focuses on masculine nouns of foreign origin in 1 volume of «The Ukrainian-Latin-English medical encyclopedic dictionary», their values and ways of creation.

Keywords: Ukrainian language, Latin language, English language, medical terminology, lexicography, terminography, Ukrainian-Latin-English Medical Encyclopedic Dictionary, masculine nouns.

 

Медична термінолоґія віддзеркалює зміст знань лікарської діяльності протягом століть. Сучасна українська медична термінолоґія, представлена в «Українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику» (УЛАМЕС), є скарбницею медичних знань багатьох поколінь. Дослі-дженню медичної термінолоґії присвячені праці багатьох вчених ЛНМУ імені Данила Галицького. Нове видання представляє широке поле для термінолоґічних досліджень. У словнику подано близько 52 000 медичних термінів, які відображають розвиток сучасної медичної науки. В УЛАМЕС наведені, крім спеціальних термінів медичного значення, також загальновживані слова української лексики.

Метою роботи було дослідити наведені в І томі «Українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника» медичні терміни-іменники иншомовного походження чоловічого роду, виявити словотвірні типи способів термінотворення, з’ясувати їхню особливість і продуктивність.

У роботі використані аналітичні, кількісні, структурні й описові методи досліджень.

У І томі УЛАМЕС (А–Д) описано 1858 медичних термінів-іменників иншомовного похо-дження чоловічого роду (А – 560, Б – 201, В – 149, Г – 451, Ґ – 217, Д – 280), які подані переважно в однині. Вони є прості й складні, до них подається родовий відмінок та у квадратних дужках етимолоґічна довідка. З погляду семантики медичні терміни иншомовного походження служать для вираження змісту фаху (акушер-ґінеколоґ, алерґолоґ, бакалавр, бактеріо́лоґ, бальнеолоґ), бібліофіл, гіґієніст, гомеопат; загального стану орґанізму (абсанс, автизм, абіоґенез, гіпноґенез, автоімунітет, біліоторакс, ботулі́зм, бруксизм, бромізм, бронхіолоспазм, гашишизм, гіпосоматотропізм, гіпостаз); запального стану орґанізму (аденоїдит, аденофаринґіт, аднексит, аероотит, баланіт, балано-постит, бронхіт, бронхіоліт, бурсит, бульбіт, гепатит); хвороб (абузус, амебіаз, авітаміноз, аґанґліоноз, акаріаз, аґранулоцитоз, аероневроз, баґасоз, бронхолітіаз); фізичних або хемічних процесів (аналіз, гемокінез, гемоліз, гідроліз); пристосувань (бандаж, бендинґ, басейн, бювет, водогрязебасейн); апаратів (бронхоспіроґраф, векторбалістокардіоґраф, бронхоезофаґоскоп, дефекто-скоп); речовин і біоречовин (aвідин, автоалерґен, аґлікон, аґароїд, автотрансплантат, алохрящ, ацинус, біоптат, бром, вазодепресор, вазоінгібітор, вазоконстриктор, вазопресор, гемостатик, гепарин); ферментів (голофермент); клітин (авксоцит, аденоцит, гемофаґоцит, гетерокаріон, гетероплоїд); орґанів (бронх); вірусів: актинофаґ; назв рослин: аконіт, амарант; живих орґанізмів (біонт, біооб’єкт, геміацефал, гемофіл, гетеродимус, гетеропаґ, гетеротроф, гіперплоїд, гомункул, гуманоїд); явищ (колір) аврантіаз. Іменники чоловічого роду ІІ відміни з кінцевою літерою р иншомовного походження на -ер, -ір, -ор, -ур (-юр) належать до твердої групи й уживаються на позначення апаратів (абсорбер, абсорбціометр, авдіометр, бар’єр, безоар, біомаркер, бластомер). Наведені медичні терміни мають переважно латинське, грецьке й грецько-латинське походження, хоча є багато слів запозичені з ин. мов. У таблиці подані приклади термінів, етимолоґія й скорочені нами тлумачення. З етимолоґічної довідки читач пізнає походження слова й спосіб його творення. Описані в УЛАМЕС терміни-іменники чоловічого роду утворені суфіксальним, префіксальним, префіксально-суфіксальним способом та в багатьох випадках складанням основ (таблиця). Характерним для позначення запального стану орґанізму є, напр., суфікс -іт (-ит), для хвороби – суфікс -іаз (-оз), загального стану – суфікс -ізм (-изм). Описаний лексичний фонд має широке застосування серед лікарів у всьому світі, багато з них стали загальновживаними.

Висновки: 1. У І томі УЛАМЕС (А–Д) описано 1858 термінів-іменників чоловічого роду, запозичених з инших мов. 2. УЛАМЕС покликаний формувати професійне мовлення читача, поглиблювати медичні знання, пізнавати класичні мови і засвоювати науковий стиль української мови.

 

Таблиця 1.

Приклади медичних термінів в УЛАМЕС

Медичний термін

Етимолоґічна довідка

Тлумачення в УЛАМЕС (скорочене)

абсанс

[Fr. absence від лат. ab-ésse бути відсутнім]

короткочасна повна або часткова непритомність з наступною амнезією

абсентизм

[Fr. absinthe горілка з полину +

-ismus*]

хрон. алкоголізм, спричинений уживанням насто-янки полину

автизм

[G. αὐτός autos сам + -ismus*]

заглиблення у світ власних переживань з послаб-ленням або втратою зв’язку з дійсністю; один із основних симптомів схізофренії

барбітуратизм

[барбітурати + -ismus*]

форма токсикоманії: зловживання барбітуратами; призводить до проґресивної хрон. інтоксикації з порушенням ЦНС і психіки

абузус

[ab-úti (ab-útor), pp. abúsus зловживати]

зловживання чим-н. (алкоголь, наркотики)

аґлікоґеноз

[ἀ- + G. γλυκύς glykys солодкий + G. γένος genos походження + -osis*]

спадк. хвороба, виклик. нестачею ферменту, який бере участь у синтезі ґлікоґену

аґранулоцитоз

[ἀ- + gránulum, зменш. до granum зерно + G. κύτος kytos клітина +

-osis*]

1) різке зменшення аж до повної відсутності к-сті ґранулоцитів у перифер. крові; 2) важка форма невтропенії, спричинена переважно різними ліками

баґасоз

[Fr. bagasse вичавка цукрової тростини + -osis*]

професійне захворювання легень, зумовлене кон-тактом з сухими вичавками цукрової тростини після екстракції цукру

аденофаринґіт

[G. ἀδήν↑ + G. φάρυγξ, υγγος pharynx, yngos горло + itis*]

запалення аденоїдів і горла

абіоґенез

[- + G. βίoς bios життя + -genesis*]

1) самозародження; 2) теорія походж. живих істот з неорґ. речовин

автоанамнез

[G. αὐτός autos сам + G. ἀναμιμνήσκω anamimnésco нагадувати]

відомості про попередній стан свого орґанізму, по-дані самим хворим

автоімунітет

[G. αὐτός↑ + immúnis↑]

стан, у разі якого імунна система здатна реаґувати на власні тканини орґанізму

 

1. Українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник : У 4 т. – Т. 1, АД / Укладачі: Л. І. Петрух, І. М. Головко. – К. : ВСВ «Медицина», 2012. – 704 с. 2. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Інститут української мови – стереотип. вид. – К. .: Наук. думка, 2003. – 240 с.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології